Raport: Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2019r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 2
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
 11. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426630145 000,00145 000,000,00145 000,00145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427682145 000,00145 000,000,00145 000,00145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507503 400,003 481,790,003 481,793 481,790,000,000,000,000,000,000,00
010010952010286 267,08286 267,080,00286 267,08286 267,080,000,000,000,000,000,000,00
010010953865289 667,08289 748,870,00289 748,87289 748,870,000,000,000,000,000,000,00
60060016097026 000,0024 354,790,0024 354,7924 354,790,000,000,000,000,000,000,00
600600166257887 421,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001667843913 421,0024 354,790,0024 354,7924 354,790,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,00369,000,00369,00369,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750120 000,0067 743,770,0067 743,7767 743,770,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0010 100,700,0010 100,7010 100,700,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,001 606,900,001 606,901 606,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875641 300,0080 838,330,0080 838,3380 838,330,000,000,000,000,000,000,00
75075011201048 900,0032 192,080,0032 192,0832 192,080,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013148 910,0032 196,730,0032 196,7332 196,730,000,000,000,000,000,000,00
7507502306303 900,003 917,000,003 917,003 917,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096067 491,006 050,000,006 050,006 050,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0021 089,400,0021 089,4021 089,400,000,000,000,000,000,000,00
75075023630087 855,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502385323221 746,0043 556,400,0043 556,4043 556,400,000,000,000,000,000,000,00
7507509562571 327 956,001 275 564,740,001 275 564,741 275 564,740,000,000,000,000,000,000,00
75075095821021 327 956,001 275 564,740,001 275 564,741 275 564,740,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108201010 213,0010 213,000,0010 213,0010 213,000,000,000,000,000,000,000,00
751751087786910 213,0010 213,000,0010 213,0010 213,000,000,000,000,000,000,000,00
751751092010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510977870200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201025 163,0022 195,660,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,000,000,00
751751137787425 163,0022 195,660,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,000,000,00
7547541209701 500,001 463,700,001 463,701 463,700,000,000,000,000,000,000,00
75475412271012 400,0012 400,000,0012 400,0012 400,000,000,000,000,000,000,000,00
754754127984613 900,0013 863,700,0013 863,7013 863,700,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,0010 220,280,005 825,481 715,904 394,802 350,800,000,000,000,000,00
7567560109109,009,000,009,009,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,0010 229,280,005 834,481 724,904 394,802 350,800,000,000,000,000,00
7567561503101 100 000,00991 213,510,00690 536,48691 138,48303 923,2196 245,213 246,1889 444,00202 858,000,000,00
7567561503209 000,009 162,080,005 124,005 425,004 823,353 736,35785,271 327,000,000,000,00
75675615033028 000,0028 299,000,0021 256,4721 256,477 125,00117,0082,470,000,000,000,00
7567561503405 000,003 317,000,003 550,003 550,000,000,00233,002 332,000,000,000,00
756756150640500,0058,000,0058,0058,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509103 000,0017 583,670,001 197,761 197,7616 385,910,000,000,000,000,000,00
75675615792211 145 500,001 049 633,260,00721 722,71722 625,71332 257,47100 098,564 346,9293 103,00202 858,000,000,00
7567561603101 150 000,001 232 165,330,00817 986,76832 940,43458 316,12301 143,1344 137,55235 531,0046 044,81980,000,00
756756160320540 000,00560 743,690,00412 787,44424 896,15168 723,9279 779,9820 767,67102 902,000,00365,000,00
75675616033030 000,0031 957,980,0025 142,3625 656,369 868,306 040,503 052,680,000,0054,000,00
756756160340105 000,00106 716,200,0085 541,2389 341,2325 616,7725 616,774 441,8035 498,008 675,000,000,00
75675616036023 000,0026 260,000,0026 260,0026 260,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00125,000,00125,00125,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00248 584,000,00248 584,00248 344,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561606405 000,004 962,310,004 962,315 217,510,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0069 270,970,004 883,455 046,4564 387,520,000,000,000,008,840,00
75675616805122 013 500,002 280 785,480,001 626 272,551 657 827,13726 912,63412 580,3872 399,70373 931,0054 719,811 407,840,00
75675618041020 000,0018 384,000,0018 384,0018 384,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460416 000,00297 158,210,00297 158,21297 158,210,000,000,000,000,000,000,00
75675618048062 000,0068 141,320,0068 141,3268 141,320,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00246,830,00246,83246,830,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634499 000,00383 930,360,00383 930,36383 930,360,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 994 625,002 193 693,000,002 193 693,002 005 170,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,009 387,560,009 387,569 241,660,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 005 625,002 203 080,560,002 203 080,562 014 411,660,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 287 965,003 592 105,000,003 592 105,003 592 105,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 287 965,003 592 105,000,003 592 105,003 592 105,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 291 856,001 718 892,000,001 718 892,001 718 892,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 291 856,001 718 892,000,001 718 892,001 718 892,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00138,690,00138,69138,690,000,000,000,000,000,000,00
75875814097019 000,0022 078,840,0022 078,8412 915,640,000,000,000,000,000,000,00
75875814203057 866,3157 866,310,0057 866,3157 866,310,000,000,000,000,000,000,00
75875814633017 936,3717 936,370,0017 936,3717 936,370,000,000,000,000,000,000,00
758758146680189 170,00189 170,000,00189 170,00189 170,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581493502284 472,68287 190,210,00287 190,21278 027,010,000,000,000,000,000,000,00
75875831292012 841,009 630,000,009 630,009 630,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950912 841,009 630,000,009 630,009 630,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,00118,570,00118,57118,570,000,000,000,000,000,000,00
801801010830199 891,00134 083,390,00134 083,39134 083,390,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,003 419,100,003 419,103 419,100,000,000,000,000,000,000,00
80180101203032 000,0032 000,000,0032 000,0032 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010185422235 491,00169 621,060,00169 621,06169 621,060,000,000,000,000,000,000,00
80180103203012 627,009 471,000,009 471,009 471,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293412 627,009 471,000,009 471,009 471,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066016 000,0012 344,000,0012 344,0012 344,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067056 000,0041 290,700,0041 290,7041 290,700,000,000,000,000,000,000,00
8018010409700,000,860,000,860,860,000,000,000,000,000,000,00
801801042030133 285,0099 965,000,0099 965,0099 965,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485235205 285,00153 600,560,00153 600,56153 600,560,000,000,000,000,000,000,00
80180153201039 257,0039 257,000,0039 257,0039 257,000,000,000,000,000,000,000,00
801801538296439 257,0039 257,000,0039 257,0039 257,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203010 822,008 909,000,008 909,008 909,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809510 822,008 909,000,008 909,008 909,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 000,0010 010,000,0010 010,0010 010,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 000,0010 010,000,0010 010,0010 010,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030120 809,0098 995,000,0098 995,0098 995,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098120 809,0098 995,000,0098 995,0098 995,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203080 800,0065 788,000,0065 788,0065 788,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521924408 260,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852199054189 060,0065 788,000,0065 788,0065 788,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201014 040,0010 530,000,0010 530,0010 530,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809014 040,0010 530,000,0010 530,0010 530,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030146 390,00109 791,000,00109 791,00109 791,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112146 390,00109 791,000,00109 791,00109 791,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203023 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829923 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120603 918 000,003 628 217,000,003 628 217,003 628 217,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884163 918 000,003 628 217,000,003 628 217,003 628 217,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220101 968 000,001 576 610,000,001 576 610,001 576 610,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223602 600,003 026,690,003 026,693 026,690,000,000,000,000,000,000,00
85585502907271 970 600,001 579 636,690,001 579 636,691 579 636,690,000,000,000,000,000,000,00
855855032010318,00305,000,00305,00305,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368318,00305,000,00305,00305,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010238 664,00238 664,000,00238 664,00238 664,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369238 664,00238 664,000,00238 664,00238 664,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201030 000,0026 618,000,0026 618,0026 618,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837830 000,0026 618,000,0026 618,0026 618,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0035 682,630,0035 682,6335 682,630,000,000,000,000,000,000,00
900900019173150 000,0035 682,630,0035 682,6335 682,630,000,000,000,000,000,000,00
900900020490632 533,00773 514,450,00442 468,74450 084,40409 453,55240 477,1878 407,840,000,000,000,00
9009000291392632 533,00773 514,450,00442 468,74450 084,40409 453,55240 477,1878 407,840,000,000,000,00
90090005625756 880,0049 200,000,0049 200,0049 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056299570 000,00547 073,140,00547 073,14547 073,140,000,000,000,000,000,000,00
90090005103461626 880,00596 273,140,00596 273,14596 273,140,000,000,000,000,000,000,00
90090015630040 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900159721540 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 500,001 359,440,001 359,441 359,440,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 500,001 359,440,001 359,441 359,440,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 000,00902,800,00924,40947,600,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609104 000,003 671,600,003 671,603 695,600,000,000,000,000,000,000,00
90090026246032 373,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900269493638 373,204 574,400,004 596,004 643,200,000,0021,600,000,000,000,00
90090095630010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900959729510 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219211620209 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950579 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601630095 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
926926019982795 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010434 667,08434 748,870,00434 748,87434 748,870,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600913 421,0024 354,790,0024 354,7924 354,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700641 300,0080 838,330,0080 838,3380 838,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 598 612,001 351 317,870,001 351 317,871 351 317,870,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75136 596,0033 373,660,0033 373,6633 373,660,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75413 900,0013 863,700,0013 863,7013 863,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 680 634,005 927 658,940,004 940 840,664 780 519,761 063 564,90515 029,7476 746,62467 034,00257 577,811 407,840,00
Razem dział7586 877 134,685 607 817,210,005 607 817,215 598 654,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801492 660,00371 949,620,00371 949,62371 949,620,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852398 121,00304 023,000,00304 023,00304 023,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85423 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 157 582,005 473 440,690,005 473 440,695 473 440,690,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9001 403 286,201 411 404,060,001 080 379,951 088 042,81409 453,55240 477,1878 429,440,000,000,000,00
Razem dział9219 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92695 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM25 776 477,9621 163 354,740,0019 845 512,3519 683 691,111 473 018,45755 506,92155 176,06467 034,00257 577,811 407,840,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426630145 000,00145 000,000,00145 000,00145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427682145 000,00145 000,000,00145 000,00145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507503 400,003 481,790,003 481,793 481,790,000,000,000,000,000,000,00
010010952010286 267,08286 267,080,00286 267,08286 267,080,000,000,000,000,000,000,00
010010953865289 667,08289 748,870,00289 748,87289 748,870,000,000,000,000,000,000,00
60060016097026 000,0024 354,790,0024 354,7924 354,790,000,000,000,000,000,000,00
600600166257887 421,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001667843913 421,0024 354,790,0024 354,7924 354,790,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,00369,000,00369,00369,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750120 000,0067 743,770,0067 743,7767 743,770,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0010 100,700,0010 100,7010 100,700,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,001 606,900,001 606,901 606,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875641 300,0080 838,330,0080 838,3380 838,330,000,000,000,000,000,000,00
75075011201048 900,0032 192,080,0032 192,0832 192,080,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013148 910,0032 196,730,0032 196,7332 196,730,000,000,000,000,000,000,00
7507502306303 900,003 917,000,003 917,003 917,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096067 491,006 050,000,006 050,006 050,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0021 089,400,0021 089,4021 089,400,000,000,000,000,000,000,00
75075023630087 855,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502385323221 746,0043 556,400,0043 556,4043 556,400,000,000,000,000,000,000,00
7507509562571 327 956,001 275 564,740,001 275 564,741 275 564,740,000,000,000,000,000,000,00
75075095821021 327 956,001 275 564,740,001 275 564,741 275 564,740,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108201010 213,0010 213,000,0010 213,0010 213,000,000,000,000,000,000,000,00
751751087786910 213,0010 213,000,0010 213,0010 213,000,000,000,000,000,000,000,00
751751092010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510977870200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201025 163,0022 195,660,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,000,000,00
751751137787425 163,0022 195,660,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,000,000,00
7547541209701 500,001 463,700,001 463,701 463,700,000,000,000,000,000,000,00
75475412271012 400,0012 400,000,0012 400,0012 400,000,000,000,000,000,000,000,00
754754127984613 900,0013 863,700,0013 863,7013 863,700,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,0010 220,280,005 825,481 715,904 394,802 350,800,000,000,000,000,00
7567560109109,009,000,009,009,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,0010 229,280,005 834,481 724,904 394,802 350,800,000,000,000,000,00
7567561503101 100 000,00991 213,510,00690 536,48691 138,48303 923,2196 245,213 246,1889 444,00202 858,000,000,00
7567561503209 000,009 162,080,005 124,005 425,004 823,353 736,35785,271 327,000,000,000,00
75675615033028 000,0028 299,000,0021 256,4721 256,477 125,00117,0082,470,000,000,000,00
7567561503405 000,003 317,000,003 550,003 550,000,000,00233,002 332,000,000,000,00
756756150640500,0058,000,0058,0058,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509103 000,0017 583,670,001 197,761 197,7616 385,910,000,000,000,000,000,00
75675615792211 145 500,001 049 633,260,00721 722,71722 625,71332 257,47100 098,564 346,9293 103,00202 858,000,000,00
7567561603101 150 000,001 232 165,330,00817 986,76832 940,43458 316,12301 143,1344 137,55235 531,0046 044,81980,000,00
756756160320540 000,00560 743,690,00412 787,44424 896,15168 723,9279 779,9820 767,67102 902,000,00365,000,00
75675616033030 000,0031 957,980,0025 142,3625 656,369 868,306 040,503 052,680,000,0054,000,00
756756160340105 000,00106 716,200,0085 541,2389 341,2325 616,7725 616,774 441,8035 498,008 675,000,000,00
75675616036023 000,0026 260,000,0026 260,0026 260,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00125,000,00125,00125,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00248 584,000,00248 584,00248 344,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561606405 000,004 962,310,004 962,315 217,510,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0069 270,970,004 883,455 046,4564 387,520,000,000,000,008,840,00
75675616805122 013 500,002 280 785,480,001 626 272,551 657 827,13726 912,63412 580,3872 399,70373 931,0054 719,811 407,840,00
75675618041020 000,0018 384,000,0018 384,0018 384,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460416 000,00297 158,210,00297 158,21297 158,210,000,000,000,000,000,000,00
75675618048062 000,0068 141,320,0068 141,3268 141,320,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00246,830,00246,83246,830,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634499 000,00383 930,360,00383 930,36383 930,360,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 994 625,002 193 693,000,002 193 693,002 005 170,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,009 387,560,009 387,569 241,660,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 005 625,002 203 080,560,002 203 080,562 014 411,660,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 287 965,003 592 105,000,003 592 105,003 289 069,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 287 965,003 592 105,000,003 592 105,003 289 069,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 291 856,001 718 892,000,001 718 892,001 718 892,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 291 856,001 718 892,000,001 718 892,001 718 892,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00138,690,00138,69138,690,000,000,000,000,000,000,00
75875814097019 000,0022 078,840,0022 078,8412 915,640,000,000,000,000,000,000,00
75875814203057 866,3157 866,310,0057 866,3157 866,310,000,000,000,000,000,000,00
75875814633017 936,3717 936,370,0017 936,3717 936,370,000,000,000,000,000,000,00
758758146680189 170,00189 170,000,00189 170,00189 170,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581493502284 472,68287 190,210,00287 190,21278 027,010,000,000,000,000,000,000,00
75875831292012 841,009 630,000,009 630,009 630,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950912 841,009 630,000,009 630,009 630,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,00118,570,00118,57118,570,000,000,000,000,000,000,00
801801010830199 891,00134 083,390,00134 083,39134 083,390,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,003 419,100,003 419,103 419,100,000,000,000,000,000,000,00
80180101203032 000,0032 000,000,0032 000,0032 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010185422235 491,00169 621,060,00169 621,06169 621,060,000,000,000,000,000,000,00
80180103203012 627,009 471,000,009 471,009 471,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293412 627,009 471,000,009 471,009 471,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066016 000,0012 344,000,0012 344,0012 344,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067056 000,0041 290,700,0041 290,7041 290,700,000,000,000,000,000,000,00
8018010409700,000,860,000,860,860,000,000,000,000,000,000,00
801801042030133 285,0099 965,000,0099 965,0099 965,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485235205 285,00153 600,560,00153 600,56153 600,560,000,000,000,000,000,000,00
80180153201039 257,0039 257,000,0039 257,0039 257,000,000,000,000,000,000,000,00
801801538296439 257,0039 257,000,0039 257,0039 257,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203010 822,008 909,000,008 909,008 909,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809510 822,008 909,000,008 909,008 909,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 000,0010 010,000,0010 010,0010 010,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 000,0010 010,000,0010 010,0010 010,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030120 809,0098 995,000,0098 995,0098 995,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098120 809,0098 995,000,0098 995,0098 995,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203080 800,0065 788,000,0065 788,0065 788,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521924408 260,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852199054189 060,0065 788,000,0065 788,0065 788,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201014 040,0010 530,000,0010 530,0010 530,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809014 040,0010 530,000,0010 530,0010 530,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030146 390,00109 791,000,00109 791,00109 791,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112146 390,00109 791,000,00109 791,00109 791,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203023 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829923 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120603 918 000,003 628 217,000,003 628 217,003 628 217,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884163 918 000,003 628 217,000,003 628 217,003 628 217,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220101 968 000,001 576 610,000,001 576 610,001 576 610,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223602 600,003 026,690,003 026,693 026,690,000,000,000,000,000,000,00
85585502907271 970 600,001 579 636,690,001 579 636,691 579 636,690,000,000,000,000,000,000,00
855855032010318,00305,000,00305,00305,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368318,00305,000,00305,00305,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010238 664,00238 664,000,00238 664,00238 664,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369238 664,00238 664,000,00238 664,00238 664,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201030 000,0026 618,000,0026 618,0026 618,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837830 000,0026 618,000,0026 618,0026 618,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0035 682,630,0035 682,6335 682,630,000,000,000,000,000,000,00
900900019173150 000,0035 682,630,0035 682,6335 682,630,000,000,000,000,000,000,00
900900020490632 533,00773 514,450,00442 468,74450 084,40409 453,55240 477,1878 407,840,000,000,000,00
9009000291392632 533,00773 514,450,00442 468,74450 084,40409 453,55240 477,1878 407,840,000,000,000,00
90090005625756 880,0049 200,000,0049 200,0049 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056299570 000,00547 073,140,00547 073,14547 073,140,000,000,000,000,000,000,00
90090005103461626 880,00596 273,140,00596 273,14596 273,140,000,000,000,000,000,000,00
90090015630040 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900159721540 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 500,001 359,440,001 359,441 359,440,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 500,001 359,440,001 359,441 359,440,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 000,00902,800,00924,40947,600,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609104 000,003 671,600,003 671,603 695,600,000,000,000,000,000,000,00
90090026246032 373,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900269493638 373,204 574,400,004 596,004 643,200,000,0021,600,000,000,000,00
90090095630010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900959729510 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219211620209 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950579 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601630095 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
926926019982795 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010434 667,08434 748,870,00434 748,87434 748,870,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600913 421,0024 354,790,0024 354,7924 354,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700641 300,0080 838,330,0080 838,3380 838,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 598 612,001 351 317,870,001 351 317,871 351 317,870,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75136 596,0033 373,660,0033 373,6633 373,660,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75413 900,0013 863,700,0013 863,7013 863,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 680 634,005 927 658,940,004 940 840,664 780 519,761 063 564,90515 029,7476 746,62467 034,00257 577,811 407,840,00
Razem dział7586 877 134,685 607 817,210,005 607 817,215 295 618,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801492 660,00371 949,620,00371 949,62371 949,620,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852398 121,00304 023,000,00304 023,00304 023,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85423 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 157 582,005 473 440,690,005 473 440,695 473 440,690,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9001 403 286,201 411 404,060,001 080 379,951 088 042,81409 453,55240 477,1878 429,440,000,000,000,00
Razem dział9219 330,009 330,000,009 330,009 330,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92695 250,0095 250,000,0095 250,0095 250,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM25 776 477,9621 163 354,740,0019 845 512,3519 380 655,111 473 018,45755 506,92155 176,06467 034,00257 577,811 407,840,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta nr 1 dotyczy kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w roku bieżącym.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0065,3065,300,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0065,3065,300,000,000,000,000,00
01001030285012 000,006 342,006 342,000,000,000,000,000,00
01001030389012 000,006 342,006 342,000,000,000,000,000,00
01001095430025 613,0821 116,4821 116,48650,000,000,000,000,00
010010954430280 654,00280 654,00280 654,000,000,000,000,000,00
010010959835306 267,08301 770,48301 770,48650,000,000,000,000,00
600600164210241 753,00142 576,95142 576,9542 668,910,000,000,000,00
60060016427023 247,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
60060016430080 000,0016 126,2316 126,2363,000,000,000,000,00
600600166050782 000,00734 112,69734 112,690,000,000,000,000,00
600600166057887 421,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059573 802,680,000,000,000,000,000,000,00
60060016915622 588 223,68896 815,87896 815,8742 731,910,000,000,000,00
70070005430010 000,004 054,244 054,240,000,000,000,000,00
70070005605026 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058105536 000,004 054,244 054,240,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0010 643,2010 643,200,000,000,000,000,00
710710046050100 000,0034 458,4534 458,450,000,000,000,000,00
7107100482064130 000,0045 101,6545 101,650,000,000,000,000,00
72072095401716 059,002 676,722 676,720,000,000,000,000,00
7207209541172 746,00457,70457,700,000,000,000,000,00
720720954127393,0065,6065,600,000,000,000,000,00
72072095421780 224,0064 444,2264 444,221 984,480,000,000,000,00
72072095430743 536,0024 208,0024 208,000,000,000,000,000,00
7207209593600142 958,0091 852,2491 852,241 984,480,000,000,000,00
75075011401035 332,0023 882,3023 882,301 493,700,000,000,000,00
7507501140402 635,002 635,002 635,000,000,000,000,000,00
7507501141108 100,003 540,003 540,00770,000,000,000,000,00
7507501141201 679,00670,00670,00110,000,000,000,000,00
7507501142101 154,00840,71840,710,000,000,000,000,00
750750119625148 900,0031 568,0131 568,012 373,700,000,000,000,00
75075022303071 000,0053 193,3353 193,330,000,000,000,000,00
7507502242102 000,00802,97802,970,000,000,000,000,00
7507502242202 400,00976,07976,070,000,000,000,000,00
7507502243004 000,003 687,543 687,540,000,000,000,000,00
750750224360600,000,000,000,000,000,000,000,00
750750229589280 000,0058 659,9158 659,910,000,000,000,000,00
7507502330201 300,001 244,281 244,280,000,000,000,000,00
7507502340101 775 050,001 234 151,061 234 151,0643 265,890,000,000,000,00
750750234040150 750,00150 724,86150 724,860,000,000,000,000,00
75075023410050 000,0035 795,0035 795,001 811,000,000,000,000,00
750750234110325 300,00231 934,21231 934,2119 666,630,000,000,000,00
75075023412049 300,0031 768,2631 768,263 237,760,000,000,000,00
7507502341403 000,00880,00880,000,000,000,000,000,00
7507502341705 000,0079,5079,500,000,000,000,000,00
750750234210257 734,36152 530,66152 530,662 451,710,000,000,000,00
75075023422012 000,0010 164,5810 164,58789,870,000,000,000,00
750750234260100 000,0068 944,4968 944,490,000,000,000,000,00
7507502342701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342808 000,004 883,004 883,000,000,000,000,000,00
750750234300222 100,00185 136,35185 136,3516 912,340,000,000,000,00
75075023436030 000,0019 304,5019 304,50216,150,000,000,000,00
75075023441012 000,006 317,386 317,380,000,000,000,000,00
75075023443066 300,0050 437,6850 437,680,000,000,000,000,00
75075023444062 500,0062 500,0062 500,000,000,000,000,000,00
75075023470011 000,007 572,607 572,60180,000,000,000,000,00
750750236050175 710,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
750750231614133 318 044,362 257 668,412 257 668,4188 531,350,000,000,000,00
75075075421025 000,0024 671,5124 671,510,000,000,000,000,00
75075075430015 000,0014 223,8114 223,810,000,000,000,000,00
750750758433540 000,0038 895,3238 895,320,000,000,000,000,00
75075095303025 000,0018 740,0018 740,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
7507509560671 327 956,001 297 311,001 297 311,000,000,000,000,000,00
750750956069326 044,00324 327,75324 327,750,000,000,000,000,00
75075095663025 332,0025 329,4825 329,480,000,000,000,000,00
750750951020411 709 332,001 669 308,231 669 308,230,000,000,000,000,00
751751014110152,00109,42109,420,000,000,000,000,00
75175101412028,0015,6715,670,000,000,000,000,00
751751014170840,00639,90639,900,000,000,000,000,00
75175101882521 020,00764,99764,990,000,000,000,000,00
7517510840101 200,000,000,00500,000,000,000,000,00
751751084110700,000,000,0085,500,000,000,000,00
751751084120100,000,000,0012,250,000,000,000,00
7517510841704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510842102 900,00441,00441,000,000,000,000,000,00
751751084300925,00100,00100,000,000,000,000,000,00
751751084410388,00243,22243,220,000,000,000,000,00
7517510810518910 213,00784,22784,22597,750,000,000,000,00
751751094210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7517510980070200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
75175113303015 350,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
7517511340101 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
7517511341704 035,003 308,003 308,000,000,000,000,000,00
7517511342102 948,002 650,492 650,490,000,000,000,000,00
7517511343001 555,003,153,150,000,000,000,000,00
751751134410275,00234,02234,020,000,000,000,000,00
751751139999425 163,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,00
75475412303022 000,0016 256,5216 256,52129,080,000,000,000,00
7547541241102 200,001 602,061 602,0647,760,000,000,000,00
754754124120500,00103,17103,170,000,000,000,000,00
75475412417023 000,0017 023,6417 023,64209,160,000,000,000,00
75475412421035 700,0016 677,7916 677,795 154,410,000,000,000,00
75475412426027 000,0020 363,9720 363,970,000,000,000,000,00
75475412427026 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430014 000,007 443,687 443,68147,600,000,000,000,00
7547541243602 000,00994,80994,800,000,000,000,000,00
75475412443020 000,004 841,664 841,660,000,000,000,000,00
75475412605015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412123476187 800,0085 307,2985 307,295 688,010,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7577570280905 800,005 760,005 760,000,000,000,000,000,00
757757028110200 000,00168 894,08168 894,080,000,000,000,000,00
7577570292659205 800,00174 654,08174 654,080,000,000,000,000,00
7577570480304 663,004 600,364 600,360,000,000,000,000,00
75775704844914 663,004 600,364 600,360,000,000,000,000,00
758758184810273 504,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386273 504,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020156 000,00115 280,86115 280,864 600,120,000,000,000,00
8018010140103 187 623,002 310 543,152 310 543,1579 284,610,000,000,000,00
801801014040234 130,00233 963,17233 963,170,000,000,000,000,00
801801014110556 000,00439 234,84439 234,8446 920,480,000,000,000,00
80180101412055 500,0040 498,0740 498,075 064,230,000,000,000,00
80180101414012 300,009 360,009 360,000,000,000,000,000,00
801801014210355 050,00254 141,60254 141,600,000,000,000,000,00
8018010142202 000,00185,68185,680,000,000,000,000,00
80180101424067 025,004 865,924 865,920,000,000,000,000,00
80180101426095 500,0067 385,7567 385,750,000,000,000,000,00
80180101427011 000,007 790,307 790,300,000,000,000,000,00
80180101430054 000,0042 321,1142 321,110,000,000,000,000,00
80180101436015 100,009 573,229 573,220,000,000,000,000,00
8018010144105 350,001 892,761 892,760,000,000,000,000,00
8018010144306 000,002 422,432 422,430,000,000,000,000,00
801801014440164 305,00164 305,00164 305,000,000,000,000,000,00
80180101605020 000,007 011,007 011,000,000,000,000,000,00
801801011535324 996 883,003 710 774,863 710 774,86135 869,440,000,000,000,00
80180103302013 500,009 080,599 080,59411,470,000,000,000,00
801801034010155 627,00108 924,05108 924,054 466,820,000,000,000,00
80180103404011 715,0011 705,4311 705,430,000,000,000,000,00
80180103411028 500,0020 999,5820 999,582 574,450,000,000,000,00
8018010341204 900,003 004,753 004,75368,310,000,000,000,00
8018010344408 970,008 970,008 970,000,000,000,000,000,00
80180103104644223 212,00162 684,40162 684,407 821,050,000,000,000,00
80180104302029 500,0022 200,5422 200,54875,220,000,000,000,00
801801044010605 085,00442 635,52442 635,5219 546,680,000,000,000,00
80180104404032 400,0032 389,7232 389,720,000,000,000,000,00
80180104411099 000,0081 835,6781 835,679 854,180,000,000,000,00
80180104412011 000,009 301,249 301,241 100,370,000,000,000,00
80180104421033 000,0026 310,8626 310,860,000,000,000,000,00
801801044220500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104426013 000,007 909,417 909,410,000,000,000,000,00
8018010442701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300140 000,0081 171,7881 171,7824 039,240,000,000,000,00
8018010443603 500,002 197,112 197,110,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00392,83392,830,000,000,000,000,00
8018010444301 500,001 028,701 028,700,000,000,000,000,00
80180104444031 720,0031 720,0031 720,000,000,000,000,000,00
80180104605026 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801041451551 028 705,00739 093,38739 093,3855 415,690,000,000,000,00
801801134010126 000,0093 209,0993 209,093 520,910,000,000,000,00
80180113404010 436,0010 435,3610 435,360,000,000,000,000,00
80180113411033 000,0021 479,7921 479,791 769,150,000,000,000,00
8018011341202 012,001 162,431 162,4399,130,000,000,000,00
80180113417048 564,0021 244,8921 244,890,000,000,000,000,00
80180113421072 500,0046 031,8146 031,814 235,730,000,000,000,00
8018011342701 000,00492,00492,000,000,000,000,000,00
801801134300130 000,00121 386,41121 386,41177,000,000,000,000,00
80180113443010 000,001 858,401 858,400,000,000,000,000,00
8018011344406 150,006 150,006 150,000,000,000,000,000,00
80180113123014439 662,00323 450,18323 450,189 801,920,000,000,000,00
80180146430024 300,0013 841,9013 841,900,000,000,000,000,00
801801468524724 300,0013 841,9013 841,900,000,000,000,000,00
801801484010154 000,00120 528,74120 528,746 772,210,000,000,000,00
8018014840409 855,009 854,909 854,900,000,000,000,000,00
80180148411028 000,0019 506,8019 506,801 925,460,000,000,000,00
8018014841202 800,001 941,071 941,07201,390,000,000,000,00
8018014842101 500,00727,56727,560,000,000,000,000,00
801801484220193 000,00134 131,02134 131,020,000,000,000,000,00
8018014842602 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018014843001 500,00270,00270,000,000,000,000,000,00
8018014844404 918,004 918,004 918,000,000,000,000,000,00
80180148118659397 573,00291 928,09291 928,098 899,060,000,000,000,00
8018014930204 140,003 564,003 564,000,000,000,000,000,00
80180149401071 160,0052 237,0052 237,000,000,000,000,000,00
8018014940406 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
80180149411012 400,009 654,009 654,000,000,000,000,000,00
8018014941202 327,001 810,001 810,000,000,000,000,000,00
8018014942601 477,001 109,001 109,000,000,000,000,000,00
8018014943002 000,001 594,001 594,000,000,000,000,000,00
8018014944402 990,002 990,002 990,000,000,000,000,000,00
80180149113250102 494,0078 958,0078 958,000,000,000,000,000,00
8018015030207 800,005 879,005 879,000,000,000,000,000,00
801801504010150 010,00107 826,50107 826,500,000,000,000,000,00
80180150404012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180150411033 005,0024 184,0024 184,000,000,000,000,000,00
8018015041209 237,007 419,507 419,500,000,000,000,000,00
801801504260688,00515,00515,000,000,000,000,000,00
8018015044408 970,008 970,008 970,000,000,000,000,000,00
80180150108951221 710,00166 794,00166 794,000,000,000,000,000,00
80180153424038 868,3437 470,0337 470,030,000,000,000,000,00
801801534300388,660,000,000,000,000,000,000,00
801801538949439 257,0037 470,0337 470,030,000,000,000,000,00
80180195401018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
8018019510188641 000,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
851851544110850,00238,47238,4725,100,000,000,000,00
851851544120150,0032,5932,593,430,000,000,000,00
85185154417011 000,007 410,337 410,3359,660,000,000,000,00
85185154421016 150,0014 424,8514 424,85211,860,000,000,000,00
8518515442207 600,002 154,932 154,93291,640,000,000,000,00
85185154427022 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
8518515443005 750,004 920,004 920,000,000,000,000,000,00
851851544700500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515412010564 000,0049 181,1749 181,17591,690,000,000,000,00
852852024330110 000,0084 008,0684 008,065 399,950,000,000,000,00
8528520290384110 000,0084 008,0684 008,065 399,950,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,002 200,002 200,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 200,002 200,000,000,000,000,000,00
85285213413010 822,008 153,898 153,89755,660,000,000,000,00
852852139019510 822,008 153,898 153,89755,660,000,000,000,00
85285214311033 000,0021 213,5021 213,50240,000,000,000,000,00
852852148917633 000,0021 213,5021 213,50240,000,000,000,000,00
852852163110120 809,0098 994,9898 994,980,000,000,000,000,00
8528521689178120 809,0098 994,9898 994,980,000,000,000,000,00
852852194010166 000,00128 670,42128 670,423 721,600,000,000,000,00
85285219404017 860,0017 852,9617 852,960,000,000,000,000,00
85285219411032 500,0027 421,6627 421,662 327,320,000,000,000,00
8528521941203 257,002 713,252 713,25220,750,000,000,000,00
8528521941701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521942105 350,005 328,795 328,790,000,000,000,000,00
8528521943008 140,007 114,567 114,560,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00206,49206,490,000,000,000,000,00
852852194430500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944405 393,005 393,005 393,000,000,000,000,000,00
8528521947009 260,00630,00630,000,000,000,000,000,00
85285219133011250 260,00195 331,13195 331,136 269,670,000,000,000,00
8528522841101 000,00652,63652,6393,230,000,000,000,00
85285228417014 040,009 675,929 675,92334,080,000,000,000,00
852852289436015 040,0010 328,5510 328,55427,310,000,000,000,00
852852303110201 590,00116 489,29116 489,2914 855,400,000,000,000,00
8528523089192201 590,00116 489,29116 489,2914 855,400,000,000,000,00
8528529531105 000,002 321,602 321,600,000,000,000,000,00
85285295892575 000,002 321,602 321,600,000,000,000,000,00
85485415324038 990,6429 990,6429 990,640,000,000,000,000,00
854854158950938 990,6429 990,6429 990,640,000,000,000,000,00
85485416324051 500,0051 500,0051 500,000,000,000,000,000,00
854854168951051 500,0051 500,0051 500,000,000,000,000,000,00
8558550131103 860 100,003 573 639,503 573 639,500,000,000,000,000,00
85585501401034 900,0030 890,1330 890,131 296,140,000,000,000,00
8558550140403 000,002 936,212 936,210,000,000,000,000,00
8558550141104 800,004 798,574 798,57808,280,000,000,000,00
8558550141201 026,00813,76813,76110,450,000,000,000,00
8558550141707 000,007 000,007 000,00126,000,000,000,000,00
8558550142102 788,002 537,782 537,780,000,000,000,000,00
8558550143002 600,002 599,442 599,440,000,000,000,000,00
8558550144401 186,001 186,001 186,000,000,000,000,000,00
855855014700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275663 918 000,003 626 401,393 626 401,392 340,870,000,000,000,00
8558550231101 810 020,001 451 810,851 451 810,850,000,000,000,000,00
85585502401027 000,0023 648,0023 648,00936,010,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
855855024110119 282,0088 092,4688 092,46592,770,000,000,000,00
855855024120900,00497,08497,0881,000,000,000,000,00
8558550242103 398,002 902,622 902,620,000,000,000,000,00
8558550243004 600,004 094,384 094,380,000,000,000,000,00
855855024440800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
855855021186971 968 000,001 573 845,391 573 845,391 609,780,000,000,000,00
855855034210318,00305,00305,000,000,000,000,000,00
8558550390568318,00305,00305,000,000,000,000,000,00
855855043110231 000,00211 200,00211 200,000,000,000,000,000,00
85585504401046 093,0022 573,9922 573,99717,380,000,000,000,00
8558550440403 500,002 615,172 615,170,000,000,000,000,00
8558550441108 913,004 120,654 120,65466,180,000,000,000,00
8558550441201 625,20563,06563,0663,700,000,000,000,00
855855044210700,00665,33665,330,000,000,000,000,00
855855044300832,80376,20376,20269,530,000,000,000,00
85585504114259292 664,00242 114,40242 114,401 516,790,000,000,000,00
8558550843307 000,006 246,006 246,000,000,000,000,000,00
85585508906937 000,006 246,006 246,000,000,000,000,000,00
85585513413030 000,0025 945,9725 945,970,000,000,000,000,00
855855139049830 000,0025 945,9725 945,970,000,000,000,000,00
90090001426060 500,0036 653,2036 653,200,000,000,000,000,00
90090001430089 500,0068 654,5068 654,500,000,000,000,000,00
90090001605010 000,008 691,038 691,030,000,000,000,000,00
90090001105511160 000,00113 998,73113 998,730,000,000,000,000,00
90090002401042 100,0030 531,6930 531,69995,310,000,000,000,00
9009000240402 900,002 900,002 900,000,000,000,000,000,00
9009000241105 450,004 193,094 193,09599,010,000,000,000,00
9009000241201 200,00600,76600,7685,820,000,000,000,00
9009000242106 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900024300639 000,00446 246,94446 246,9456 829,900,000,000,000,00
90090002115692696 650,00484 472,48484 472,4858 510,040,000,000,000,00
9009000442102 500,002 179,012 179,01216,900,000,000,000,00
90090004951142 500,002 179,012 179,01216,900,000,000,000,00
90090005605756 880,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056059895 000,0034 165,5034 165,500,000,000,000,000,00
90090005103021951 880,0034 165,5034 165,500,000,000,000,000,00
90090013430040 000,0020 224,5020 224,502 539,200,000,000,000,00
900900139521340 000,0020 224,5020 224,502 539,200,000,000,000,00
900900154260154 000,00100 375,83100 375,830,000,000,000,000,00
900900154270121 000,0079 667,2479 667,240,000,000,000,000,00
900900156050163 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495438 000,00180 043,07180 043,070,000,000,000,000,00
9009001942105 675,003 609,943 609,94445,400,000,000,000,00
90090019951295 675,003 609,943 609,94445,400,000,000,000,00
90090026430032 373,200,000,000,000,000,000,000,00
900900269522632 373,200,000,000,000,000,000,000,00
90090095421076 742,0029 786,4829 786,487 951,290,000,000,000,00
90090095427015 897,003 753,833 753,830,000,000,000,000,00
90090095430030 000,0010 025,1710 025,170,000,000,000,000,00
90090095605061 303,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109825183 942,0043 565,4843 565,487 951,290,000,000,000,00
921921162480229 330,00202 330,00202 330,000,000,000,000,000,00
9219211695517229 330,00202 330,00202 330,000,000,000,000,000,00
92192195421023 119,005 258,105 258,100,000,000,000,000,00
9219219542201 711,00220,50220,500,000,000,000,000,00
9219219543005 170,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510584630 000,005 478,605 478,600,000,000,000,000,00
926926016050540 250,002 460,002 460,000,000,000,000,000,00
9269260199577540 250,002 460,002 460,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010368 267,08308 177,78308 177,78650,000,000,000,000,00
Razem dział6002 588 223,68896 815,87896 815,8742 731,910,000,000,000,00
Razem dział70036 000,004 054,244 054,240,000,000,000,000,00
Razem dział710130 000,0045 101,6545 101,650,000,000,000,000,00
Razem dział720142 958,0091 852,2491 852,241 984,480,000,000,000,00
Razem dział7505 196 276,364 056 099,884 056 099,8890 905,050,000,000,000,00
Razem dział75136 596,0023 944,8723 944,87597,750,000,000,000,00
Razem dział754192 800,0085 307,2985 307,295 688,010,000,000,000,00
Razem dział757210 463,00179 254,44179 254,440,000,000,000,000,00
Razem dział758273 504,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8017 514 796,005 542 494,845 542 494,84217 807,160,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0049 681,1749 681,17591,690,000,000,000,00
Razem dział852749 521,00539 041,00539 041,0027 947,990,000,000,000,00
Razem dział85490 490,6481 490,6481 490,640,000,000,000,000,00
Razem dział8556 215 982,005 474 858,155 474 858,155 467,440,000,000,000,00
Razem dział9002 511 020,20882 258,71882 258,7169 662,830,000,000,000,00
Razem dział921259 330,00207 808,60207 808,600,000,000,000,000,00
Razem dział926590 250,0052 460,0052 460,000,000,000,000,000,00
RAZEM27 171 477,9618 520 701,3718 520 701,37464 034,310,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083036 000,0011 351,85
HRAZEM 8173236 000,0011 351,85
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)36 000,0011 351,85
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421014 000,007 742,49
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M80180101430010 000,00555,48
NRAZEM 34059836 000,008 297,97
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,003 053,88
S190 Ogółem (N+P150)36 000,0011 351,85
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)2 653 529,352 653 529,350,000,000,000,000,000,002 653 529,350,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie2 653 529,352 653 529,350,000,000,000,000,000,002 653 529,350,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 261 432,311 261 432,310,000,000,000,000,000,000,000,00100 098,561 161 333,750,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 261 432,311 261 432,310,000,000,000,000,000,000,000,00100 098,561 161 333,750,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 320 789,931 320 789,93259 109,00259 109,000,000,000,000,000,000,00776 323,37285 357,560,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.481 583,64481 583,640,000,000,000,000,000,000,000,00211 426,08270 157,560,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.839 206,29839 206,29259 109,00259 109,000,000,000,000,000,000,00564 897,2915 200,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)4 600,360,000,000,000,000,004 600,36
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)25 776 477,9619 845 512,35
A1. Dochody bieżące21 829 009,5917 514 610,50
A2. Dochody majątkowe3 947 468,372 330 901,85
B. WYDATKI (B1+B2)27 171 477,9618 520 701,37
B1. Wydatki bieżące21 109 279,2816 049 469,17
B2. Wydatki majątkowe6 062 198,682 471 232,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 395 000,001 324 810,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 165 000,002 169 058,11
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 505 000,001 505 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst660 000,00664 058,11
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
770 000,00550 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
770 000,00550 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 395 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki735 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych660 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)25 776 477,9619 845 512,35
A1. Dochody bieżące21 829 009,5917 514 610,50
A2. Dochody majątkowe3 947 468,372 330 901,85
B. WYDATKI (B1+B2)27 171 477,9618 520 701,37
B1. Wydatki bieżące21 109 279,2816 049 469,17
B2. Wydatki majątkowe6 062 198,682 471 232,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 395 000,001 324 810,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 165 000,002 169 058,11
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 505 000,001 505 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst660 000,00664 058,11
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
770 000,00550 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
770 000,00550 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 395 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki735 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych660 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Korekta nr 1 dotyczy pozycji G.21 plan i wykonanie
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)25 776 477,9619 845 512,35
A1. Dochody bieżące21 829 009,5917 514 610,50
A2. Dochody majątkowe3 947 468,372 330 901,85
B. WYDATKI (B1+B2)27 171 477,9618 520 701,37
B1. Wydatki bieżące21 109 279,2816 049 469,17
B2. Wydatki majątkowe6 062 198,682 471 232,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 395 000,001 324 810,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 165 000,002 169 058,11
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 505 000,001 505 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst660 000,00664 058,11
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
770 000,00550 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
770 000,00550 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 395 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki735 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych660 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Korekta nr 1 dotyczy pozycji G.21 plan i wykonanie Korekta nr 2 dotyczy wyjaśnień do pozycji G.2. plan i wykonanie. Róznica między powyższą pozycją a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektu realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)8 650 000,008 650 000,000,000,000,000,000,000,008 650 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)8 650 000,008 650 000,000,000,000,000,000,000,008 650 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe8 650 000,008 650 000,000,000,000,000,000,000,008 650 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego4 600,360,000,000,000,000,004 600,36
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 400.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję