Raport: Sprawozdania Finansowe za 2022
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2022r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie B-Jed, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
  8. Sprawozdanie F-Zzf, korekta nr 1
  9. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
BILANS JEDNOSTKOWY
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
0,00
2
Umorzenie środków trwałych
0,00
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
0,00
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2023-04-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Jed: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
BILANS JEDNOSTKOWY
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
0,00
2
Umorzenie środków trwałych
0,00
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
0,00
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed
Korekta Nr 1 dotyczy kwoty 570,42 stanowiącej wartość amortyzacji środków trwałych naliczonej w roku 2021. Wartość powyższa została pomyłkowo nieuwzględniona przy sporządzaniu bilansu jednostki budżetowej GOPS za rok 2021. W bilansie roku bieżącego kwota została skorygowana.

główny księgowy
2023-05-10

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon
Korekta Nr 1 dotyczy kwoty 570,42 stanowiącej wartość amortyzacji środków trwałych naliczonej w roku 2021. Wartość powyższa została pomyłkowo nieuwzględniona przy sporządzaniu bilansu jednostki budżetowej GOPS za rok 2021. W bilansie roku bieżącego kwota została skorygowana.

główny księgowy
2023-04-03

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
BILANS
z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Informacje uzupełniające:
SymbolOpisWartość
1Udzielone gwarancje i poręczenia0,00
2Otrzymane gwarancje i poręczenia0,00
3Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy
2023-03-03

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs
Róznica pomiędzy wartością w pozycji A.VI. stan na koniec roku poprzedniego a sprawozdaniem za poprzedni rok wynika z oczywistej pomyłki we wprowadzaniu danych w jednym ze sprawozdań jednostkowych za poprzedni rok. W bieżącym srawozdaniu pozycja A automatycznie się sumuje z pozycji podrzednych. W ubiegłorocznym sprawozdaniu należało pozycję tę wypełnić ręcznie w wyniku czego nastapiła pomylka. Dane w pozycji A w obydwu sprawozdaniach były prawidłowe natomiast bład wystąpił tylko w pozycji podrzędnej. W bieżącym sprawozdaniu wartość ta została skorygowana.

główny księgowy
2023-04-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2023-04-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2022
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf
Korekta Nr 1 dotyczy uzupełnienia wartości w poz. I.1.1 stan na koniec roku bieżącego.

główny księgowy
2023-05-16

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki