Raport: Sprawozdania Finansowe za 2006
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2006r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna (JB)
  2. Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
  4. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna (JB)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
BILANS JEDNOSTKOWY
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31-12-2006
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
0,00
2
Umorzenie środków trwałych
0,00
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
0,00
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed
Uwagi do pozycji "Aktywa"
SymbolWyszczególnienieUwaga
A.IWartości niematerialne i prawne1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 66.455,52
A.II.1Środki trwałe2. Umorzenie środków trwałych: 3.282120,51
A.II.1.5Inne środki trwałe3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: 722.737,44

główny księgowy
2007-02-12

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2006
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy
2007-02-12

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
BILANS
z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2006
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Informacje uzupełniające:
SymbolOpisWartość
1Udzielone gwarancje i poręczenia0,00
2Otrzymane gwarancje i poręczenia0,00
3Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy
2007-02-12

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki