Raport: Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2018r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426610100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427662100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507503 400,003 319,540,003 319,543 319,540,000,000,000,000,000,000,00
010010952010229 556,44229 556,440,00229 556,44229 556,440,000,000,000,000,000,000,00
010010953865232 956,44232 875,980,00232 875,98232 875,980,000,000,000,000,000,000,00
60060016058016 200,0016 200,000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097019 000,0020 713,770,0020 713,7720 713,770,000,000,000,000,000,000,00
600600166216635 200,0036 913,770,0036 913,7736 913,770,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 300,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,980,001 017,981 017,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050750115 000,0073 292,960,0073 292,9673 292,960,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 629,110,009 629,119 629,110,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,0010 597,640,0010 597,6410 597,640,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00172,730,00172,73172,730,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785637 900,0095 010,420,0095 010,4295 010,420,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 530,0036 560,740,0036 560,7436 560,740,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 580,0036 560,740,0036 560,7436 560,740,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 400,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0035 061,470,0035 061,4735 061,470,000,000,000,000,000,000,00
750750237770352 400,0037 461,470,0037 461,4737 461,470,000,000,000,000,000,000,00
750750952057749 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956257637 895,00135 300,000,00135 300,00135 300,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095841591 387 480,00135 300,000,00135 300,00135 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00751,000,00751,00751,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00751,000,00751,00751,000,000,000,000,000,000,000,00
75175109201030 808,0030 808,000,0030 808,0030 808,000,000,000,000,000,000,000,00
751751097787030 808,0030 808,000,0030 808,0030 808,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412271023 742,0023 742,000,0023 742,0023 742,000,000,000,000,000,000,000,00
754754127887623 742,0023 742,000,0023 742,0023 742,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035016 000,0016 576,910,008 387,718 387,714 779,204 779,200,000,000,000,000,00
756756017670716 000,0016 576,910,008 387,718 387,714 779,204 779,200,000,000,000,000,00
7567561503101 200 000,00923 619,670,00650 469,41650 469,41281 253,7688 097,768 103,5093 549,00199 644,000,000,00
75675615032010 000,009 091,250,005 631,175 631,174 750,353 566,351 290,271 275,000,000,000,00
75675615033025 000,0028 817,000,0021 625,0021 625,007 430,00299,00238,000,000,000,000,00
7567561503403 000,005 184,000,005 417,005 417,000,000,00233,002 339,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150640500,0081,200,0081,2081,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0016 564,710,00395,92395,9216 168,790,000,000,000,000,000,00
75675615797211 246 500,00983 357,830,00683 619,70683 619,70309 602,9091 963,119 864,7797 163,00199 644,000,000,00
7567561603101 150 000,001 204 650,120,00816 563,56826 442,59422 680,30269 283,8634 593,74238 070,0045 886,00759,781 796,00
756756160320540 000,00552 846,010,00401 427,49408 063,99172 188,7878 697,2820 770,2685 835,000,0023,000,00
75675616033030 000,0032 831,590,0025 927,3226 374,329 307,115 371,112 402,840,000,000,000,00
756756160340110 000,00108 665,040,0069 957,4473 607,4438 749,0038 749,0041,4037 566,0015 475,000,000,00
75675616036045 000,0010 334,000,0010 334,0010 340,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00215,000,00215,00215,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00130 414,920,00130 174,06130 186,060,860,860,000,000,000,000,00
7567561606405 000,003 255,440,003 255,443 336,640,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0068 701,830,005 880,345 880,3462 821,490,000,000,000,0024,4144,00
75675616805122 040 500,002 111 913,950,001 463 734,651 484 446,38705 747,54392 102,1157 808,24361 471,0061 361,00807,191 840,00
75675618041020 000,0014 003,000,0014 003,0014 003,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460650 000,00434 767,550,00434 767,55434 767,550,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0061 848,970,0061 848,9761 848,970,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 005,530,001 005,531 005,530,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634731 000,00511 625,050,00511 625,05511 625,050,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 609 147,001 958 096,000,001 958 096,001 765 164,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 000,009 709,430,009 709,4310 129,430,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 619 147,001 967 805,430,001 967 805,431 775 293,430,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 787 755,003 212 719,000,003 212 719,002 922 664,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 787 755,003 212 719,000,003 212 719,002 922 664,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 805 153,001 353 861,000,001 353 861,001 353 861,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 805 153,001 353 861,000,001 353 861,001 353 861,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00157,580,00157,58157,580,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,0012 433,000,0012 433,0012 433,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814203068 796,2068 796,200,0068 796,2068 796,200,000,000,000,000,000,000,00
75875814633033 207,3533 207,350,0033 207,3533 207,350,000,000,000,000,000,000,00
758758146680722 953,00722 953,890,00722 953,89722 953,890,000,000,000,000,000,000,00
7587581493502840 456,55837 548,020,00837 548,02837 548,020,000,000,000,000,000,000,00
7587583129206 236,004 680,000,004 680,004 680,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795096 236,004 680,000,004 680,004 680,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830180 000,00127 675,700,00127 675,70127 675,700,000,000,000,000,000,000,00
80180101203014 000,0014 000,000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010162570,000,000,000,0046 400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101630010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010196319204 000,00151 675,700,00151 675,70198 075,700,000,000,000,000,000,000,00
80180103203048 300,0036 225,000,0036 225,0036 225,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293448 300,0036 225,000,0036 225,0036 225,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,006 484,730,006 484,736 484,730,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0032 816,470,0032 816,4732 816,470,000,000,000,000,000,000,00
801801042030106 510,0079 883,000,0079 883,0079 883,000,000,000,000,000,000,000,00
801801046257409 587,00289 824,000,00289 824,00289 824,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104630010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010496822586 097,00419 008,200,00419 008,20419 008,200,000,000,000,000,000,000,00
80180153201051 518,0051 518,000,0051 518,0051 518,000,000,000,000,000,000,000,00
801801538296451 518,0051 518,000,0051 518,0051 518,000,000,000,000,000,000,000,00
85285202083027 000,0014 211,850,0014 211,8514 211,850,000,000,000,000,000,000,00
852852028688427 000,0014 211,850,0014 211,8514 211,850,000,000,000,000,000,000,00
85285213201034 292,0025 977,000,0025 977,0025 977,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 443,005 408,000,005 408,005 408,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010541 735,0031 385,000,0031 385,0031 385,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203019 000,0012 162,000,0012 162,0012 162,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809619 000,0012 162,000,0012 162,0012 162,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203071 861,0058 430,000,0058 430,0058 430,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809871 861,0058 430,000,0058 430,0058 430,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0055 051,000,0055 051,0055 051,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0055 051,000,0055 051,0055 051,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201013 390,009 880,000,009 880,009 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809013 390,009 880,000,009 880,009 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030192 000,00124 020,000,00124 020,00124 020,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112192 000,00124 020,000,00124 020,00124 020,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205723 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
852852958820423 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
85485415203017 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829917 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 191 400,003 277 591,000,003 277 591,003 277 591,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 191 400,003 277 591,000,003 277 591,003 277 591,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 008 120,001 582 391,000,001 582 391,001 582 391,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223607 000,001 049,150,001 049,151 049,150,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 015 120,001 583 440,150,001 583 440,151 583 440,150,000,000,000,000,000,000,00
855855032010113,0045,000,0045,0045,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368113,0045,000,0045,0045,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010230 000,00230 000,000,00230 000,00230 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369230 000,00230 000,000,00230 000,00230 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0042 500,170,0042 500,1742 500,170,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019269152 000,0042 500,170,0042 500,1742 500,170,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00582 870,110,00324 360,85326 450,85290 416,57199 655,8531 907,310,000,000,000,00
9009000206402 000,001 828,090,001 804,691 816,290,000,0021,600,000,000,000,00
9009000209103 000,004 008,800,004 008,804 008,800,000,000,000,000,000,000,00
90090002244012 376,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000295382482 376,00588 707,000,00330 174,34332 275,94290 416,57199 655,8531 928,910,000,000,000,00
9009001906906 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
9219211620206 500,006 500,000,006 500,006 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950576 500,006 500,000,006 500,006 500,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016260100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199787100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010332 956,44332 875,980,00332 875,98332 875,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 200,0036 913,770,0036 913,7736 913,770,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700637 900,0095 010,420,0095 010,4295 010,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 487 460,00209 322,210,00209 322,21209 322,210,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75131 811,0031 559,000,0031 559,0031 559,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75423 742,0023 742,000,0023 742,0023 742,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 653 147,005 591 279,170,004 635 172,544 463 372,271 020 129,64488 844,4267 673,01458 634,00261 005,00807,191 840,00
Razem dział7586 439 600,555 408 808,020,005 408 808,025 118 753,020,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801889 915,00658 426,900,00658 426,90704 826,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852461 924,00328 678,240,00328 678,24328 678,240,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85417 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 436 633,005 091 076,150,005 091 076,155 091 076,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900540 376,00636 348,580,00377 815,92379 917,52290 416,57199 655,8531 928,910,000,000,000,00
Razem dział9216 500,006 500,000,006 500,006 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM24 094 688,9918 468 064,440,0017 253 425,1516 840 071,481 310 546,21688 500,2799 601,92458 634,00261 005,00807,191 840,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426610100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427662100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507503 400,003 319,540,003 319,543 319,540,000,000,000,000,000,000,00
010010952010229 556,44229 556,440,00229 556,44229 556,440,000,000,000,000,000,000,00
010010953865232 956,44232 875,980,00232 875,98232 875,980,000,000,000,000,000,000,00
60060016058016 200,0016 200,000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097019 000,0020 713,770,0020 713,7720 713,770,000,000,000,000,000,000,00
600600166216635 200,0036 913,770,0036 913,7736 913,770,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 300,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,980,001 017,981 017,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050750115 000,0073 292,960,0073 292,9673 292,960,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 629,110,009 629,119 629,110,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,0010 597,640,0010 597,6410 597,640,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00172,730,00172,73172,730,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785637 900,0095 010,420,0095 010,4295 010,420,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 530,0036 560,740,0036 560,7436 560,740,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 580,0036 560,740,0036 560,7436 560,740,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 400,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0035 061,470,0035 061,4735 061,470,000,000,000,000,000,000,00
750750237770352 400,0037 461,470,0037 461,4737 461,470,000,000,000,000,000,000,00
750750952057749 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956257637 895,00135 300,000,00135 300,00135 300,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095841591 387 480,00135 300,000,00135 300,00135 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00751,000,00751,00751,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00751,000,00751,00751,000,000,000,000,000,000,000,00
75175109201030 808,0030 808,000,0030 808,0030 808,000,000,000,000,000,000,000,00
751751097787030 808,0030 808,000,0030 808,0030 808,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412271023 742,0023 742,000,0023 742,0023 742,000,000,000,000,000,000,000,00
754754127887623 742,0023 742,000,0023 742,0023 742,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035016 000,0016 576,910,008 387,718 387,718 189,204 779,200,000,000,000,000,00
756756017670716 000,0016 576,910,008 387,718 387,718 189,204 779,200,000,000,000,000,00
7567561503101 200 000,00923 619,670,00650 469,41650 469,41281 253,7688 097,768 103,5093 549,00199 644,000,000,00
75675615032010 000,009 091,250,005 631,175 631,174 750,353 566,351 290,271 275,000,000,000,00
75675615033025 000,0028 817,000,0021 625,0021 625,007 430,00299,00238,000,000,000,000,00
7567561503403 000,005 184,000,005 417,005 417,000,000,00233,002 339,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150640500,0081,200,0081,2081,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0016 564,710,00395,92395,9216 168,790,000,000,000,000,000,00
75675615797211 246 500,00983 357,830,00683 619,70683 619,70309 602,9091 963,119 864,7797 163,00199 644,000,000,00
7567561603101 150 000,001 204 650,120,00816 563,56826 442,59422 680,30269 283,8634 593,74238 070,0045 886,00759,781 796,00
756756160320540 000,00552 846,010,00401 427,49408 063,99172 188,7878 697,2820 770,2685 835,000,0023,000,00
75675616033030 000,0032 831,590,0025 927,3226 374,329 307,115 371,112 402,840,000,000,000,00
756756160340110 000,00108 665,040,0069 957,4473 607,4438 749,0038 749,0041,4037 566,0015 475,000,000,00
75675616036045 000,0010 334,000,0010 334,0010 340,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00215,000,00215,00215,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00130 414,920,00130 174,06130 186,06240,860,860,000,000,000,000,00
7567561606405 000,003 255,440,003 255,443 336,640,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0068 701,830,005 880,345 880,3462 821,490,000,000,000,0024,4144,00
75675616805122 040 500,002 111 913,950,001 463 734,651 484 446,38705 987,54392 102,1157 808,24361 471,0061 361,00807,191 840,00
75675618041020 000,0014 003,000,0014 003,0014 003,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460650 000,00434 767,550,00434 767,55434 767,550,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0061 848,970,0061 848,9761 848,970,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 005,530,001 005,531 005,530,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634731 000,00511 625,050,00511 625,05511 625,050,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 609 147,001 958 096,000,001 958 096,001 765 164,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 000,009 709,430,009 709,4310 129,430,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 619 147,001 967 805,430,001 967 805,431 775 293,430,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 787 755,003 212 719,000,003 212 719,002 922 664,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 787 755,003 212 719,000,003 212 719,002 922 664,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 805 153,001 353 861,000,001 353 861,001 353 861,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 805 153,001 353 861,000,001 353 861,001 353 861,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00157,580,00157,58157,580,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,0012 433,000,0012 433,0012 433,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814203068 796,2068 796,200,0068 796,2068 796,200,000,000,000,000,000,000,00
75875814633033 207,3533 207,350,0033 207,3533 207,350,000,000,000,000,000,000,00
758758146680722 953,00722 953,890,00722 953,89722 953,890,000,000,000,000,000,000,00
7587581493502840 456,55837 548,020,00837 548,02837 548,020,000,000,000,000,000,000,00
7587583129206 236,004 680,000,004 680,004 680,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795096 236,004 680,000,004 680,004 680,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830180 000,00127 675,700,00127 675,70127 675,700,000,000,000,000,000,000,00
80180101203014 000,0014 000,000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010162570,000,000,000,0046 400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101630010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010196319204 000,00151 675,700,00151 675,70198 075,700,000,000,000,000,000,000,00
80180103203048 300,0036 225,000,0036 225,0036 225,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293448 300,0036 225,000,0036 225,0036 225,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,006 484,730,006 484,736 484,730,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0032 816,470,0032 816,4732 816,470,000,000,000,000,000,000,00
801801042030106 510,0079 883,000,0079 883,0079 883,000,000,000,000,000,000,000,00
801801046257409 587,00289 824,000,00289 824,00289 824,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104630010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010496822586 097,00419 008,200,00419 008,20419 008,200,000,000,000,000,000,000,00
80180153201051 518,0051 518,000,0051 518,0051 518,000,000,000,000,000,000,000,00
801801538296451 518,0051 518,000,0051 518,0051 518,000,000,000,000,000,000,000,00
85285202083027 000,0014 211,850,0014 211,8514 211,850,000,000,000,000,000,000,00
852852028688427 000,0014 211,850,0014 211,8514 211,850,000,000,000,000,000,000,00
85285213201034 292,0025 977,000,0025 977,0025 977,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 443,005 408,000,005 408,005 408,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010541 735,0031 385,000,0031 385,0031 385,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203019 000,0012 162,000,0012 162,0012 162,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809619 000,0012 162,000,0012 162,0012 162,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203071 861,0058 430,000,0058 430,0058 430,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809871 861,0058 430,000,0058 430,0058 430,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0055 051,000,0055 051,0055 051,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0055 051,000,0055 051,0055 051,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201013 390,009 880,000,009 880,009 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809013 390,009 880,000,009 880,009 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030192 000,00124 020,000,00124 020,00124 020,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112192 000,00124 020,000,00124 020,00124 020,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205723 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
852852958820423 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
85485415203017 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829917 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 191 400,003 277 591,000,003 277 591,003 277 591,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 191 400,003 277 591,000,003 277 591,003 277 591,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 008 120,001 582 391,000,001 582 391,001 582 391,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223607 000,001 049,150,001 049,151 049,150,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 015 120,001 583 440,150,001 583 440,151 583 440,150,000,000,000,000,000,000,00
855855032010113,0045,000,0045,0045,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368113,0045,000,0045,0045,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010230 000,00230 000,000,00230 000,00230 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369230 000,00230 000,000,00230 000,00230 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0042 500,170,0042 500,1742 500,170,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019269152 000,0042 500,170,0042 500,1742 500,170,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00582 870,110,00324 360,85326 450,85290 416,57199 655,8531 907,310,000,000,000,00
9009000206402 000,001 828,090,001 804,691 816,2923,400,0021,600,000,000,000,00
9009000209103 000,004 008,800,004 008,804 008,800,000,000,000,000,000,000,00
90090002244012 376,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000295382482 376,00588 707,000,00330 174,34332 275,94290 439,97199 655,8531 928,910,000,000,000,00
9009001906906 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
9219211620206 500,006 500,000,006 500,006 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950576 500,006 500,000,006 500,006 500,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016260100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199787100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010332 956,44332 875,980,00332 875,98332 875,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 200,0036 913,770,0036 913,7736 913,770,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700637 900,0095 010,420,0095 010,4295 010,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 487 460,00209 322,210,00209 322,21209 322,210,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75131 811,0031 559,000,0031 559,0031 559,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75423 742,0023 742,000,0023 742,0023 742,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 653 147,005 591 279,170,004 635 172,544 463 372,271 023 779,64488 844,4267 673,01458 634,00261 005,00807,191 840,00
Razem dział7586 439 600,555 408 808,020,005 408 808,025 118 753,020,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801889 915,00658 426,900,00658 426,90704 826,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852461 924,00328 678,240,00328 678,24328 678,240,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85417 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 436 633,005 091 076,150,005 091 076,155 091 076,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900540 376,00636 348,580,00377 815,92379 917,52290 439,97199 655,8531 928,910,000,000,000,00
Razem dział9216 500,006 500,000,006 500,006 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM24 094 688,9918 468 064,440,0017 253 425,1516 840 071,481 314 219,61688 500,2799 601,92458 634,00261 005,00807,191 840,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0016 994,6616 994,660,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0016 994,6616 994,660,000,000,000,000,00
01001030285011 500,005 973,005 973,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,005 973,005 973,000,000,000,000,000,00
01001095430034 501,1016 450,2316 450,230,000,000,000,000,00
010010954430225 055,34225 055,34225 055,340,000,000,000,000,00
010010959835259 556,44241 505,57241 505,570,000,000,000,000,00
600600164210308 699,00237 587,85237 587,855 772,850,000,000,000,00
600600164270115 742,0076 006,7476 006,742 265,130,000,000,000,00
60060016430086 000,0079 948,3679 948,36240,000,000,000,000,00
6006001660501 235 000,00853 270,87853 270,870,000,000,000,000,00
60060016794461 745 441,001 246 813,821 246 813,828 277,980,000,000,000,00
70070005430015 000,003 111,023 111,020,000,000,000,000,00
70070005605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058105565 000,003 111,023 111,020,000,000,000,000,00
71071004430035 000,0022 047,7522 047,750,000,000,000,000,00
71071004605065 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100482064100 000,0022 047,7522 047,750,000,000,000,000,00
75075011401033 600,0025 200,0025 200,000,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141108 828,007 403,207 403,20925,400,000,000,000,00
750750114120892,00713,60713,6089,200,000,000,000,00
7507501142101 410,00443,94443,940,000,000,000,000,00
750750119625147 530,0036 560,7436 560,741 014,600,000,000,000,00
75075022303070 000,0040 100,0040 100,00400,000,000,000,000,00
75075022421010 000,00211,37211,370,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0040 311,3740 311,37400,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 868 800,001 334 912,771 334 912,7747 909,230,000,000,000,00
750750234040140 000,00132 955,56132 955,560,000,000,000,000,00
75075023410055 000,0033 033,0033 033,004 149,000,000,000,000,00
750750234110300 128,00240 691,64240 691,6425 095,640,000,000,000,00
75075023412040 000,0030 221,9830 221,983 339,230,000,000,000,00
75075023414016 000,008 310,008 310,000,000,000,000,000,00
7507502341707 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210213 203,55175 493,85175 493,8510 602,270,000,000,000,00
750750234260119 641,0045 111,4845 111,480,000,000,000,000,00
750750234270103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023428010 000,002 960,002 960,000,000,000,000,000,00
750750234300230 000,00170 820,40170 820,405 050,380,000,000,000,00
75075023436035 000,0025 942,0525 942,05170,050,000,000,000,00
75075023441012 000,007 571,607 571,600,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0033 992,4533 992,450,000,000,000,000,00
75075023444055 000,0055 000,0055 000,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,009 045,009 045,000,000,000,000,000,00
750750236060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231572033 361 772,552 306 061,782 306 061,7896 315,800,000,000,000,00
75075075421050 000,0037 343,6937 343,692 300,000,000,000,000,00
75075075430050 000,0028 132,8028 132,800,000,000,000,000,00
7507507584335100 000,0065 476,4965 476,492 300,000,000,000,000,00
75075095303025 000,0011 100,0011 100,000,000,000,000,000,00
75075095417721 000,002 577,052 577,050,000,000,000,000,00
75075095417912 150,001 472,951 472,950,000,000,000,000,00
7507509542175 000,004 363,944 363,940,000,000,000,000,00
7507509542192 700,002 494,382 494,380,000,000,000,000,00
750750954307723 491,00105 380,85105 380,851 291,500,000,000,000,00
750750954309192 240,0053 532,3253 532,32553,500,000,000,000,00
7507509544007 000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
75075095443794,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443956,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956067637 895,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956069159 474,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095663024 132,0024 132,0024 132,000,000,000,000,000,00
750750951363251 810 232,00208 653,49208 653,491 845,000,000,000,000,00
751751014110143,0071,7271,720,000,000,000,000,00
75175101412020,0010,2810,280,000,000,000,000,00
751751014170840,00419,52419,520,000,000,000,000,00
75175101882521 003,00501,52501,520,000,000,000,000,00
7517510940101 200,000,000,000,000,000,000,000,00
75175109417015 497,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510942108 165,000,000,00975,880,000,000,000,00
7517510943005 121,000,000,000,000,000,000,000,00
751751094410825,00117,01117,010,000,000,000,000,00
751751099696030 808,00117,01117,01975,880,000,000,000,00
7547541230206 900,006 429,006 429,000,000,000,000,000,00
75475412303020 000,0016 703,4416 703,440,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 252,631 252,63105,430,000,000,000,00
754754124120500,0077,6677,668,730,000,000,000,00
75475412417025 000,0014 881,5914 881,59291,600,000,000,000,00
75475412421036 000,0019 366,5719 366,571 178,900,000,000,000,00
75475412426028 600,0022 230,8022 230,800,000,000,000,000,00
7547541242704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430018 000,0013 665,8413 665,84590,560,000,000,000,00
7547541243602 000,001 005,231 005,230,000,000,000,000,00
75475412443014 000,0013 008,4513 008,450,000,000,000,000,00
75475412605088 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754126230435 000,00435 000,00435 000,000,000,000,000,000,00
75475412132726680 000,00543 621,21543 621,212 175,220,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110200 000,00153 727,45153 727,450,000,000,000,000,00
7577570284569200 000,00153 727,45153 727,450,000,000,000,000,00
758758184810159 632,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386159 632,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020144 400,00107 363,50107 363,503 900,600,000,000,000,00
8018010140102 549 104,002 126 254,732 126 254,7371 893,190,000,000,000,00
801801014040206 100,00205 387,12205 387,120,000,000,000,000,00
801801014110452 931,00396 399,60396 399,6042 282,170,000,000,000,00
80180101412051 491,0037 666,8737 666,874 381,490,000,000,000,00
80180101414012 000,008 598,008 598,000,000,000,000,000,00
801801014210394 200,00265 038,41265 038,411 466,360,000,000,000,00
80180101424058 999,00286,50286,500,000,000,000,000,00
80180101426066 200,0057 792,6957 792,690,000,000,000,000,00
80180101427025 000,0011 704,6511 704,650,000,000,000,000,00
80180101430038 295,0030 987,5930 987,59166,270,000,000,000,00
80180101436012 600,009 265,559 265,550,000,000,000,000,00
8018010144105 800,002 299,942 299,940,000,000,000,000,00
8018010144304 000,002 728,802 728,800,000,000,000,000,00
801801014440151 686,00151 686,00151 686,000,000,000,000,000,00
801801016050429 200,0041 061,0441 061,04500,000,000,000,000,00
801801011493124 602 006,003 454 520,993 454 520,99124 590,080,000,000,000,00
80180103302010 200,007 677,287 677,28248,060,000,000,000,00
801801034010142 800,00112 239,31112 239,312 887,700,000,000,000,00
8018010340409 200,009 038,159 038,150,000,000,000,000,00
80180103411028 000,0021 143,3121 143,311 833,700,000,000,000,00
8018010341204 100,003 023,263 023,26262,360,000,000,000,00
8018010344408 640,008 640,008 640,000,000,000,000,000,00
80180103104644202 940,00161 761,31161 761,315 231,820,000,000,000,00
80180104302022 000,0016 216,9016 216,90695,030,000,000,000,00
801801044010430 000,00323 097,73323 097,7312 798,550,000,000,000,00
80180104404035 000,0030 977,3230 977,320,000,000,000,000,00
80180104411082 000,0059 563,8759 563,877 110,340,000,000,000,00
8018010441209 510,006 393,356 393,35735,110,000,000,000,00
80180104421052 000,0029 573,0929 573,09317,870,000,000,000,00
80180104426015 000,0010 818,1810 818,180,000,000,000,000,00
8018010442702 000,00738,00738,000,000,000,000,000,00
801801044300119 000,0084 069,0984 069,09481,700,000,000,000,00
8018010443603 000,001 751,231 751,23195,570,000,000,000,00
8018010444101 000,00726,86726,860,000,000,000,000,00
8018010444301 500,001 393,841 393,840,000,000,000,000,00
80180104444023 923,0023 923,0023 923,000,000,000,000,000,00
80180104605038 500,0035 889,4635 889,46500,000,000,000,000,00
801801046057409 587,00389 506,96389 506,960,000,000,000,000,00
801801041469921 244 020,001 014 638,881 014 638,8822 834,170,000,000,000,00
801801134010124 000,0089 582,5189 582,513 315,880,000,000,000,00
8018011340409 000,008 730,028 730,020,000,000,000,000,00
80180113411025 000,0018 725,0518 725,051 961,030,000,000,000,00
8018011341203 000,001 269,231 269,2398,290,000,000,000,00
80180113417027 000,0014 297,6014 297,600,000,000,000,000,00
80180113421045 000,0035 847,7335 847,735 510,370,000,000,000,00
801801134300168 000,00109 203,38109 203,3814 175,000,000,000,000,00
8018011344304 000,001 858,401 858,400,000,000,000,000,00
8018011344404 150,004 150,004 150,000,000,000,000,000,00
80180113118744409 150,00283 663,92283 663,9225 060,570,000,000,000,00
80180146430027 765,0017 110,5017 110,501 651,000,000,000,000,00
801801468524727 765,0017 110,5017 110,501 651,000,000,000,000,00
801801484010102 000,00100 270,04100 270,043 234,640,000,000,000,00
8018014840408 500,008 132,648 132,640,000,000,000,000,00
80180148411018 000,0014 465,9714 465,971 976,760,000,000,000,00
8018014841201 000,00800,97800,97200,900,000,000,000,00
8018014842102 000,00633,73633,730,000,000,000,000,00
801801484220166 000,00117 996,14117 996,140,000,000,000,000,00
8018014842602 000,001 298,391 298,390,000,000,000,000,00
8018014843003 000,002 957,502 957,500,000,000,000,000,00
8018014844403 557,003 557,003 557,000,000,000,000,000,00
80180148118659306 057,00250 112,38250 112,385 412,300,000,000,000,00
8018014930203 550,002 670,002 670,000,000,000,000,000,00
80180149401026 563,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
8018014940401 650,001 650,001 650,000,000,000,000,000,00
8018014941108 940,006 800,006 800,000,000,000,000,000,00
801801494120724,00680,00680,000,000,000,000,000,00
8018014942106 805,005 200,005 200,000,000,000,000,000,00
801801494260450,00380,00380,000,000,000,000,000,00
8018014943001 065,00655,00655,000,000,000,000,000,00
8018014944401 500,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
8018014911746051 247,0039 535,0039 535,000,000,000,000,000,00
8018015030206 000,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
801801504010143 000,00107 250,00107 250,000,000,000,000,000,00
8018015040409 500,009 500,009 500,000,000,000,000,000,00
80180150411030 369,0024 580,0024 580,000,000,000,000,000,00
8018015041204 955,003 740,003 740,000,000,000,000,000,00
80180150421012 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
8018015042601 000,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8018015043004 087,003 120,003 120,000,000,000,000,000,00
80180150444010 800,0010 800,0010 800,000,000,000,000,000,00
80180150117461221 711,00173 240,00173 240,000,000,000,000,000,00
80180153424051 007,280,000,008 185,030,000,000,000,00
801801534300510,720,000,000,000,000,000,000,00
801801538949451 518,000,000,008 185,030,000,000,000,00
80180195401016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 700,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
8018019510188638 600,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441102 100,0025,2825,2812,560,000,000,000,00
851851544120150,003,433,431,710,000,000,000,00
85185154417015 000,004 121,964 121,9686,740,000,000,000,00
85185154421032 250,0028 243,4528 243,45857,970,000,000,000,00
85185154430014 500,0014 450,6614 450,660,000,000,000,000,00
8518515410691564 000,0046 844,7846 844,78958,980,000,000,000,00
852852024330120 000,0085 195,7985 195,790,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,0085 195,7985 195,790,000,000,000,000,00
852852054210500,000,000,00321,490,000,000,000,00
8528520543002 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
85285205945673 000,002 500,002 500,00321,490,000,000,000,00
85285213413041 735,0031 358,0631 358,060,000,000,000,000,00
852852139019541 735,0031 358,0631 358,060,000,000,000,000,00
85285214311023 500,0020 226,4220 226,420,000,000,000,000,00
852852148917623 500,0020 226,4220 226,420,000,000,000,000,00
85285216311071 861,0059 791,7859 791,780,000,000,000,000,00
852852168917871 861,0059 791,7859 791,780,000,000,000,000,00
852852194010165 300,00131 185,92131 185,925 662,820,000,000,000,00
85285219404014 100,0014 067,0814 067,080,000,000,000,000,00
85285219411034 057,0027 629,5127 629,512 512,100,000,000,000,00
8528521941202 800,002 061,622 061,62245,070,000,000,000,00
8528521941701 000,00157,00157,000,000,000,000,000,00
8528521942105 000,002 797,872 797,871 535,610,000,000,000,00
8528521943004 000,003 479,883 479,880,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00716,62716,620,000,000,000,000,00
8528521944404 743,004 743,004 743,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,001 790,001 790,000,000,000,000,000,00
85285219128581235 000,00188 628,50188 628,509 955,600,000,000,000,00
8528522841101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417011 890,009 647,429 647,42232,580,000,000,000,00
852852289436013 390,009 647,429 647,42232,580,000,000,000,00
852852303110242 000,00147 424,72147 424,7213 457,000,000,000,000,00
8528523089192242 000,00147 424,72147 424,7213 457,000,000,000,000,00
85285295311013 996,007 548,007 548,000,000,000,000,000,00
85285295311925 896,0025 891,7325 891,730,000,000,000,000,00
85285295401717 620,9417 620,9417 620,940,000,000,000,000,00
8528529541173 173,263 172,653 172,650,000,000,000,000,00
852852954127273,40273,40273,400,000,000,000,000,00
8528529541772 471,402 471,402 471,400,000,000,000,000,00
8528529510881463 431,0056 978,1256 978,120,000,000,000,000,00
85485415324021 934,0021 926,9221 926,920,000,000,000,000,00
854854158950921 934,0021 926,9221 926,920,000,000,000,000,00
85485416324037 000,0035 250,0035 250,000,000,000,000,000,00
854854168951037 000,0035 250,0035 250,000,000,000,000,000,00
8558550131104 129 458,003 224 544,013 224 544,010,000,000,000,000,00
85585501401036 443,0027 110,4027 110,40476,400,000,000,000,00
8558550140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
8558550141105 288,004 419,494 419,49552,580,000,000,000,00
8558550141201 000,00537,97537,9775,240,000,000,000,00
8558550141708 000,006 190,006 190,00110,000,000,000,000,00
8558550142102 435,001 545,001 545,000,000,000,000,000,00
8558550143004 500,002 726,972 726,970,000,000,000,000,00
8558550144401 186,001 186,001 186,000,000,000,000,000,00
855855014700290,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275664 191 400,003 271 059,843 271 059,841 214,220,000,000,000,00
8558550231101 849 631,231 438 160,951 438 160,950,000,000,000,000,00
85585502401033 600,0025 159,3825 159,380,000,000,000,000,00
8558550240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
855855024110106 199,0087 602,7287 602,72600,000,000,000,000,00
855855024120900,00713,79713,7990,000,000,000,000,00
8558550242106 124,003 009,133 009,130,000,000,000,000,00
8558550243006 879,774 081,944 081,940,000,000,000,000,00
8558550244401 186,001 186,001 186,000,000,000,000,000,00
855855024700600,00400,00400,000,000,000,000,000,00
855855021233972 008 120,001 563 313,911 563 313,91690,000,000,000,000,00
855855034210113,000,000,0045,120,000,000,000,00
8558550390568113,000,000,0045,120,000,000,000,00
855855043110223 000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,00
85585504401040 846,0025 168,4625 168,462 492,440,000,000,000,00
8558550440402 800,001 768,681 768,680,000,000,000,000,00
8558550441107 635,003 742,963 742,961 230,160,000,000,000,00
8558550441201 055,00509,60509,60168,090,000,000,000,00
8558550443001 264,001 013,701 013,700,000,000,000,000,00
85585504110049276 600,00242 203,40242 203,403 890,690,000,000,000,00
8558550843307 000,004 612,854 612,850,000,000,000,000,00
85585508906937 000,004 612,854 612,850,000,000,000,000,00
90090001426048 000,0036 307,1136 307,110,000,000,000,000,00
90090001430087 000,0065 011,6565 011,650,000,000,000,000,00
900900016059328 939,00231,68231,680,000,000,000,000,00
90090001105520463 939,00101 550,44101 550,440,000,000,000,000,00
900900024300511 376,00372 271,87372 271,8744 172,000,000,000,000,00
9009000295202511 376,00372 271,87372 271,8744 172,000,000,000,000,00
9009000442102 500,002 455,662 455,660,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 455,662 455,660,000,000,000,000,00
900900056059100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000596964100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430037 000,0027 590,0027 590,002 565,000,000,000,000,00
900900139521337 000,0027 590,0027 590,002 565,000,000,000,000,00
900900154260132 000,00104 242,87104 242,870,000,000,000,000,00
900900154270100 000,0075 487,5675 487,560,000,000,000,000,00
90090015605076 543,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495308 543,00179 730,43179 730,430,000,000,000,000,00
9009001942105 000,004 476,954 476,95439,000,000,000,000,00
90090019951295 000,004 476,954 476,95439,000,000,000,000,00
900900954210105 000,0027 838,8827 838,880,000,000,000,000,00
90090095427018 000,0015 604,0015 604,000,000,000,000,000,00
90090095430015 758,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
90090095605050 000,0013 850,0013 850,000,000,000,000,000,00
90090095109825188 758,0058 392,8858 392,880,000,000,000,000,00
921921162480221 500,00168 000,00168 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517221 500,00168 000,00168 000,000,000,000,000,000,00
92192195421029 500,0012 570,2812 570,280,000,000,000,000,00
92192195430020 000,005 780,005 780,000,000,000,000,000,00
9219219510162649 500,0018 350,2818 350,280,000,000,000,000,00
926926016050310 000,0047 847,0047 847,000,000,000,000,000,00
9269260199577310 000,0047 847,0047 847,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0035 000,0035 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0035 000,0035 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010321 056,44264 473,23264 473,230,000,000,000,000,00
Razem dział6001 745 441,001 246 813,821 246 813,828 277,980,000,000,000,00
Razem dział70065 000,003 111,023 111,020,000,000,000,000,00
Razem dział710100 000,0022 047,7522 047,750,000,000,000,000,00
Razem dział7505 399 534,552 657 063,872 657 063,87101 875,400,000,000,000,00
Razem dział75131 811,00618,53618,53975,880,000,000,000,00
Razem dział754685 000,00543 621,21543 621,212 175,220,000,000,000,00
Razem dział757200 000,00153 727,45153 727,450,000,000,000,000,00
Razem dział758159 632,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8017 155 014,005 412 082,985 412 082,98192 964,970,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0046 844,7846 844,78958,980,000,000,000,00
Razem dział852813 917,00601 750,81601 750,8123 966,670,000,000,000,00
Razem dział85458 934,0057 176,9257 176,920,000,000,000,000,00
Razem dział8556 483 233,005 081 190,005 081 190,005 840,030,000,000,000,00
Razem dział9001 617 116,00746 468,23746 468,2347 176,000,000,000,000,00
Razem dział921271 000,00186 350,28186 350,280,000,000,000,000,00
Razem dział926360 000,0082 847,0082 847,000,000,000,000,000,00
RAZEM25 531 688,9917 106 187,8817 106 187,88384 211,130,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083033 000,0017 070,13
G8018010109601 000,001 000,00
HRAZEM 16359434 000,0018 070,13
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)34 000,0018 070,13
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421013 000,004 456,65
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M8018010143009 000,009,38
NRAZEM 34059834 000,004 466,03
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0013 604,10
S190 Ogółem (N+P150)34 000,0018 070,13
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)336 842,01336 842,010,000,000,000,000,000,00336 842,010,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie336 842,01336 842,010,000,000,000,000,000,00336 842,010,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 052 219,971 052 219,970,000,000,000,000,000,000,000,009 864,771 042 355,200,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 052 219,971 052 219,970,000,000,000,000,000,000,000,009 864,771 042 355,200,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 204 721,421 204 721,42244 406,00244 406,000,000,000,000,000,000,00692 227,91268 087,510,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.443 453,74443 453,740,000,000,000,000,000,000,000,00191 606,23251 847,510,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.761 267,68761 267,68244 406,00244 406,000,000,000,000,000,000,00500 621,6816 240,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)24 094 688,9917 253 425,15
A1. Dochody bieżące21 551 046,6415 931 913,16
A2. Dochody majątkowe2 543 642,351 321 511,99
B. WYDATKI (B1+B2)25 531 688,9917 106 187,88
B1. Wydatki bieżące20 944 418,9915 248 404,21
B2. Wydatki majątkowe4 587 270,001 857 783,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 437 000,00147 237,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 397 000,001 033 584,07
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 860 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst537 000,001 033 584,07
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
960 000,00645 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
960 000,00645 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 437 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki900 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych537 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 150 000,006 150 000,000,000,000,000,000,000,006 150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 150 000,006 150 000,000,000,000,000,000,000,006 150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 150 000,006 150 000,000,000,000,000,000,000,006 150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 700.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki