Raport: Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2019r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426630145 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427682145 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507503 400,003 481,790,003 481,793 481,790,000,000,000,000,000,000,00
010010952010286 267,08286 267,080,00286 267,08286 267,080,000,000,000,000,000,000,00
010010953865289 667,08289 748,870,00289 748,87289 748,870,000,000,000,000,000,000,00
60060016097026 000,0020 244,500,0020 244,5020 244,500,000,000,000,000,000,000,00
600600166257887 421,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001667843913 421,0020 244,500,0020 244,5020 244,500,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750120 000,0044 362,660,0044 362,6644 362,660,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0010 100,700,0010 100,7010 100,700,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,001 606,900,001 606,901 606,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875641 300,0057 088,220,0057 088,2257 088,220,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 071,0020 363,760,0020 363,7620 363,760,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 081,0020 368,410,0020 368,4120 368,410,000,000,000,000,000,000,00
7507502306300,003 917,000,003 917,003 917,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306900,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 491,002 300,000,002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,004 481,710,004 481,714 481,710,000,000,000,000,000,000,00
750750237902352 491,0023 198,710,0023 198,7123 198,710,000,000,000,000,000,000,00
7507509562571 327 956,001 257 183,000,001 257 183,001 257 183,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095821021 327 956,001 257 183,000,001 257 183,001 257 183,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
751751092010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510977870200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201025 288,0025 288,000,0025 288,0025 288,000,000,000,000,000,000,000,00
751751137787425 288,0025 288,000,0025 288,0025 288,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209700,001 463,700,001 463,701 463,700,000,000,000,000,000,000,00
75475412771360,001 463,700,001 463,701 463,700,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,007 154,280,003 640,48-469,103 513,801 469,800,000,000,000,000,00
7567560109100,009,000,009,009,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 000,007 163,280,003 649,48-460,103 513,801 469,800,000,000,000,000,00
7567561503101 100 000,00988 128,260,00471 601,12471 743,12527 036,32109 126,3210 509,1857 941,00135 238,000,000,00
7567561503209 000,009 162,080,003 770,003 770,006 177,353 852,35785,27884,000,000,000,00
75675615033028 000,0028 299,000,0014 248,4714 248,4714 133,00117,0082,470,000,000,000,00
7567561503405 000,004 817,000,002 450,002 450,002 600,000,00233,001 811,000,000,000,00
756756150640500,0058,000,0058,0058,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509103 000,0022 671,020,00617,76617,7622 053,260,000,000,000,000,000,00
75675615792211 145 500,001 053 135,360,00492 745,35492 887,35571 999,93113 095,6711 609,9260 636,00135 238,000,000,00
7567561603101 150 000,001 237 173,500,00647 841,85657 362,12630 241,84281 330,5940 910,19157 018,0030 918,70650,000,00
756756160320540 000,00560 724,690,00322 769,87330 755,92259 012,1970 837,4321 057,3768 475,000,00365,000,00
75675616033030 000,0031 940,980,0020 428,1620 765,1614 605,505 930,503 092,680,000,0054,000,00
756756160340105 000,00108 716,200,0045 212,9347 112,9365 545,0715 579,072 041,8026 019,005 950,000,000,00
75675616036011 000,0023 188,000,0023 128,0023 128,0060,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0060,000,0060,0060,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00136 279,000,00136 179,00135 313,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7567561606405 000,003 744,400,003 744,403 930,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0073 422,880,002 760,672 851,6770 662,210,000,000,000,000,000,00
75675616805122 001 500,002 175 249,650,001 202 124,881 221 278,801 040 226,81373 777,5967 102,04251 512,0036 868,701 069,000,00
75675618041020 000,0011 310,000,0011 310,0011 310,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460500 000,00157 356,010,00157 356,01157 356,010,000,000,000,000,000,000,00
75675618048062 000,0049 225,830,0049 225,8349 225,830,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,0094,550,0094,5594,550,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634583 000,00217 986,390,00217 986,39217 986,390,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 994 625,001 401 167,000,001 401 167,001 217 837,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,006 443,240,006 443,246 553,410,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 005 625,001 407 610,240,001 407 610,241 224 390,410,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 099 656,002 522 864,000,002 522 864,002 219 828,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 099 656,002 522 864,000,002 522 864,002 219 828,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 291 856,001 145 928,000,001 145 928,001 145 928,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 291 856,001 145 928,000,001 145 928,001 145 928,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,0081,960,0081,9681,960,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,0017 635,840,0017 635,848 472,640,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,0017 717,800,0017 717,808 554,600,000,000,000,000,000,000,00
75875831292012 841,006 420,000,006 420,006 420,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950912 841,006 420,000,006 420,006 420,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010106900,0032,670,0032,6732,670,000,000,000,000,000,000,00
801801010830180 000,00124 007,590,00124 007,59124 007,590,000,000,000,000,000,000,00
8018010109700,003 419,100,003 419,103 419,100,000,000,000,000,000,000,00
80180101203032 000,004 000,000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010185422212 000,00131 459,360,00131 459,36131 459,360,000,000,000,000,000,000,00
80180103203012 627,006 314,000,006 314,006 314,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293412 627,006 314,000,006 314,006 314,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406608 000,009 788,000,009 788,009 788,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067040 000,0032 622,860,0032 622,8632 622,860,000,000,000,000,000,000,00
801801042030133 285,0066 643,000,0066 643,0066 643,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484265181 285,00109 053,860,00109 053,86109 053,860,000,000,000,000,000,000,00
80180153201026 861,0026 861,000,0026 861,0026 861,000,000,000,000,000,000,000,00
801801538296426 861,0026 861,000,0026 861,0026 861,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 000,006 022,000,006 022,006 022,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880957 000,006 022,000,006 022,006 022,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 000,004 650,000,004 650,004 650,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 000,004 650,000,004 650,004 650,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203086 500,0066 905,000,0066 905,0066 905,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809886 500,0066 905,000,0066 905,0066 905,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203080 800,0050 776,000,0050 776,0050 776,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810180 800,0050 776,000,0050 776,0050 776,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201014 040,007 020,000,007 020,007 020,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809014 040,007 020,000,007 020,007 020,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030146 390,0062 400,000,0062 400,0062 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112146 390,0062 400,000,0062 400,0062 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203023 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829923 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120603 918 000,002 104 323,000,002 104 323,002 104 323,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884163 918 000,002 104 323,000,002 104 323,002 104 323,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220101 968 000,001 037 868,000,001 037 868,001 037 868,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223600,002 273,220,002 273,222 273,220,000,000,000,000,000,000,00
85585502907271 968 000,001 040 141,220,001 040 141,221 040 141,220,000,000,000,000,000,000,00
855855032010218,00203,000,00203,00203,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368218,00203,000,00203,00203,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010161 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369161 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201030 000,0018 619,000,0018 619,0018 619,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837830 000,0018 619,000,0018 619,0018 619,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0022 173,650,0022 173,6522 173,650,000,000,000,000,000,000,00
900900019173150 000,0022 173,650,0022 173,6522 173,650,000,000,000,000,000,000,00
900900020490533 848,00665 638,450,00258 929,03263 083,69445 936,76231 338,4239 227,340,000,000,000,00
9009000291392533 848,00665 638,450,00258 929,03263 083,69445 936,76231 338,4239 227,340,000,000,000,00
900900056299570 000,00547 073,140,00547 073,14547 073,140,000,000,000,000,000,000,00
9009000597204570 000,00547 073,140,00547 073,14547 073,140,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 500,00204,520,00204,52204,520,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 500,00204,520,00204,52204,520,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 000,00703,600,00725,20748,400,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609104 000,003 122,320,003 122,323 146,320,000,000,000,000,000,000,00
90090026924766 000,003 825,920,003 847,523 894,720,000,0021,600,000,000,000,00
Razem dział010434 667,08289 748,870,00289 748,87289 748,870,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600913 421,0020 244,500,0020 244,5020 244,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700641 300,0057 088,220,0057 088,2257 088,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 421 528,001 300 750,120,001 300 750,121 300 750,120,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75126 508,0025 998,000,0025 998,0025 998,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7540,001 463,700,001 463,701 463,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 752 625,004 861 144,920,003 324 116,343 156 082,851 615 740,54488 343,0678 711,96312 148,00172 106,701 069,000,00
Razem dział7586 419 853,003 692 929,800,003 692 929,803 380 730,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801432 773,00273 688,220,00273 688,22273 688,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852351 730,00197 773,000,00197 773,00197 773,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85423 984,0023 984,000,0023 984,0023 984,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 077 218,003 163 286,220,003 163 286,223 163 286,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9001 165 348,001 238 915,680,00832 227,86836 429,72445 936,76231 338,4239 248,940,000,000,000,00
RAZEM24 660 955,0815 147 015,250,0013 203 298,8512 727 268,022 061 677,30719 681,48117 960,90312 148,00172 106,701 069,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2018

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
600600166050215 000,0025 830,00
6006001666666215 000,0025 830,00
Razem dział600215 000,0025 830,00
RAZEM215 000,0025 830,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0017,1017,100,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0017,1017,100,000,000,000,000,00
01001030285012 000,006 342,006 342,000,000,000,000,000,00
01001030389012 000,006 342,006 342,000,000,000,000,000,00
01001095430025 613,085 613,085 613,080,000,000,000,000,00
010010954430280 654,00280 654,00280 654,000,000,000,000,000,00
010010959835306 267,08286 267,08286 267,080,000,000,000,000,00
600600164210242 753,0092 925,2892 925,2816 247,400,000,000,000,00
60060016427027 247,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016430080 000,0013 084,4813 084,480,000,000,000,000,00
600600166050782 000,004 539,004 539,000,000,000,000,000,00
600600166057887 421,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059503 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016915622 522 421,00110 548,76110 548,7616 247,400,000,000,000,00
70070005430010 000,001 982,241 982,2472,000,000,000,000,00
70070005605026 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058105536 000,001 982,241 982,2472,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0010 643,2010 643,200,000,000,000,000,00
710710046050100 000,0034 458,4534 458,450,000,000,000,000,00
7107100482064130 000,0045 101,6545 101,650,000,000,000,000,00
72072095401716 059,002 676,722 676,720,000,000,000,000,00
7207209541172 746,00457,70457,700,000,000,000,000,00
720720954127393,0065,6065,600,000,000,000,000,00
72072095421780 224,0064 444,2264 444,220,000,000,000,000,00
72072095430743 536,0022 784,0022 784,000,000,000,000,000,00
7207209593600142 958,0090 428,2490 428,240,000,000,000,000,00
75075011401031 032,0014 884,0014 884,000,000,000,000,000,00
7507501140402 635,002 635,002 635,000,000,000,000,000,00
7507501141105 400,002 340,002 340,00400,000,000,000,000,00
750750114120850,00415,00415,0085,000,000,000,000,00
7507501142101 154,000,000,000,000,000,000,000,00
750750119625141 071,0020 274,0020 274,00485,000,000,000,000,00
75075022303060 000,0035 920,0035 920,000,000,000,000,000,00
7507502242103 000,00382,97382,970,000,000,000,000,00
7507502242203 300,000,000,00275,250,000,000,000,00
7507502243003 700,003 687,543 687,540,000,000,000,000,00
750750229153270 000,0039 990,5139 990,51275,250,000,000,000,00
7507502330201 300,001 244,281 244,280,000,000,000,000,00
7507502340101 850 000,00861 189,65861 189,6541 569,130,000,000,000,00
750750234040159 000,00153 624,86153 624,860,000,000,000,000,00
75075023410045 000,0025 035,0025 035,000,000,000,000,000,00
750750234110330 000,00167 448,30167 448,3022 043,950,000,000,000,00
75075023412050 500,0022 817,5922 817,593 169,290,000,000,000,00
7507502341406 000,00880,00880,000,000,000,000,000,00
7507502341707 000,0079,5079,500,000,000,000,000,00
750750234210311 984,36131 044,38131 044,38657,210,000,000,000,00
75075023422010 000,007 059,067 059,06175,300,000,000,000,00
750750234260128 000,0023 802,6123 802,610,000,000,000,000,00
75075023427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023428010 000,003 543,003 543,000,000,000,000,000,00
750750234300210 000,00131 640,99131 640,9921 982,230,000,000,000,00
75075023436020 000,0012 810,8312 810,83171,560,000,000,000,00
75075023441012 000,005 098,985 098,980,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0028 189,0128 189,010,000,000,000,000,00
75075023444062 500,0048 300,0048 300,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,005 573,005 573,000,000,000,000,000,00
75075023605050 000,001 650,001 650,000,000,000,000,000,00
750750231614133 339 284,361 631 031,041 631 031,0489 768,670,000,000,000,00
75075075421025 000,0018 244,6218 244,620,000,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433550 000,0018 244,6218 244,620,000,000,000,000,00
75075095303020 000,0013 700,0013 700,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,00
7507509560671 327 956,001 248 327,001 248 327,000,000,000,000,000,00
750750956069326 044,00312 081,75312 081,750,000,000,000,000,00
75075095663025 332,0025 329,4825 329,480,000,000,000,000,00
750750951020411 704 332,001 601 838,231 601 838,230,000,000,000,000,00
751751014110152,0072,9572,950,000,000,000,000,00
75175101412028,0010,4510,450,000,000,000,000,00
751751014170840,00426,60426,600,000,000,000,000,00
75175101882521 020,00510,00510,000,000,000,000,000,00
751751094210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7517510980070200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
75175113303015 350,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
7517511340101 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
7517511341704 035,003 308,003 308,000,000,000,000,000,00
7517511342102 948,002 650,492 650,490,000,000,000,000,00
7517511343001 555,003,153,150,000,000,000,000,00
751751134410400,00234,02234,020,000,000,000,000,00
751751139999425 288,0022 195,6622 195,660,000,000,000,000,00
75475412303020 000,0012 612,0412 612,040,000,000,000,000,00
7547541241107 200,00889,64889,6494,190,000,000,000,00
7547541241201 100,0062,7062,7013,490,000,000,000,00
75475412417025 000,0010 262,2310 262,23289,690,000,000,000,00
75475412421039 700,0011 321,1211 321,121 370,270,000,000,000,00
75475412426020 000,0013 054,6913 054,690,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430015 000,006 751,196 751,19198,030,000,000,000,00
7547541243602 000,00668,60668,600,000,000,000,000,00
75475412443010 000,003 369,003 369,000,000,000,000,000,00
75475412605020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412123476165 000,0058 991,2158 991,211 965,670,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110200 000,00114 000,21114 000,210,000,000,000,000,00
7577570284569200 000,00114 000,21114 000,210,000,000,000,000,00
7577570480301 763,001 763,001 763,000,000,000,000,000,00
75775704844911 763,001 763,001 763,000,000,000,000,000,00
758758184810282 504,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386282 504,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020158 000,0075 436,4875 436,484 127,520,000,000,000,00
8018010140103 251 939,001 533 726,571 533 726,5780 190,400,000,000,000,00
801801014040235 730,00233 963,17233 963,170,000,000,000,000,00
801801014110445 000,00303 150,63303 150,6349 368,170,000,000,000,00
80180101412050 000,0027 413,9927 413,995 151,030,000,000,000,00
80180101414012 000,006 141,006 141,000,000,000,000,000,00
801801014210379 000,00198 311,74198 311,74692,280,000,000,000,00
8018010142202 000,00185,68185,680,000,000,000,000,00
80180101424013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426061 000,0044 501,5744 501,570,000,000,000,000,00
80180101427025 000,007 790,307 790,300,000,000,000,000,00
80180101430047 000,0026 180,6526 180,650,000,000,000,000,00
80180101436012 000,006 377,206 377,200,000,000,000,000,00
8018010144105 800,001 762,841 762,840,000,000,000,000,00
8018010144306 000,002 422,432 422,430,000,000,000,000,00
801801014440164 305,00123 309,00123 309,000,000,000,000,000,00
801801016050100 000,007 011,007 011,000,000,000,000,000,00
801801011535324 967 774,002 597 684,252 597 684,25139 529,400,000,000,000,00
80180103302016 000,005 982,225 982,22327,140,000,000,000,00
801801034010182 627,0073 684,2373 684,234 125,920,000,000,000,00
80180103404012 015,0011 705,4311 705,430,000,000,000,000,00
80180103411032 000,0014 843,8814 843,882 590,450,000,000,000,00
8018010341207 000,002 123,602 123,60370,430,000,000,000,00
8018010344408 970,006 727,506 727,500,000,000,000,000,00
80180103104644258 612,00115 066,86115 066,867 413,940,000,000,000,00
80180104302026 000,0014 772,1914 772,19813,100,000,000,000,00
801801044010589 285,00285 701,61285 701,6114 835,410,000,000,000,00
80180104404032 400,0032 389,7232 389,720,000,000,000,000,00
80180104411097 000,0057 169,3257 169,329 320,180,000,000,000,00
80180104412011 000,006 609,876 609,871 047,160,000,000,000,00
80180104421045 000,0014 024,6414 024,640,000,000,000,000,00
801801044220500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104426011 000,004 438,164 438,160,000,000,000,000,00
8018010442702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300120 000,0048 775,8548 775,851 255,050,000,000,000,00
8018010443603 000,001 648,371 648,370,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00208,95208,950,000,000,000,000,00
8018010444301 500,001 028,701 028,700,000,000,000,000,00
80180104444031 720,0023 790,0023 790,000,000,000,000,000,00
80180104605026 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104145155997 905,00490 557,38490 557,3827 270,900,000,000,000,00
801801134010120 000,0071 782,0571 782,053 475,570,000,000,000,00
80180113404013 000,0010 435,3610 435,360,000,000,000,000,00
80180113411026 000,0016 979,4016 979,402 691,200,000,000,000,00
8018011341204 212,00865,04865,0499,130,000,000,000,00
80180113417020 000,0017 817,8417 817,84939,050,000,000,000,00
80180113421050 000,0035 522,8635 522,86742,960,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300160 000,0092 267,8692 267,869 736,650,000,000,000,00
8018011344304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344406 150,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
80180113123014408 362,00250 370,41250 370,4117 684,560,000,000,000,00
80180146430024 300,0011 546,4011 546,40579,600,000,000,000,00
801801468524724 300,0011 546,4011 546,40579,600,000,000,000,00
801801484010120 000,0069 480,0069 480,003 240,940,000,000,000,00
8018014840409 855,009 854,909 854,900,000,000,000,000,00
80180148411019 000,0013 566,2613 566,261 980,180,000,000,000,00
8018014841203 000,001 336,901 336,90201,390,000,000,000,00
8018014842102 000,00340,94340,940,000,000,000,000,00
801801484220150 000,00110 580,87110 580,870,000,000,000,000,00
8018014842602 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018014843003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844404 918,003 688,503 688,500,000,000,000,000,00
80180148118659313 773,00208 898,37208 898,375 422,510,000,000,000,00
8018014930204 140,002 247,002 247,000,000,000,000,000,00
80180149401071 160,0032 925,0032 925,000,000,000,000,000,00
8018014940406 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
80180149411012 400,006 854,006 854,000,000,000,000,000,00
8018014941202 327,001 290,001 290,000,000,000,000,000,00
8018014942601 477,00745,00745,000,000,000,000,000,00
8018014943002 000,001 192,001 192,000,000,000,000,000,00
8018014944402 990,002 242,502 242,500,000,000,000,000,00
80180149113250102 494,0053 495,5053 495,500,000,000,000,000,00
8018015030207 800,003 783,003 783,000,000,000,000,000,00
801801504010150 010,0066 509,5066 509,500,000,000,000,000,00
80180150404012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180150411031 005,0015 522,0015 522,000,000,000,000,000,00
80180150412011 237,005 570,505 570,500,000,000,000,000,00
801801504260688,00345,00345,000,000,000,000,000,00
8018015044408 970,006 727,506 727,500,000,000,000,000,00
80180150108951221 710,00110 457,50110 457,500,000,000,000,000,00
80180153424026 861,000,000,000,000,000,000,000,00
801801538519426 861,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195401018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0013 127,0013 127,000,000,000,000,000,00
8018019510188641 000,0013 127,0013 127,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
851851544110850,00138,05138,0525,100,000,000,000,00
851851544120150,0018,8618,863,430,000,000,000,00
85185154417011 000,005 127,335 127,33122,660,000,000,000,00
85185154421016 150,0014 218,7414 218,740,000,000,000,000,00
8518515442207 600,00201,13201,13335,490,000,000,000,00
85185154427022 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
8518515443005 750,004 920,004 920,000,000,000,000,000,00
851851544700500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515412010564 000,0044 624,1144 624,11486,680,000,000,000,00
852852024330110 000,0054 713,9754 713,970,000,000,000,000,00
8528520290384110 000,0054 713,9754 713,970,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,002 200,002 200,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 200,002 200,000,000,000,000,000,00
8528521341307 000,005 963,345 963,340,000,000,000,000,00
85285213901957 000,005 963,345 963,340,000,000,000,000,00
85285214311024 000,0011 684,5111 684,510,000,000,000,000,00
852852148917624 000,0011 684,5111 684,510,000,000,000,000,00
85285216311086 500,0066 259,2866 259,280,000,000,000,000,00
852852168917886 500,0066 259,2866 259,280,000,000,000,000,00
852852194010162 000,0089 730,4289 730,423 721,600,000,000,000,00
85285219404018 000,0017 852,9617 852,960,000,000,000,000,00
85285219411034 500,0020 420,0420 420,042 337,160,000,000,000,00
8528521941204 257,002 051,002 051,00220,750,000,000,000,00
8528521941701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521942105 350,004 668,324 668,320,000,000,000,000,00
8528521943007 000,006 950,216 950,210,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00206,49206,490,000,000,000,000,00
852852194430500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944405 393,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219133011242 000,00146 579,44146 579,446 279,510,000,000,000,00
8528522841101 000,00372,93372,93186,470,000,000,000,00
85285228417014 040,006 656,346 656,34363,660,000,000,000,00
852852289436015 040,007 029,277 029,27550,130,000,000,000,00
852852303110201 590,0099 939,2299 939,226 555,000,000,000,000,00
8528523089192201 590,0099 939,2299 939,226 555,000,000,000,000,00
85285295311010 000,001 476,801 476,800,000,000,000,000,00
852852958925710 000,001 476,801 476,800,000,000,000,000,00
85485415324029 990,6429 990,6429 990,640,000,000,000,000,00
854854158950929 990,6429 990,6429 990,640,000,000,000,000,00
85485416324051 500,0017 050,0017 050,000,000,000,000,000,00
854854168951051 500,0017 050,0017 050,000,000,000,000,000,00
8558550131103 860 100,002 064 968,202 064 968,200,000,000,000,000,00
85585501401034 900,0017 281,1317 281,131 297,140,000,000,000,00
8558550140403 000,002 936,212 936,210,000,000,000,000,00
8558550141104 800,002 383,772 383,77808,270,000,000,000,00
8558550141201 026,00482,43482,43110,450,000,000,000,00
8558550141707 000,004 674,004 674,00126,000,000,000,000,00
8558550142102 788,001 872,061 872,060,000,000,000,000,00
8558550143002 600,001 701,591 701,590,000,000,000,000,00
8558550144401 186,001 186,001 186,000,000,000,000,000,00
855855014700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275663 918 000,002 097 485,392 097 485,392 341,860,000,000,000,00
8558550231101 844 020,00957 601,34957 601,340,000,000,000,000,00
85585502401029 000,0013 768,2313 768,23926,780,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85585502411086 282,0057 558,1557 558,15577,740,000,000,000,00
855855024120900,00255,50255,5080,290,000,000,000,00
8558550242101 898,001 598,561 598,560,000,000,000,000,00
8558550243003 100,002 650,152 650,150,000,000,000,000,00
855855024440800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
855855021186971 968 000,001 036 231,931 036 231,931 584,810,000,000,000,00
855855034210218,00153,84153,840,000,000,000,000,00
8558550390568218,00153,84153,840,000,000,000,000,00
855855043110156 255,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504401044 710,0014 773,9914 773,99717,380,000,000,000,00
8558550440403 500,002 615,172 615,170,000,000,000,000,00
8558550441108 385,002 722,112 722,11466,180,000,000,000,00
8558550441201 650,00371,96371,9663,700,000,000,000,00
855855044300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504110049215 000,0020 483,2320 483,231 247,260,000,000,000,00
8558550843307 000,004 164,004 164,000,000,000,000,000,00
85585508906937 000,004 164,004 164,000,000,000,000,000,00
85585513413030 000,0017 051,4917 051,490,000,000,000,000,00
855855139049830 000,0017 051,4917 051,490,000,000,000,000,00
90090001426075 000,0014 427,9314 427,930,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0036 900,0036 900,007 921,200,000,000,000,00
90090001605010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001105511160 000,0051 327,9351 327,937 921,200,000,000,000,00
900900024300604 100,00268 056,00268 056,0054 732,000,000,000,000,00
9009000295202604 100,00268 056,00268 056,0054 732,000,000,000,000,00
9009000442102 500,001 242,811 242,81126,300,000,000,000,00
90090004951142 500,001 242,811 242,81126,300,000,000,000,00
900900056059815 000,005 875,505 875,5028 290,000,000,000,000,00
9009000596964815 000,005 875,505 875,5028 290,000,000,000,000,00
90090013430040 000,0012 355,8012 355,802 170,800,000,000,000,00
900900139521340 000,0012 355,8012 355,802 170,800,000,000,000,00
900900154260160 000,0076 920,2776 920,270,000,000,000,000,00
90090015427080 000,0052 939,2252 939,220,000,000,000,000,00
900900156050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495390 000,00129 859,49129 859,490,000,000,000,000,00
9009001942105 675,002 107,482 107,4856,000,000,000,000,00
90090019951295 675,002 107,482 107,4856,000,000,000,000,00
900900954210110 742,0023 744,8123 744,810,000,000,000,000,00
90090095427026 200,003 753,833 753,830,000,000,000,000,00
90090095430030 000,008 925,178 925,170,000,000,000,000,00
90090095605040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109825206 942,0036 423,8136 423,810,000,000,000,000,00
921921162480220 000,00136 000,00136 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517220 000,00136 000,00136 000,000,000,000,000,000,00
92192195421023 119,005 258,105 258,100,000,000,000,000,00
9219219542201 711,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219543005 170,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510584630 000,005 258,105 258,100,000,000,000,000,00
926926016050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199577100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010368 267,08292 626,18292 626,180,000,000,000,000,00
Razem dział6002 522 421,00110 548,76110 548,7616 247,400,000,000,000,00
Razem dział70036 000,001 982,241 982,2472,000,000,000,000,00
Razem dział710130 000,0045 101,6545 101,650,000,000,000,000,00
Razem dział720142 958,0090 428,2490 428,240,000,000,000,000,00
Razem dział7505 204 687,363 311 378,403 311 378,4090 528,920,000,000,000,00
Razem dział75126 508,0022 905,6622 905,660,000,000,000,000,00
Razem dział754170 000,0058 991,2158 991,211 965,670,000,000,000,00
Razem dział757201 763,00115 763,21115 763,210,000,000,000,000,00
Razem dział758282 504,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8017 362 791,003 851 203,673 851 203,67197 900,910,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0045 124,1145 124,11486,680,000,000,000,00
Razem dział852699 130,00395 845,83395 845,8313 384,640,000,000,000,00
Razem dział85481 490,6447 040,6447 040,640,000,000,000,000,00
Razem dział8556 138 218,003 175 569,883 175 569,885 173,930,000,000,000,00
Razem dział9002 224 217,00507 248,82507 248,8293 296,300,000,000,000,00
Razem dział921250 000,00141 258,10141 258,100,000,000,000,000,00
Razem dział926150 000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM26 055 955,0812 249 016,6012 249 016,60419 056,450,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083036 000,0011 351,85
HRAZEM 8173236 000,0011 351,85
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)36 000,0011 351,85
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421014 000,003 238,20
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M80180101430010 000,00205,48
NRAZEM 34059836 000,003 443,68
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,007 908,17
S190 Ogółem (N+P150)36 000,0011 351,85
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)1 290 663,921 290 663,920,000,000,000,000,000,001 290 663,920,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie1 290 663,921 290 663,920,000,000,000,000,000,001 290 663,920,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 209 879,951 209 879,950,000,000,000,000,000,000,000,00113 095,671 096 784,280,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 209 879,951 209 879,950,000,000,000,000,000,000,000,00113 095,671 096 784,280,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 924 231,841 924 231,84253 916,00253 916,000,000,000,000,000,000,00948 615,87721 699,970,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 131 341,051 131 341,050,000,000,000,000,000,000,000,00425 241,08706 099,970,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.792 890,79792 890,79253 916,00253 916,000,000,000,000,000,000,00523 374,7915 600,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)1 763,000,000,000,000,000,001 763,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)24 660 955,0813 203 298,85
A1. Dochody bieżące21 210 578,0811 387 335,11
A2. Dochody majątkowe3 450 377,001 815 963,74
B. WYDATKI (B1+B2)26 055 955,0812 249 016,60
B1. Wydatki bieżące20 716 702,0810 609 727,32
B2. Wydatki majątkowe5 339 253,001 639 289,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 395 000,00954 282,25
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 165 000,00664 058,11
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 505 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst660 000,00664 058,11
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
770 000,00250 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
770 000,00250 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 395 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki735 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych660 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)7 445 000,007 445 000,000,000,000,000,000,000,007 445 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)7 445 000,007 445 000,000,000,000,000,000,000,007 445 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe7 445 000,007 445 000,000,000,000,000,000,000,007 445 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego1 763,000,000,000,000,000,001 763,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki