Raport: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2019r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426630145 000,00145 000,000,00145 000,00145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427682145 000,00145 000,000,00145 000,00145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507503 400,003 481,790,003 481,793 481,790,000,000,000,000,000,000,00
010010952010518 853,66518 853,660,00518 853,66518 853,660,000,000,000,000,000,000,00
010010953865522 253,66522 335,450,00522 335,45522 335,450,000,000,000,000,000,000,00
60060016097026 000,0024 979,790,0024 979,7924 979,790,000,000,000,000,000,000,00
600600166158626 000,0024 979,790,0024 979,7924 979,790,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,00369,000,00369,00369,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750120 000,0089 822,460,0089 822,4689 822,460,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0010 100,700,0010 100,7010 100,700,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,001 606,900,001 606,901 606,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875641 300,00102 917,020,00102 917,02102 917,020,000,000,000,000,000,000,00
75075011201051 835,0051 835,000,0051 835,0051 835,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,006,200,006,206,200,000,000,000,000,000,000,00
750750118013151 845,0051 841,200,0051 841,2051 841,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502306303 900,003 917,000,003 917,003 917,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069016 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096099 491,0052 516,570,0052 516,5752 516,570,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0044 402,350,0044 402,3544 402,350,000,000,000,000,000,000,00
7507502379023169 891,00113 335,920,00113 335,92113 335,920,000,000,000,000,000,000,00
7507509562571 327 956,001 275 564,740,001 275 564,741 275 564,740,000,000,000,000,000,000,00
75075095821021 327 956,001 275 564,740,001 275 564,741 275 564,740,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,001 019,990,001 019,991 019,990,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,001 019,990,001 019,991 019,990,000,000,000,000,000,000,00
75175108201025 563,0025 473,210,0025 473,2125 473,210,000,000,000,000,000,000,00
751751087786925 563,0025 473,210,0025 473,2125 473,210,000,000,000,000,000,000,00
751751092010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510977870200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201025 163,0022 195,660,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,000,000,00
751751137787425 163,0022 195,660,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,000,000,00
7547541209701 500,001 463,700,001 463,701 463,700,000,000,000,000,000,000,00
75475412271012 400,0012 400,000,0012 400,0012 400,000,000,000,000,000,000,000,00
754754127984613 900,0013 863,700,0013 863,7013 863,700,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,0012 264,280,008 740,484 630,903 523,803 523,800,000,000,000,000,00
7567560109109,009,000,009,009,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,0012 273,280,008 749,484 639,903 523,803 523,800,000,000,000,000,00
7567561503101 100 000,00997 939,510,00902 605,96902 605,9698 575,8198 575,813 242,26119 949,00270 478,000,000,00
7567561503209 000,009 162,080,006 177,006 177,003 706,673 706,67721,591 772,000,000,000,00
75675615033028 000,0028 312,000,0028 277,4728 277,47117,00117,0082,470,000,000,000,00
7567561503405 000,003 317,000,003 550,003 550,000,000,00233,003 072,000,000,000,00
756756150640500,0092,800,0092,8092,800,000,000,000,000,000,000,00
7567561509103 000,0017 949,100,001 340,501 340,5016 608,600,000,000,000,000,000,00
75675615792211 145 500,001 056 772,490,00942 043,73942 043,73119 008,08102 399,484 279,32124 793,00270 478,000,000,00
7567561603101 150 000,001 223 859,480,00982 787,35982 787,35289 927,21289 927,2148 855,08292 943,0061 169,722 125,000,00
756756160320540 000,00548 873,590,00513 589,68513 589,6857 748,3657 748,3622 464,45137 378,000,001 515,50568,00
75675616033030 000,0031 793,480,0029 716,5229 716,525 320,175 320,173 243,210,000,00116,000,00
756756160340105 000,00105 666,200,0095 179,2395 179,2310 646,3410 646,34159,3748 750,0011 400,000,000,00
75675616036026 000,0026 260,000,0026 260,0026 260,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00155,000,00155,00155,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500260 000,00375 331,000,00375 223,00373 503,00108,00108,000,000,000,000,000,00
7567561606405 000,005 853,130,005 853,135 853,130,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0050 537,430,006 490,466 465,4644 046,970,000,000,000,008,8426,00
75675616805122 126 500,002 368 329,310,002 035 254,372 033 509,37407 797,05363 750,0874 722,11479 071,0072 569,723 765,34594,00
75675618041020 000,0022 678,000,0022 695,0022 695,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460316 000,00297 158,210,00297 158,21297 158,210,000,000,000,000,000,000,00
75675618048068 000,0068 228,820,0068 228,8268 228,820,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00382,100,00382,10382,100,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634405 000,00388 447,130,00388 464,13388 464,130,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 994 625,003 022 930,000,003 022 930,003 022 581,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,0014 980,360,0015 000,3115 144,500,000,0019,950,000,000,000,00
75675621764073 005 625,003 037 910,360,003 037 930,313 037 725,500,000,0019,950,000,000,000,00
7587580129204 287 965,004 287 965,000,004 287 965,004 326 772,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 287 965,004 287 965,000,004 287 965,004 326 772,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 291 856,002 291 856,000,002 291 856,002 291 856,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 291 856,002 291 856,000,002 291 856,002 291 856,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00198,950,00198,95198,950,000,000,000,000,000,000,00
75875814097022 000,0017 358,640,0017 358,6417 358,640,000,000,000,000,000,000,00
75875814203057 866,3157 866,310,0057 866,3157 866,310,000,000,000,000,000,000,00
75875814633017 936,3717 936,370,0017 936,3717 936,370,000,000,000,000,000,000,00
758758146680189 170,00189 170,000,00189 170,00189 170,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581493502287 472,68282 530,270,00282 530,27282 530,270,000,000,000,000,000,000,00
75875831292012 841,0012 841,000,0012 841,0012 841,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950912 841,0012 841,000,0012 841,0012 841,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,00118,570,00118,57118,570,000,000,000,000,000,000,00
801801010830199 891,00259 011,760,00259 011,76259 011,760,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,003 419,100,003 419,103 419,100,000,000,000,000,000,000,00
80180101203032 000,0031 779,200,0031 779,2031 779,200,000,000,000,000,000,000,00
8018010124000,003 452,890,003 452,893 452,890,000,000,000,000,000,000,00
8018010187822235 491,00297 781,520,00297 781,52297 781,520,000,000,000,000,000,000,00
80180103203012 627,0012 627,000,0012 627,0012 627,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293412 627,0012 627,000,0012 627,0012 627,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066016 000,0019 369,000,0019 369,0019 369,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067056 000,0076 963,020,0076 963,0276 963,020,000,000,000,000,000,000,00
801801042030133 285,00133 285,000,00133 285,00133 285,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484265205 285,00229 617,020,00229 617,02229 617,020,000,000,000,000,000,000,00
80180153201040 351,0040 114,700,0040 114,7040 114,700,000,000,000,000,000,000,00
801801538296440 351,0040 114,700,0040 114,7040 114,700,000,000,000,000,000,000,00
85285213203012 147,0012 111,350,0012 111,3512 111,350,000,000,000,000,000,000,00
852852138809512 147,0012 111,350,0012 111,3512 111,350,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 000,0017 000,000,0017 000,0017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 000,0017 000,000,0017 000,0017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030134 956,00134 570,580,00134 570,58134 570,580,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098134 956,00134 570,580,00134 570,58134 570,580,000,000,000,000,000,000,00
85285219203090 660,0090 660,000,0090 660,0090 660,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810190 660,0090 660,000,0090 660,0090 660,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201011 960,0011 960,000,0011 960,0011 960,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809011 960,0011 960,000,0011 960,0011 960,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030160 000,00160 000,000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112160 000,00160 000,000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203059 670,0059 670,000,0059 670,0059 670,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829959 670,0059 670,000,0059 670,0059 670,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120605 224 930,005 224 930,000,005 224 930,005 224 930,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884165 224 930,005 224 930,000,005 224 930,005 224 930,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 093 510,002 093 510,000,002 093 510,002 093 510,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223602 600,003 132,810,003 132,813 132,810,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 096 110,002 096 642,810,002 096 642,812 096 642,810,000,000,000,000,000,000,00
855855032010418,00374,190,00374,19374,190,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368418,00374,190,00374,19374,190,000,000,000,000,000,000,00
855855042010224 130,00224 130,000,00224 130,00224 130,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504203019 267,0019 267,000,0019 267,0019 267,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550490399243 397,00243 397,000,00243 397,00243 397,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201033 781,0033 781,000,0033 781,0033 781,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837833 781,0033 781,000,0033 781,0033 781,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0049 845,260,0049 845,2649 845,260,000,000,000,000,000,000,00
900900019173150 000,0049 845,260,0049 845,2649 845,260,000,000,000,000,000,000,00
900900020490642 533,00868 754,450,00681 463,32681 463,32241 546,09241 546,0954 254,960,000,000,000,00
9009000291392642 533,00868 754,450,00681 463,32681 463,32241 546,09241 546,0954 254,960,000,000,000,00
90090005625756 880,0049 200,000,0049 200,0049 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056299547 100,00547 073,140,00547 073,14547 073,140,000,000,000,000,000,000,00
90090005103461603 980,00596 273,140,00596 273,14596 273,140,000,000,000,000,000,000,00
90090015630040 000,0040 000,000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900159721540 000,0040 000,000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 500,001 591,510,001 591,511 591,510,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 500,001 591,510,001 591,511 591,510,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 000,001 587,200,001 608,801 608,800,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609104 000,005 336,610,005 336,615 336,610,000,000,000,000,000,000,00
90090026246032 373,2028 767,400,0028 767,4028 767,400,000,000,000,000,000,000,00
900900269493638 373,2035 691,210,0035 712,8135 712,810,000,0021,600,000,000,000,00
90090095630010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900959729510 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219211620209 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950579 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601630095 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
926926019982795 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010667 253,66667 335,450,00667 335,45667 335,450,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60026 000,0024 979,790,0024 979,7924 979,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700641 300,00102 917,020,00102 917,02102 917,020,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 549 692,001 440 741,860,001 440 741,861 440 741,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75151 946,0048 888,860,0048 888,8648 888,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75413 900,0013 863,700,0013 863,7013 863,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 699 634,006 863 732,570,006 412 442,026 406 382,63530 328,93469 673,3679 021,38603 864,00343 047,723 765,34594,00
Razem dział7586 880 134,686 875 192,270,006 875 192,276 913 999,270,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801493 754,00580 140,240,00580 140,24580 140,240,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852426 723,00426 301,930,00426 301,93426 301,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85459 670,0059 670,000,0059 670,0059 670,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8557 598 636,007 599 125,000,007 599 125,007 599 125,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9001 390 386,201 602 155,570,001 414 886,041 414 886,04241 546,09241 546,0954 276,560,000,000,000,00
Razem dział9219 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92695 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM26 603 609,5426 409 624,260,0025 771 064,1825 803 811,79771 875,02711 219,45133 297,94603 864,00343 047,723 765,34594,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0021 515,3021 515,300,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0021 515,3021 515,300,000,000,000,000,00
01001030285012 000,0010 148,0010 148,00267,680,000,000,000,00
01001030389012 000,0010 148,0010 148,00267,680,000,000,000,00
01001095430030 173,6029 955,5029 955,500,000,000,000,000,00
010010954430508 680,06508 680,06508 680,060,000,000,000,000,00
010010959835538 853,66538 635,56538 635,560,000,000,000,000,00
600600164210260 753,00249 919,79249 919,793 094,320,000,00107 973,610,00
60060016427012 247,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016430032 000,0028 313,6328 313,630,000,000,005 983,000,00
600600166050782 000,00734 112,69734 112,690,000,000,000,000,00
600600166059173 802,680,000,000,000,000,000,000,00
60060016855051 260 802,681 012 346,111 012 346,113 094,320,000,00113 956,610,00
70070005430013 000,0012 665,7212 665,720,000,000,000,000,00
70070005605026 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058105539 000,0012 665,7212 665,720,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0029 916,1529 916,150,000,000,000,000,00
710710046050100 000,0025 584,0025 584,000,000,000,000,000,00
7107100482064130 000,0055 500,1555 500,150,000,000,000,000,00
72072095401716 060,3216 060,3216 060,320,000,000,000,000,00
7207209541172 746,302 746,302 746,300,000,000,000,000,00
720720954127393,48393,48393,480,000,000,000,000,00
72072095421774 082,1974 082,1974 082,190,000,000,000,000,00
72072095430749 678,0049 678,0049 678,000,000,000,000,000,00
7207209593600142 960,29142 960,29142 960,290,000,000,000,000,00
75075011401036 871,0036 871,0036 871,000,000,000,000,000,00
7507501140402 635,002 635,002 635,000,000,000,000,000,00
7507501141109 250,009 250,009 250,000,000,000,000,000,00
7507501141201 925,001 925,001 925,000,000,000,000,000,00
7507501142101 154,001 154,001 154,000,000,000,000,000,00
750750119625151 835,0051 835,0051 835,000,000,000,000,000,00
75075022303081 000,0080 433,3380 433,330,000,000,000,000,00
7507502242101 000,00952,97952,970,000,000,000,000,00
7507502242201 400,001 292,181 292,180,000,000,000,000,00
7507502243004 000,003 848,673 848,670,000,000,000,000,00
750750224360200,00128,95128,950,000,000,000,000,00
750750229589287 600,0086 656,1086 656,100,000,000,000,000,00
7507502330201 300,001 244,281 244,280,000,000,000,000,00
7507502340101 698 050,001 652 098,081 652 098,0837 595,670,000,000,000,00
750750234040150 750,00150 724,86150 724,86142 317,400,000,000,000,00
75075023410050 000,0047 952,0047 952,001 630,000,000,000,000,00
750750234110301 300,00293 253,83293 253,8347 424,580,000,000,000,00
75075023412042 300,0040 413,4640 413,466 478,290,000,000,000,00
7507502341401 500,00880,00880,000,000,000,000,000,00
7507502341701 000,00279,50279,500,000,000,000,000,00
750750234210272 732,07250 813,94250 813,9415 945,990,000,000,000,00
75075023422015 000,0014 808,8914 808,890,000,000,000,000,00
75075023426093 000,0079 078,9879 078,985 819,120,000,000,000,00
750750234270500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342807 000,004 933,004 933,000,000,000,000,000,00
750750234300277 077,00254 385,52254 385,5215 471,430,000,000,000,00
75075023436028 000,0025 734,3225 734,320,000,000,000,000,00
75075023441010 000,008 802,918 802,910,000,000,000,000,00
75075023443062 300,0061 725,0961 725,090,000,000,000,000,00
75075023444050 523,0050 523,0050 523,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,009 807,609 807,601 020,000,000,000,000,00
75075023605057 855,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
750750231614133 130 187,072 950 759,262 950 759,26273 702,480,000,000,000,00
75075075421024 700,0024 671,5124 671,510,000,000,000,000,00
75075075430014 300,0014 223,8114 223,810,000,000,000,000,00
750750758433539 000,0038 895,3238 895,320,000,000,000,000,00
75075095303030 400,0029 180,0029 180,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,004 800,004 800,000,000,000,000,000,00
7507509560671 327 956,001 297 311,001 297 311,000,000,000,000,000,00
750750956069326 044,00324 327,75324 327,750,000,000,000,000,00
75075095663025 332,0012 964,2012 964,200,000,000,000,000,00
750750951020411 714 732,001 668 582,951 668 582,950,000,000,000,000,00
751751014110145,90145,90145,900,000,000,000,000,00
75175101412020,8920,8920,890,000,000,000,000,00
751751014170853,21853,20853,200,000,000,000,000,00
75175101882521 020,001 019,991 019,990,000,000,000,000,00
75175108303015 350,0015 350,0015 350,000,000,000,000,000,00
7517510840101 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
751751084110770,00769,50769,500,000,000,000,000,00
751751084120111,00110,28110,280,000,000,000,000,00
7517510841703 510,003 500,013 500,010,000,000,000,000,00
7517510842103 409,003 339,153 339,150,000,000,000,000,00
7517510843001 165,001 161,051 161,050,000,000,000,000,00
751751084410248,00243,22243,220,000,000,000,000,00
7517510810821925 563,0025 473,2125 473,210,000,000,000,000,00
751751094210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7517510980070200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
75175113303015 350,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
7517511340101 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
7517511341704 035,003 308,003 308,000,000,000,000,000,00
7517511342102 948,002 650,492 650,490,000,000,000,000,00
7517511343001 555,003,153,150,000,000,000,000,00
751751134410275,00234,02234,020,000,000,000,000,00
751751139999425 163,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,00
75475412303022 000,0016 839,2016 839,200,000,000,000,000,00
7547541241102 300,002 123,412 123,41141,950,000,000,000,00
754754124120300,00143,66143,6613,490,000,000,000,00
75475412417023 500,0023 003,9723 003,97345,450,000,000,000,00
75475412421050 600,0047 819,1747 819,17173,600,000,009 797,310,00
75475412426025 000,0024 333,6824 333,681 967,590,000,000,000,00
75475412427032 400,0022 500,0022 500,000,000,000,0020 725,020,00
75475412430021 000,0020 337,5720 337,57500,230,000,000,000,00
7547541243601 500,001 434,601 434,600,000,000,000,000,00
75475412443017 200,0016 962,0516 962,050,000,000,000,000,00
75475412605015 000,0014 992,4014 992,400,000,000,0014 992,400,00
75475412123476210 800,00190 489,71190 489,713 142,310,000,0045 514,730,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7577570280905 800,005 760,005 760,000,000,000,000,000,00
757757028110235 000,00230 752,20230 752,200,000,000,000,000,00
7577570292659240 800,00236 512,20236 512,200,000,000,000,000,00
7577570480304 663,004 600,364 600,360,000,000,000,000,00
75775704844914 663,004 600,364 600,360,000,000,000,000,00
758758184810235 604,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386235 604,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020152 602,00151 958,04151 958,044 563,740,000,000,000,00
8018010140103 082 343,003 081 690,253 081 690,2572 012,760,000,000,000,00
801801014040234 130,00233 963,17233 963,17262 636,490,000,000,000,00
801801014110552 900,00552 460,95552 460,9595 232,520,000,000,000,00
80180101412057 500,0057 057,5657 057,5610 361,100,000,000,000,00
80180101414011 600,0010 640,0010 640,000,000,000,000,000,00
801801014210362 450,00349 137,92349 137,920,000,000,0023 205,600,00
801801014220500,00185,68185,680,000,000,000,000,00
80180101424057 525,0056 485,2056 485,200,000,000,000,000,00
80180101426085 581,0077 640,5977 640,590,000,000,000,000,00
8018010142708 050,007 790,307 790,300,000,000,000,000,00
80180101430070 400,0063 641,9963 641,990,000,000,000,000,00
80180101436013 700,0012 669,0112 669,010,000,000,000,000,00
8018010144103 250,002 872,172 872,170,000,000,000,000,00
8018010144302 750,002 422,432 422,430,000,000,000,000,00
801801014440157 283,00157 283,00157 283,000,000,000,000,000,00
80180101605020 000,007 011,007 011,000,000,000,000,000,00
801801011535324 872 564,004 824 909,264 824 909,26444 806,610,000,0023 205,600,00
80180103302013 000,0012 936,9412 936,94395,420,000,000,000,00
801801034010147 027,00146 494,36146 494,364 027,750,000,000,000,00
80180103404011 715,0011 705,4311 705,4311 556,380,000,000,000,00
80180103411027 900,0027 819,8727 819,874 651,060,000,000,000,00
8018010341204 150,003 980,513 980,51648,790,000,000,000,00
8018010344408 970,008 970,008 970,000,000,000,000,000,00
80180103104644212 762,00211 907,11211 907,1121 279,400,000,000,000,00
80180104302031 700,0031 405,7431 405,74852,210,000,000,000,00
801801044010634 485,00634 315,52634 315,5215 494,840,000,000,000,00
80180104404034 400,0034 389,7234 389,7252 383,140,000,000,000,00
801801044110114 300,00114 072,21114 072,2119 220,530,000,000,000,00
80180104412013 272,0013 064,4413 064,442 328,400,000,000,000,00
80180104421028 000,0027 655,2227 655,220,000,000,000,000,00
801801044220200,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104426013 477,0011 932,1011 932,100,000,000,000,000,00
801801044270200,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300172 500,00166 990,44166 990,4484,300,000,000,000,00
8018010443603 500,003 229,333 229,330,000,000,000,000,00
801801044410800,00626,85626,850,000,000,000,000,00
8018010444301 100,001 028,701 028,700,000,000,000,000,00
80180104444034 710,0034 710,0034 710,000,000,000,000,000,00
80180104605026 500,0026 308,4726 308,470,000,000,0020 141,000,00
801801041451551 109 144,001 099 728,741 099 728,7490 363,420,000,0020 141,000,00
801801134010126 000,00125 043,43125 043,432 826,210,000,000,000,00
80180113404010 436,0010 435,3610 435,3610 327,880,000,000,000,00
80180113411033 250,0029 116,2529 116,255 620,400,000,000,000,00
8018011341202 012,001 630,041 630,04369,840,000,000,000,00
80180113417048 264,0039 578,8039 578,807 378,090,000,000,000,00
80180113421085 070,0080 366,8080 366,800,000,000,000,000,00
801801134270500,00492,00492,000,000,000,000,000,00
801801134300133 000,00131 004,85131 004,850,000,000,000,000,00
8018011344305 500,005 322,405 322,400,000,000,000,000,00
8018011344404 000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
80180113123014448 032,00426 989,93426 989,9326 522,420,000,000,000,00
80180146430024 300,0019 584,9019 584,900,000,000,000,000,00
801801468524724 300,0019 584,9019 584,900,000,000,000,000,00
801801484010167 500,00167 500,00167 500,003 587,660,000,000,000,00
8018014840409 855,009 854,909 854,9011 620,640,000,000,000,00
80180148411026 000,0025 891,4325 891,434 227,220,000,000,000,00
8018014841202 800,002 616,712 616,71440,030,000,000,000,00
8018014842101 500,001 294,831 294,830,000,000,000,000,00
801801484220227 200,00225 626,43225 626,430,000,000,000,000,00
8018014842602 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018014843003 200,003 177,723 177,720,000,000,000,000,00
8018014844404 918,004 918,004 918,000,000,000,000,000,00
80180148118659444 973,00440 930,02440 930,0219 875,550,000,000,000,00
8018014930203 140,003 140,003 140,000,000,000,000,000,00
80180149401051 990,0051 990,0051 990,000,000,000,000,000,00
8018014940404 000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
8018014941109 400,009 400,009 400,000,000,000,000,000,00
8018014941202 055,002 055,002 055,000,000,000,000,000,00
8018014910025070 585,0070 585,0070 585,000,000,000,000,000,00
80180150302018 298,0018 298,0018 298,000,000,000,000,000,00
801801504010199 010,00199 010,00199 010,000,000,000,000,000,00
80180150404012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180150411055 005,0055 005,0055 005,000,000,000,000,000,00
80180150412010 237,0010 237,0010 237,000,000,000,000,000,00
8018015042603 107,003 107,003 107,000,000,000,000,000,00
80180150444015 992,0015 992,0015 992,000,000,000,000,000,00
80180150108951313 649,00313 649,00313 649,000,000,000,000,000,00
80180153424039 951,5139 715,2139 715,210,000,000,000,000,00
801801534300399,49399,49399,490,000,000,000,000,00
801801538949440 351,0040 114,7040 114,700,000,000,000,000,00
80180195401014 100,0014 100,0014 100,000,000,000,000,000,00
8018019541102 420,002 416,232 416,230,000,000,000,000,00
801801954120140,00139,65139,650,000,000,000,000,00
801801954210370,00362,50362,500,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
8018019510188634 530,0034 518,3834 518,380,000,000,000,000,00
851851534210500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
851851534300500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
851851544110850,00351,43351,4344,830,000,000,000,00
851851544120150,0048,0348,036,130,000,000,000,00
85185154417011 470,0011 159,0011 159,00290,990,000,000,000,00
85185154421017 680,0014 636,7114 636,710,000,000,000,000,00
85185154422010 600,0010 458,0510 458,050,000,000,000,000,00
85185154427020 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
8518515443008 750,008 666,018 666,010,000,000,000,000,00
851851544700500,00435,00435,000,000,000,000,000,00
8518515412010570 000,0065 754,2365 754,23341,950,000,000,000,00
852852024330124 500,00124 102,05124 102,050,000,000,000,000,00
8528520290384124 500,00124 102,05124 102,050,000,000,000,000,00
8528520542102 350,002 344,452 344,450,000,000,000,000,00
852852054220650,00650,00650,000,000,000,000,000,00
85285205944873 000,002 994,452 994,450,000,000,000,000,00
85285213413012 147,0012 111,3512 111,350,000,000,000,000,00
852852139019512 147,0012 111,3512 111,350,000,000,000,000,00
85285214311043 500,0043 116,8543 116,85744,000,000,000,000,00
852852148917643 500,0043 116,8543 116,85744,000,000,000,000,00
852852163110134 956,00134 570,58134 570,580,000,000,000,000,00
8528521689178134 956,00134 570,58134 570,580,000,000,000,000,00
852852194010185 558,00174 249,26174 249,265 216,350,000,000,000,00
85285219404017 860,0017 852,9617 852,9623 569,980,000,000,000,00
85285219411036 100,0033 710,0233 710,027 570,200,000,000,000,00
8528521941203 757,003 239,543 239,54844,560,000,000,000,00
8528521942105 350,005 314,535 314,530,000,000,000,000,00
8528521942202 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
8528521943008 340,007 428,447 428,4485,790,000,000,000,00
852852194410300,00251,49251,490,000,000,000,000,00
8528521944405 495,005 393,005 393,000,000,000,000,000,00
8528521947001 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
85285219128631266 560,00251 239,24251 239,2437 286,880,000,000,000,00
8528522841101 000,00745,86745,860,000,000,000,000,00
85285228417011 960,0011 960,0011 960,000,000,000,000,000,00
852852289436012 960,0012 705,8612 705,860,000,000,000,000,00
852852303110200 000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,00
8528523089192200 000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,00
8528529531105 000,002 697,602 697,600,000,000,000,000,00
85285295892575 000,002 697,602 697,600,000,000,000,000,00
85485415324074 676,6474 600,8874 600,880,000,000,000,000,00
854854158950974 676,6474 600,8874 600,880,000,000,000,000,00
85485416324051 500,0051 500,0051 500,000,000,000,000,000,00
854854168951051 500,0051 500,0051 500,000,000,000,000,000,00
8558550131105 156 618,055 156 618,055 156 618,050,000,000,000,000,00
85585501401040 346,6940 346,6940 346,69443,210,000,000,000,00
8558550140402 936,212 936,212 936,210,000,000,000,000,00
8558550141107 267,497 267,497 267,49269,850,000,000,000,00
8558550141201 097,441 097,441 097,4436,870,000,000,000,00
8558550141709 482,009 482,009 482,00118,000,000,000,000,00
8558550142102 592,782 592,782 592,780,000,000,000,000,00
8558550143003 403,343 403,343 403,3472,010,000,000,000,00
8558550144401 186,001 186,001 186,000,000,000,000,000,00
855855011228665 224 930,005 224 930,005 224 930,00939,940,000,000,000,00
8558550231101 931 768,231 931 768,231 931 768,230,000,000,000,000,00
85585502401030 111,6830 111,6830 111,680,000,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
855855024110119 282,00119 282,00119 282,000,000,000,000,000,00
855855024120900,00900,00900,000,000,000,000,000,00
8558550242103 302,623 302,623 302,620,000,000,000,000,00
8558550243005 345,475 345,475 345,47144,020,000,000,000,00
855855024440800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
855855021186972 093 510,002 093 510,002 093 510,00144,020,000,000,000,00
855855034210418,00374,19374,190,000,000,000,000,00
8558550390568418,00374,19374,190,000,000,000,000,00
855855043110216 900,00216 900,00216 900,000,000,000,000,000,00
85585504401061 816,1735 194,5135 194,51671,380,000,000,000,00
8558550440403 500,002 615,172 615,170,000,000,000,000,00
85585504411011 725,736 375,206 375,20466,180,000,000,000,00
8558550441202 009,10871,13871,1363,700,000,000,000,00
855855044210671,33671,33671,330,000,000,000,000,00
855855044300774,67774,67774,670,000,000,000,000,00
85585504114259297 397,00263 402,01263 402,011 201,260,000,000,000,00
8558550843308 400,008 328,008 328,000,000,000,000,000,00
85585508906938 400,008 328,008 328,000,000,000,000,000,00
85585513413033 781,0033 781,0033 781,001 104,940,000,000,000,00
855855139049833 781,0033 781,0033 781,001 104,940,000,000,000,00
90090001426057 500,0040 164,0140 164,016 847,900,000,000,000,00
90090001430092 500,0092 418,1092 418,100,000,000,000,000,00
90090001605010 000,008 691,038 691,030,000,000,000,000,00
90090001105511160 000,00141 273,14141 273,146 847,900,000,000,000,00
90090002401042 100,0041 174,0441 174,04954,960,000,000,000,00
9009000240402 900,002 900,002 900,000,000,000,000,000,00
9009000241106 050,006 000,726 000,72604,310,000,000,000,00
9009000241201 200,00859,74859,7486,580,000,000,000,00
900900024300689 400,00620 860,54620 860,5455 974,000,000,000,000,00
90090002111482741 650,00671 795,04671 795,0457 619,850,000,000,000,00
9009000442102 500,002 395,912 395,910,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 395,912 395,910,000,000,000,000,00
90090005605756 880,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056059872 100,00742 132,50742 132,506 765,000,000,000,00692 100,00
90090005103021928 980,00742 132,50742 132,506 765,000,000,000,00692 100,00
90090013430036 000,0030 078,6030 078,602 709,900,000,000,000,00
900900139521336 000,0030 078,6030 078,602 709,900,000,000,000,00
900900154260154 000,00130 671,59130 671,5916 595,460,000,000,000,00
900900154270121 000,00106 952,75106 952,759 095,170,000,000,000,00
900900156050158 000,00136 154,16136 154,160,000,000,0094 101,000,00
90090015105495433 000,00373 778,50373 778,5025 690,630,000,0094 101,000,00
9009001942105 675,004 822,104 822,100,000,000,000,000,00
90090019951295 675,004 822,104 822,100,000,000,000,000,00
90090026430032 373,2028 767,4028 767,400,000,000,000,000,00
900900269522632 373,2028 767,4028 767,400,000,000,000,000,00
90090095421066 742,0050 750,3250 750,320,000,000,0048 030,360,00
90090095427015 897,002 170,002 170,000,000,000,002 170,000,00
90090095430025 000,0016 025,1716 025,170,000,000,0016 025,170,00
90090095605061 303,0021 302,4121 302,410,000,000,0010 302,410,00
90090095109825168 942,0090 247,9090 247,900,000,000,0076 527,940,00
921921162480271 330,00249 879,75249 879,750,000,000,000,000,00
9219211695517271 330,00249 879,75249 879,750,000,000,000,000,00
92192195421018 119,0014 457,9514 457,950,000,000,0014 457,950,00
9219219542201 711,001 095,621 095,620,000,000,00792,440,00
9219219543003 170,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510584623 000,0015 553,5715 553,570,000,000,0015 250,390,00
926926016050540 250,00529 335,12529 335,120,000,000,000,000,00
9269260199577540 250,00529 335,12529 335,120,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010600 853,66570 298,86570 298,86267,680,000,000,000,00
Razem dział6001 260 802,681 012 346,111 012 346,113 094,320,000,00113 956,610,00
Razem dział70039 000,0012 665,7212 665,720,000,000,000,000,00
Razem dział710130 000,0055 500,1555 500,150,000,000,000,000,00
Razem dział720142 960,29142 960,29142 960,290,000,000,000,000,00
Razem dział7505 023 354,074 796 728,634 796 728,63273 702,480,000,000,000,00
Razem dział75151 946,0048 888,8648 888,860,000,000,000,000,00
Razem dział754215 800,00190 489,71190 489,713 142,310,000,0045 514,730,00
Razem dział757245 463,00241 112,56241 112,560,000,000,000,000,00
Razem dział758235 604,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8017 570 890,007 482 917,047 482 917,04602 847,400,000,0043 346,600,00
Razem dział85171 000,0066 754,2366 754,23341,950,000,000,000,00
Razem dział852802 623,00783 537,98783 537,9838 030,880,000,000,000,00
Razem dział854126 176,64126 100,88126 100,880,000,000,000,000,00
Razem dział8557 658 436,007 624 325,207 624 325,203 390,160,000,000,000,00
Razem dział9002 509 120,202 085 291,092 085 291,0999 633,280,000,00170 628,94692 100,00
Razem dział921294 330,00265 433,32265 433,320,000,000,0015 250,390,00
Razem dział926590 250,00579 335,12579 335,120,000,000,000,000,00
RAZEM27 568 609,5426 084 685,7526 084 685,751 024 450,460,000,00388 697,27692 100,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083036 000,0013 046,29
G8018010109700,002 289,95
HRAZEM 16360436 000,0015 336,24
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)36 000,0015 336,24
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010124000,003 452,89
M80180101421014 000,0011 126,39
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M80180101430010 000,00756,96
NRAZEM 42390036 000,0015 336,24
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)36 000,0015 336,24
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)1 270 737,721 270 737,720,000,000,000,000,000,001 270 737,720,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie1 270 737,721 270 737,720,000,000,000,000,000,001 270 737,720,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 232 238,721 232 238,720,000,000,000,000,000,000,000,00102 399,481 129 839,240,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 232 238,721 232 238,720,000,000,000,000,000,000,000,00102 399,481 129 839,240,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)654 603,64654 603,6477 466,3577 466,350,000,000,000,000,000,00564 897,2912 240,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.654 603,64654 603,6477 466,3577 466,350,000,000,000,000,000,00564 897,2912 240,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)4 600,360,000,000,000,000,004 600,36
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)26 603 609,5425 771 064,18
A1. Dochody bieżące23 654 317,1723 390 162,33
A2. Dochody majątkowe2 949 292,372 380 901,85
B. WYDATKI (B1+B2)27 568 609,5426 084 685,75
B1. Wydatki bieżące22 939 586,8622 179 643,72
B2. Wydatki majątkowe4 629 022,683 905 042,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-965 000,00-313 621,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 165 000,002 169 058,11
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 505 000,001 505 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst660 000,00664 058,11
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 200 000,001 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 200 000,001 200 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
965 000,00313 621,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki735 000,0083 621,57
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych230 000,00230 000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
6 303 630,21603 864,00343 047,723 756,50568,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
15 000,31
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
3 022 930,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
519 766,68139 150,000,001 515,50568,00
A5. podatek od nieruchomości
A5
1 885 393,31412 892,00331 647,722 125,000,00
A6. podatek leśny
A6
57 993,990,000,00116,000,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
98 729,2351 822,0011 400,000,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
8 740,48
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
375 223,00
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
22 695,00
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
297 158,21
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-ST: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:
na koniec 2019 r.
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
WyszczególnienieKwoty
12
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:921 181,90
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*701,18
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*341 843,00
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)692 100,00
* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UZ: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2019 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej
WyszczególnienieWaluta
ogółem (kol.3+4+5+6+7)PLZEURUSDCHFPozostałe waluty wg średniego kursu NBPPozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
12345678
B. Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)8 000 000,008 000 000,000,000,000,000,000,00
B1. papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,00
B2. kredyty i pożyczki8 000 000,008 000 000,000,000,000,000,000,00
B3. przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,00
B4. wymagalne zobowiązania0,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Kredyty i pożyczki Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)8 000 000,000,000,008 000 000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki8 000 000,000,000,008 000 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Kredyty i pożyczki Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)8 000 000,00575 000,003 786 000,003 639 000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki8 000 000,00575 000,003 786 000,003 639 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST
W pozycji B2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 400.000 zł

główny księgowy
2020-02-06

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)8 000 000,008 000 000,000,000,000,000,000,000,008 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)8 000 000,008 000 000,000,000,000,000,000,000,008 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe8 000 000,008 000 000,000,000,000,000,000,000,008 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego4 600,360,000,000,000,000,004 600,36
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
1130378367
1.1130378367
1.2000541776
1.3130504808
1.4000692831
1.5001157407
1.6001157399
1.7130425776
1.8364718698
1.9368053758
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 400.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki