Raport: Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2018r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28nws, korekta nr 1
 5. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,003 319,540,003 319,543 319,540,000,000,000,000,000,000,00
010010952010229 556,44229 556,440,00229 556,44229 556,440,000,000,000,000,000,000,00
010010953865232 956,44232 875,980,00232 875,98232 875,980,000,000,000,000,000,000,00
6006001605800,0016 200,000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097015 000,0010 381,930,0010 381,9310 381,930,000,000,000,000,000,000,00
600600166216615 000,0026 581,930,0026 581,9326 581,930,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 300,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,980,001 017,981 017,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050750115 000,0052 572,840,0052 572,8452 572,840,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 629,110,009 629,119 629,110,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,0010 597,640,0010 597,6410 597,640,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00148,380,00148,38148,380,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785637 900,0074 265,950,0074 265,9574 265,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 530,0025 586,740,0025 586,7425 586,740,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 580,0025 586,740,0025 586,7425 586,740,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0017 514,700,0017 514,7017 514,700,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0019 914,700,0019 914,7019 914,700,000,000,000,000,000,000,00
750750952057749 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956257637 895,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095841591 387 480,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035016 000,0011 461,910,004 987,214 987,216 474,703 185,580,000,000,000,000,00
756756017670716 000,0011 461,910,004 987,214 987,216 474,703 185,580,000,000,000,000,00
7567561503101 200 000,00923 198,670,00429 820,41429 820,41497 315,7677 728,263 937,5062 315,00133 096,000,000,00
75675615032010 000,008 790,250,004 428,174 428,175 652,353 206,351 290,27849,000,000,000,00
75675615033025 000,0028 817,000,0014 494,0014 494,0014 561,00191,00238,000,000,000,000,00
7567561503403 000,003 267,000,001 900,001 900,001 600,000,00233,001 271,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150640500,0069,600,0069,6069,600,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0015 057,950,00190,11190,1114 867,840,000,000,000,000,000,00
75675615797211 246 500,00979 200,470,00450 902,29450 902,29533 996,9581 125,615 698,7764 435,00133 096,000,000,00
7567561603101 150 000,001 205 410,120,00629 256,93635 997,80607 073,18255 517,1730 919,99158 884,0030 477,00365,37823,00
756756160320540 000,00553 150,010,00306 450,64310 717,64266 111,2170 925,9219 411,8457 141,000,0022,000,00
75675616033030 000,0032 789,590,0020 940,2721 244,2714 220,115 814,372 370,790,000,000,000,00
756756160340110 000,00109 865,040,0053 657,4455 557,4456 249,0016 190,4441,4025 420,0010 400,000,000,00
75675616036045 000,007 389,000,007 389,007 395,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00130,000,00130,00130,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0073 538,920,0071 132,9071 558,902 406,022 406,020,000,000,000,000,00
7567561606405 000,001 627,640,001 627,641 662,440,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0063 738,230,004 383,394 383,3959 354,840,000,000,000,000,0012,00
75675616805122 040 500,002 047 638,550,001 094 968,211 108 646,881 005 414,36350 853,9252 744,02241 445,0040 877,00387,37835,00
75675618041020 000,0010 059,000,0010 059,0010 059,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460650 000,00293 493,320,00293 493,32293 493,320,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0044 369,550,0044 369,5544 369,550,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00365,180,00365,18365,180,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634731 000,00348 287,050,00348 287,05348 287,050,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 609 147,001 258 271,000,001 258 271,001 126 356,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 000,003 904,040,003 904,044 180,500,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 619 147,001 262 175,040,001 262 175,041 130 536,500,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 737 756,002 300 160,000,002 300 160,002 010 105,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 737 756,002 300 160,000,002 300 160,002 010 105,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 805 153,00902 574,000,00902 574,00902 574,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 805 153,00902 574,000,00902 574,00902 574,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00125,520,00125,52125,520,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,008 265,000,008 265,008 265,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,008 390,520,008 390,528 390,520,000,000,000,000,000,000,00
7587583129206 236,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795096 236,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830150 000,00112 180,400,00112 180,40112 180,400,000,000,000,000,000,000,00
80180101203014 000,0014 000,000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010183762164 000,00126 180,400,00126 180,40126 180,400,000,000,000,000,000,000,00
80180103203048 300,0024 150,000,0024 150,0024 150,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293448 300,0024 150,000,0024 150,0024 150,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,005 563,730,005 563,735 563,730,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0029 776,470,0029 776,4729 776,470,000,000,000,000,000,000,00
8018010406904 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042030106 510,0053 256,000,0053 256,0053 256,000,000,000,000,000,000,000,00
801801046257409 587,00336 224,000,00336 224,00336 224,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010491212580 097,00424 820,200,00424 820,20424 820,200,000,000,000,000,000,000,00
85285202083027 000,0013 562,920,0013 562,9213 562,920,000,000,000,000,000,000,00
852852028688427 000,0013 562,920,0013 562,9213 562,920,000,000,000,000,000,000,00
85285213201026 100,0017 669,000,0017 669,0017 669,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 000,003 402,000,003 402,003 402,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010532 100,0021 071,000,0021 071,0021 071,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203019 000,007 633,000,007 633,007 633,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809619 000,007 633,000,007 633,007 633,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203045 000,0037 793,000,0037 793,0037 793,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809845 000,0037 793,000,0037 793,0037 793,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0036 700,000,0036 700,0036 700,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0036 700,000,0036 700,0036 700,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,006 370,000,006 370,006 370,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,006 370,000,006 370,006 370,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030165 370,0069 000,000,0069 000,0069 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112165 370,0069 000,000,0069 000,0069 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205723 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
852852958820423 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
85485415203017 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829917 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 386 000,002 195 640,000,002 195 640,002 195 640,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 386 000,002 195 640,000,002 195 640,002 195 640,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 008 120,001 038 620,000,001 038 620,001 038 620,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223607 000,00106,160,00106,16106,160,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 015 120,001 038 726,160,001 038 726,161 038 726,160,000,000,000,000,000,000,00
855855032010113,0030,000,0030,0030,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368113,0030,000,0030,0030,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504201028 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855048836928 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0037 467,050,0037 467,0537 467,050,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162571 999 999,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001989482 051 999,0037 467,050,0037 467,0537 467,050,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00582 162,590,00220 040,08221 980,08391 601,39198 307,7329 478,880,000,004 794,110,00
9009000206402 000,001 274,890,001 274,891 286,490,000,000,000,000,000,000,00
9009000209103 000,0022 877,590,002 679,122 679,1220 198,470,000,000,000,00767,290,00
9009000292942470 000,00606 315,070,00223 994,09225 945,69411 799,86198 307,7329 478,880,000,005 561,400,00
9009001906906 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010232 956,44232 875,980,00232 875,98232 875,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60015 000,0026 581,930,0026 581,9326 581,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700637 900,0074 265,950,0074 265,9574 265,950,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 486 060,00128 649,440,00128 649,44128 649,440,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 653 147,004 648 763,020,003 161 319,803 043 359,931 545 886,01435 165,1158 442,79305 880,00173 973,00387,37835,00
Razem dział7585 564 645,003 214 244,520,003 214 244,522 924 189,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801792 397,00575 150,600,00575 150,60575 150,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852397 908,00215 668,310,00215 668,31215 668,310,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85417 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 429 233,003 234 396,160,003 234 396,163 234 396,160,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 527 999,00648 923,530,00266 602,55268 554,15411 799,86198 307,7329 478,880,000,005 561,400,00
RAZEM24 755 772,4413 017 547,440,0011 147 783,2410 741 719,971 957 685,87633 472,8487 921,67305 880,00173 973,005 948,77835,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,003 319,540,003 319,543 319,540,000,000,000,000,000,000,00
010010952010229 556,44229 556,440,00229 556,44229 556,440,000,000,000,000,000,000,00
010010953865232 956,44232 875,980,00232 875,98232 875,980,000,000,000,000,000,000,00
6006001605800,0016 200,000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097015 000,0010 381,930,0010 381,9310 381,930,000,000,000,000,000,000,00
600600166216615 000,0026 581,930,0026 581,9326 581,930,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 300,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,980,001 017,981 017,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050750115 000,0052 572,840,0052 572,8452 572,840,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 629,110,009 629,119 629,110,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,0010 597,640,0010 597,6410 597,640,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00148,380,00148,38148,380,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785637 900,0074 265,950,0074 265,9574 265,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 530,0025 586,740,0025 586,7425 586,740,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 580,0025 586,740,0025 586,7425 586,740,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0017 514,700,0017 514,7017 514,700,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0019 914,700,0019 914,7019 914,700,000,000,000,000,000,000,00
750750952057749 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956257637 895,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095841591 387 480,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035016 000,0011 461,910,004 987,214 987,216 474,703 185,580,000,000,000,000,00
756756017670716 000,0011 461,910,004 987,214 987,216 474,703 185,580,000,000,000,000,00
7567561503101 200 000,00923 198,670,00429 820,41429 820,41497 315,7677 728,263 937,5062 315,00133 096,000,000,00
75675615032010 000,008 790,250,004 428,174 428,175 652,353 206,351 290,27849,000,000,000,00
75675615033025 000,0028 817,000,0014 494,0014 494,0014 561,00191,00238,000,000,000,000,00
7567561503403 000,003 267,000,001 900,001 900,001 600,000,00233,001 271,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150640500,0069,600,0069,6069,600,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0015 057,950,00190,11190,1114 867,840,000,000,000,000,000,00
75675615797211 246 500,00979 200,470,00450 902,29450 902,29533 996,9581 125,615 698,7764 435,00133 096,000,000,00
7567561603101 150 000,001 205 410,120,00629 256,93635 997,80607 073,18255 517,1730 919,99158 884,0030 477,00365,37823,00
756756160320540 000,00553 150,010,00306 450,64310 717,64266 111,2170 925,9219 411,8457 141,000,0022,000,00
75675616033030 000,0032 789,590,0020 940,2721 244,2714 220,115 814,372 370,790,000,000,000,00
756756160340110 000,00109 865,040,0053 657,4455 557,4456 249,0016 190,4441,4025 420,0010 400,000,000,00
75675616036045 000,007 389,000,007 389,007 395,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00130,000,00130,00130,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0073 538,920,0071 132,9071 558,902 406,022 406,020,000,000,000,000,00
7567561606405 000,001 627,640,001 627,641 662,440,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0063 738,230,004 383,394 383,3959 354,840,000,000,000,000,0012,00
75675616805122 040 500,002 047 638,550,001 094 968,211 108 646,881 005 414,36350 853,9252 744,02241 445,0040 877,00387,37835,00
75675618041020 000,0010 059,000,0010 059,0010 059,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460650 000,00293 493,320,00293 493,32293 493,320,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0044 369,550,0044 369,5544 369,550,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00365,180,00365,18365,180,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634731 000,00348 287,050,00348 287,05348 287,050,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 609 147,001 258 271,000,001 258 271,001 126 356,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 000,003 904,040,003 904,044 180,500,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 619 147,001 262 175,040,001 262 175,041 130 536,500,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 737 756,002 300 160,000,002 300 160,002 010 105,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 737 756,002 300 160,000,002 300 160,002 010 105,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 805 153,00902 574,000,00902 574,00902 574,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 805 153,00902 574,000,00902 574,00902 574,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00125,520,00125,52125,520,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,008 265,000,008 265,008 265,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,008 390,520,008 390,528 390,520,000,000,000,000,000,000,00
7587583129206 236,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795096 236,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830150 000,00112 180,400,00112 180,40112 180,400,000,000,000,000,000,000,00
80180101203014 000,0014 000,000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010183762164 000,00126 180,400,00126 180,40126 180,400,000,000,000,000,000,000,00
80180103203048 300,0024 150,000,0024 150,0024 150,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293448 300,0024 150,000,0024 150,0024 150,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,005 563,730,005 563,735 563,730,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0029 776,470,0029 776,4729 776,470,000,000,000,000,000,000,00
8018010406904 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042030106 510,0053 256,000,0053 256,0053 256,000,000,000,000,000,000,000,00
801801046257409 587,00336 224,000,00336 224,00336 224,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010491212580 097,00424 820,200,00424 820,20424 820,200,000,000,000,000,000,000,00
85285202083027 000,0013 562,920,0013 562,9213 562,920,000,000,000,000,000,000,00
852852028688427 000,0013 562,920,0013 562,9213 562,920,000,000,000,000,000,000,00
85285213201026 100,0017 669,000,0017 669,0017 669,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 000,003 402,000,003 402,003 402,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010532 100,0021 071,000,0021 071,0021 071,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203019 000,007 633,000,007 633,007 633,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809619 000,007 633,000,007 633,007 633,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203045 000,0037 793,000,0037 793,0037 793,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809845 000,0037 793,000,0037 793,0037 793,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0036 700,000,0036 700,0036 700,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0036 700,000,0036 700,0036 700,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,006 370,000,006 370,006 370,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,006 370,000,006 370,006 370,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030165 370,0069 000,000,0069 000,0069 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112165 370,0069 000,000,0069 000,0069 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205723 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
852852958820423 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
85485415203017 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829917 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 386 000,002 195 640,000,002 195 640,002 195 640,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 386 000,002 195 640,000,002 195 640,002 195 640,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 008 120,001 038 620,000,001 038 620,001 038 620,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223607 000,00446 894,000,00106,16106,16446 787,84429 947,850,000,000,000,000,00
85585502907272 015 120,001 485 514,000,001 038 726,161 038 726,16446 787,84429 947,850,000,000,000,000,00
855855032010113,0030,000,0030,0030,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368113,0030,000,0030,0030,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504201028 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855048836928 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0037 467,050,0037 467,0537 467,050,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162571 999 999,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001989482 051 999,0037 467,050,0037 467,0537 467,050,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00582 162,590,00220 040,08221 980,08391 601,39198 307,7329 478,880,000,004 794,110,00
9009000206402 000,001 274,890,001 274,891 286,490,000,000,000,000,000,000,00
9009000209103 000,0022 877,590,002 679,122 679,1220 198,470,000,000,000,00767,290,00
9009000292942470 000,00606 315,070,00223 994,09225 945,69411 799,86198 307,7329 478,880,000,005 561,400,00
9009001906906 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,005 141,410,005 141,415 141,410,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010232 956,44232 875,980,00232 875,98232 875,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60015 000,0026 581,930,0026 581,9326 581,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700637 900,0074 265,950,0074 265,9574 265,950,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 486 060,00128 649,440,00128 649,44128 649,440,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 653 147,004 648 763,020,003 161 319,803 043 359,931 545 886,01435 165,1158 442,79305 880,00173 973,00387,37835,00
Razem dział7585 564 645,003 214 244,520,003 214 244,522 924 189,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801792 397,00575 150,600,00575 150,60575 150,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852397 908,00215 668,310,00215 668,31215 668,310,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85417 524,0017 524,000,0017 524,0017 524,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 429 233,003 681 184,000,003 234 396,163 234 396,16446 787,84429 947,850,000,000,000,000,00
Razem dział9002 527 999,00648 923,530,00266 602,55268 554,15411 799,86198 307,7329 478,880,000,005 561,400,00
RAZEM24 755 772,4413 464 335,280,0011 147 783,2410 741 719,972 404 473,711 063 420,6987 921,67305 880,00173 973,005 948,77835,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
W dziale 855 rozdziale 85502 uzupełniono dane o należności i zaległości z Rb27ZZ
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2017

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
75475495630019 641,0019 640,11
754754958254919 641,0019 640,11
801801016059124 000,00124 000,00
8018010186961124 000,00124 000,00
900900016059725 413,002 460,00
9009000196960725 413,002 460,00
Razem dział75419 641,0019 640,11
Razem dział801124 000,00124 000,00
Razem dział900725 413,002 460,00
RAZEM869 054,00146 100,11
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2017

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
75475495630019 641,0019 640,11
754754958254919 641,0019 640,11
801801016059124 000,00124 000,00
8018010186961124 000,00124 000,00
900900016059725 413,002 460,00
9009000196960725 413,002 460,00
Razem dział75419 641,0019 640,11
Razem dział801124 000,00124 000,00
Razem dział900725 413,002 460,00
RAZEM869 054,00146 100,11
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010707050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,005 973,005 973,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,005 973,005 973,000,000,000,000,000,00
01001095430034 501,104 469,424 469,420,000,000,000,000,00
010010954430225 055,34223 471,18223 471,180,000,000,000,000,00
010010959835259 556,44227 940,60227 940,600,000,000,000,000,00
600600164210202 000,00168 972,96168 972,964 057,500,000,000,000,00
60060016427020 000,001 409,211 409,210,000,000,000,000,00
60060016430070 000,0052 383,1052 383,100,000,000,000,000,00
6006001660501 275 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016794461 567 000,00222 765,27222 765,274 057,500,000,000,000,00
70070005430015 000,003 111,023 111,020,000,000,000,000,00
700700056050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000581055115 000,003 111,023 111,020,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0022 047,7522 047,750,000,000,000,000,00
71071004605065 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710048206495 000,0022 047,7522 047,750,000,000,000,000,00
75075011401033 600,0016 800,0016 800,000,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141108 828,004 627,004 627,00925,400,000,000,000,00
750750114120892,00446,00446,0089,200,000,000,000,00
7507501142101 410,000,000,000,000,000,000,000,00
750750119625147 530,0024 673,0024 673,001 014,600,000,000,000,00
75075022303070 000,0024 300,0024 300,000,000,000,000,000,00
75075022421020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228301290 000,0024 300,0024 300,000,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 800 000,00878 289,16878 289,1646 544,440,000,000,000,00
750750234040140 000,00131 378,58131 378,580,000,000,000,000,00
75075023410055 000,0024 429,0024 429,000,000,000,000,000,00
750750234110250 128,00171 217,01171 217,0122 406,990,000,000,000,00
75075023412045 000,0020 372,8120 372,813 273,670,000,000,000,00
75075023414016 000,006 724,006 724,000,000,000,000,000,00
7507502341707 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210250 000,00128 324,88128 324,8814 975,680,000,000,000,00
750750234260119 641,0032 594,3432 594,340,000,000,000,000,00
75075023427040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023428010 000,002 360,002 360,000,000,000,000,000,00
750750234300230 000,00119 022,93119 022,933 500,580,000,000,000,00
75075023436040 000,0018 528,4518 528,45170,050,000,000,000,00
75075023441012 000,004 918,034 918,030,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0023 281,8523 281,850,000,000,000,000,00
75075023444055 000,0048 500,0048 500,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,007 597,007 597,00330,000,000,000,000,00
750750236060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231572033 226 769,001 617 538,041 617 538,0491 201,410,000,000,000,00
75075075421050 000,0029 605,9929 605,990,000,000,000,000,00
75075075430050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507584335100 000,0029 605,9929 605,990,000,000,000,000,00
75075095303025 000,006 300,006 300,000,000,000,000,000,00
75075095417721 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095417912 150,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542175 000,004 363,944 363,940,000,000,000,000,00
7507509542192 700,002 494,382 494,380,000,000,000,000,00
750750954307723 491,0025 541,1825 541,1869 508,370,000,000,000,00
750750954309192 240,0011 037,0411 037,0436 959,460,000,000,000,00
7507509544007 000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,00
75075095443794,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443956,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956067637 895,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956069159 474,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095663024 132,0024 132,0024 132,000,000,000,000,000,00
750750951363251 810 232,0076 268,5476 268,54106 467,830,000,000,000,00
751751014110143,0071,7271,720,000,000,000,000,00
75175101412020,0010,2810,280,000,000,000,000,00
751751014170840,00419,52419,520,000,000,000,000,00
75175101882521 003,00501,52501,520,000,000,000,000,00
7547541230206 900,006 429,006 429,000,000,000,000,000,00
75475412303020 000,0013 315,4013 315,400,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00856,68856,68105,430,000,000,000,00
754754124120500,0051,4851,488,730,000,000,000,00
75475412417025 000,009 927,299 927,29259,100,000,000,000,00
75475412421048 600,0011 413,8911 413,891 809,670,000,000,000,00
75475412426020 000,0016 665,6716 665,670,000,000,000,000,00
75475412430015 000,0011 062,1411 062,14196,800,000,000,000,00
7547541243602 000,00672,06672,060,000,000,000,000,00
75475412443010 000,003 316,003 316,000,000,000,000,000,00
754754126060200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412122236350 000,0073 709,6173 709,612 379,730,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110220 000,00106 957,08106 957,080,000,000,000,000,00
7577570284569220 000,00106 957,08106 957,080,000,000,000,000,00
758758184810221 632,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386221 632,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020154 400,0071 362,2571 362,253 860,820,000,000,000,00
8018010140102 404 404,001 358 375,841 358 375,8470 181,230,000,000,000,00
801801014040210 000,00205 387,12205 387,120,000,000,000,000,00
801801014110419 631,00272 632,45272 632,4543 971,660,000,000,000,00
80180101412069 491,0025 117,2525 117,254 307,560,000,000,000,00
80180101414012 000,005 631,005 631,000,000,000,000,000,00
801801014210420 200,00188 183,85188 183,851 110,230,000,000,000,00
8018010142409 000,00286,50286,500,000,000,000,000,00
80180101426066 200,0044 173,1644 173,160,000,000,000,000,00
80180101427025 000,004 554,654 554,650,000,000,000,000,00
80180101430038 295,0020 118,6520 118,65348,840,000,000,000,00
80180101436012 600,005 958,555 958,550,000,000,000,000,00
8018010144105 800,001 748,301 748,300,000,000,000,000,00
8018010144304 000,001 293,401 293,400,000,000,000,000,00
801801014440151 686,00113 765,00113 765,000,000,000,000,000,00
801801016050390 000,000,000,001 500,000,000,000,000,00
801801011493124 392 707,002 318 587,972 318 587,97125 280,340,000,000,000,00
80180103302011 000,005 122,355 122,35262,290,000,000,000,00
801801034010197 300,0077 031,6677 031,663 452,570,000,000,000,00
80180103404011 400,009 038,159 038,150,000,000,000,000,00
80180103411030 000,0014 392,4614 392,462 214,540,000,000,000,00
8018010341204 300,002 057,952 057,95316,670,000,000,000,00
8018010344408 640,006 480,006 480,000,000,000,000,000,00
80180103104644262 640,00114 122,57114 122,576 246,070,000,000,000,00
80180104302022 000,0010 511,9710 511,97539,300,000,000,000,00
801801044010430 000,00204 578,24204 578,249 386,500,000,000,000,00
80180104404035 000,0030 977,3230 977,320,000,000,000,000,00
80180104411082 000,0042 329,6942 329,695 886,950,000,000,000,00
8018010441209 510,004 671,674 671,67588,540,000,000,000,00
80180104421052 000,0010 811,4410 811,440,000,000,000,000,00
80180104426015 000,008 123,578 123,570,000,000,000,000,00
8018010442702 000,00738,00738,000,000,000,000,000,00
801801044300124 000,0045 805,0045 805,003 682,920,000,000,000,00
8018010443603 000,001 174,451 174,45195,570,000,000,000,00
8018010444101 000,00359,40359,400,000,000,000,000,00
8018010444301 500,001 243,741 243,740,000,000,000,000,00
80180104444023 923,0018 042,0018 042,000,000,000,000,000,00
801801046057409 587,00386 506,96386 506,960,000,000,000,000,00
801801041409421 210 520,00765 873,45765 873,4520 279,780,000,000,000,00
801801134010120 000,0070 092,6070 092,603 313,790,000,000,000,00
8018011340409 000,008 730,028 730,020,000,000,000,000,00
80180113411018 000,0014 492,6414 492,642 429,390,000,000,000,00
8018011341203 000,00974,36974,3698,290,000,000,000,00
80180113417027 000,0011 087,4811 087,48690,120,000,000,000,00
80180113421035 000,0030 370,3130 370,31481,140,000,000,000,00
801801134300133 000,0096 033,5596 033,559 558,000,000,000,000,00
8018011344304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344404 150,003 500,003 500,000,000,000,000,000,00
80180113118744353 150,00235 280,96235 280,9616 570,730,000,000,000,00
80180146430027 765,0010 900,0010 900,000,000,000,000,000,00
801801468524727 765,0010 900,0010 900,000,000,000,000,000,00
801801484010102 000,0069 302,8369 302,835 681,850,000,000,000,00
8018014840408 500,008 132,648 132,640,000,000,000,000,00
80180148411018 000,009 980,649 980,641 585,170,000,000,000,00
8018014841201 000,00468,75468,7567,620,000,000,000,00
8018014842102 000,00633,73633,730,000,000,000,000,00
801801484220150 000,0094 399,2394 399,23472,590,000,000,000,00
8018014842602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844403 557,002 668,002 668,000,000,000,000,000,00
80180148118659290 057,00185 585,82185 585,827 807,230,000,000,000,00
8018014930203 550,001 700,001 700,000,000,000,000,000,00
80180149401026 563,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
8018014940401 650,001 650,001 650,000,000,000,000,000,00
8018014941108 940,004 800,004 800,000,000,000,000,000,00
801801494120724,00680,00680,000,000,000,000,000,00
8018014942106 805,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
801801494260450,00380,00380,000,000,000,000,000,00
8018014943001 065,00780,00780,000,000,000,000,000,00
8018014944401 500,001 125,001 125,000,000,000,000,000,00
8018014911746051 247,0035 815,0035 815,000,000,000,000,000,00
8018015030206 000,003 130,003 130,000,000,000,000,000,00
801801504010143 000,0073 300,0073 300,000,000,000,000,000,00
8018015040409 500,009 500,009 500,000,000,000,000,000,00
80180150411030 369,0015 480,0015 480,000,000,000,000,000,00
8018015041204 955,003 100,003 100,000,000,000,000,000,00
80180150421012 000,007 400,007 400,000,000,000,000,000,00
8018015042601 000,00560,00560,000,000,000,000,000,00
8018015043004 087,002 420,002 420,000,000,000,000,000,00
80180150444010 800,008 100,008 100,000,000,000,000,000,00
80180150117461221 711,00122 990,00122 990,000,000,000,000,000,00
80180195401016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 700,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0013 125,0013 125,000,000,000,000,000,00
8018019510188638 600,0013 125,0013 125,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441102 100,0025,2825,280,000,000,000,000,00
851851544120150,003,433,430,000,000,000,000,00
85185154417022 000,002 988,702 988,700,000,000,000,000,00
85185154421025 250,0021 992,2121 992,21480,990,000,000,000,00
85185154430014 500,0012 414,6612 414,660,000,000,000,000,00
8518515410691564 000,0037 424,2837 424,28480,990,000,000,000,00
852852024330120 000,0061 101,7461 101,740,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,0061 101,7461 101,740,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213413032 100,0021 069,2421 069,240,000,000,000,000,00
852852139019532 100,0021 069,2421 069,240,000,000,000,000,00
85285214311023 500,0011 667,0811 667,080,000,000,000,000,00
852852148917623 500,0011 667,0811 667,080,000,000,000,000,00
85285216311045 000,0037 792,5637 792,560,000,000,000,000,00
852852168917845 000,0037 792,5637 792,560,000,000,000,000,00
852852194010160 000,0086 581,0686 581,065 379,620,000,000,000,00
85285219404015 000,0014 067,0814 067,080,000,000,000,000,00
85285219411034 057,0019 132,5019 132,502 478,130,000,000,000,00
8528521941204 200,001 331,831 331,83239,120,000,000,000,00
8528521941701 000,00157,00157,000,000,000,000,000,00
8528521942107 000,002 867,552 867,550,000,000,000,000,00
8528521943004 000,001 656,411 656,410,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00555,01555,010,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944404 743,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00400,00400,00390,000,000,000,000,00
85285219133011235 000,00130 348,44130 348,448 486,870,000,000,000,00
852852284110500,00374,96374,96186,470,000,000,000,00
85285228417012 000,005 905,845 905,84464,160,000,000,000,00
852852289436012 500,006 280,806 280,80650,630,000,000,000,00
852852303110215 370,00123 449,11123 449,1113 471,640,000,000,000,00
8528523089192215 370,00123 449,11123 449,1113 471,640,000,000,000,00
85285295311014 000,005 702,405 702,400,000,000,000,000,00
85285295311925 896,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
85285295401717 872,0011 741,9011 741,900,000,000,000,000,00
8528529541173 057,002 115,472 115,470,000,000,000,000,00
852852954127302,00181,85181,850,000,000,000,000,00
8528529541772 304,001 647,601 647,600,000,000,000,000,00
8528529510881463 431,0033 389,2233 389,220,000,000,000,000,00
85485415324021 934,0021 926,9221 926,920,000,000,000,000,00
854854158950921 934,0021 926,9221 926,920,000,000,000,000,00
85485416324020 000,009 100,009 100,000,000,000,000,000,00
854854168951020 000,009 100,009 100,000,000,000,000,000,00
8558550131104 321 183,002 155 015,502 155 015,500,000,000,000,000,00
85585501401036 443,0017 897,3917 897,39476,410,000,000,000,00
8558550140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
8558550141105 288,002 761,712 761,71552,600,000,000,000,00
8558550141201 000,00312,25312,2575,240,000,000,000,00
8558550141708 000,004 090,004 090,00110,000,000,000,000,00
8558550142105 000,00760,00760,000,000,000,000,000,00
8558550143004 500,001 438,711 438,710,000,000,000,000,00
8558550144401 186,00900,00900,000,000,000,000,000,00
855855014700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275664 386 000,002 185 975,562 185 975,561 214,250,000,000,000,00
8558550231101 889 631,23948 050,88948 050,880,000,000,000,000,00
85585502401033 600,0016 800,0016 800,000,000,000,000,000,00
8558550240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85585502411066 199,0058 772,6158 772,61600,000,000,000,000,00
855855024120900,00450,00450,0090,000,000,000,000,00
8558550242106 124,001 811,321 811,320,000,000,000,000,00
8558550243006 879,772 472,932 472,930,000,000,000,000,00
8558550244401 186,00900,00900,000,000,000,000,000,00
855855024700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855021233972 008 120,001 032 257,741 032 257,74690,000,000,000,000,00
855855034210113,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550390568113,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504311028 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504401036 000,0014 525,1214 525,121 074,880,000,000,000,00
8558550440402 800,001 768,681 768,680,000,000,000,000,00
8558550441106 850,002 344,422 344,42466,180,000,000,000,00
855855044120950,00318,50318,5063,700,000,000,000,00
8558550410574974 600,0018 956,7218 956,721 604,760,000,000,000,00
8558550843303 000,002 947,252 947,250,000,000,000,000,00
85585508906933 000,002 947,252 947,250,000,000,000,000,00
90090001426060 000,0020 273,4120 273,410,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0042 871,6542 871,650,000,000,000,000,00
9009000160571 999 999,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059605 986,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011115772 740 985,0063 145,0663 145,060,000,000,000,000,00
900900024300524 000,00239 158,63239 158,6344 172,000,000,000,000,00
9009000295202524 000,00239 158,63239 158,6344 172,000,000,000,000,00
9009000442102 500,002 146,562 146,56148,050,000,000,000,00
90090004951142 500,002 146,562 146,56148,050,000,000,000,00
900900056059100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000596964100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430032 000,0016 240,5016 240,506 186,500,000,000,000,00
900900139521332 000,0016 240,5016 240,506 186,500,000,000,000,00
900900154260204 000,0082 105,8682 105,860,000,000,000,000,00
90090015427078 000,0050 270,1050 270,100,000,000,000,000,00
90090015605055 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495337 000,00132 375,96132 375,960,000,000,000,000,00
9009001942105 000,001 899,101 899,100,000,000,000,000,00
90090019951295 000,001 899,101 899,100,000,000,000,000,00
900900954210100 000,0021 595,9521 595,950,000,000,000,000,00
90090095427018 000,0015 604,0015 604,000,000,000,000,000,00
90090095430034 000,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
900900956050500 000,0013 850,0013 850,000,000,000,000,000,00
90090095109825652 000,0052 149,9552 149,950,000,000,000,000,00
921921162480215 000,00118 000,00118 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517215 000,00118 000,00118 000,000,000,000,000,000,00
92192195421030 000,00393,50393,505 648,170,000,000,000,00
92192195430020 000,000,000,00980,000,000,000,000,00
9219219510162650 000,00393,50393,506 628,170,000,000,000,00
926926016050100 000,0046 002,0046 002,000,000,000,000,000,00
9269260199577100 000,0046 002,0046 002,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0022 000,0022 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0022 000,0022 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010321 056,44233 913,60233 913,600,000,000,000,000,00
Razem dział6001 567 000,00222 765,27222 765,274 057,500,000,000,000,00
Razem dział700115 000,003 111,023 111,020,000,000,000,000,00
Razem dział71095 000,0022 047,7522 047,750,000,000,000,000,00
Razem dział7505 274 531,001 772 385,571 772 385,57198 683,840,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00501,52501,520,000,000,000,000,00
Razem dział754355 000,0073 709,6173 709,612 379,730,000,000,000,00
Razem dział757220 000,00106 957,08106 957,080,000,000,000,000,00
Razem dział758221 632,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 848 397,003 802 280,773 802 280,77176 184,150,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0037 424,2837 424,28480,990,000,000,000,00
Razem dział852749 901,00425 098,19425 098,1922 609,140,000,000,000,00
Razem dział85441 934,0031 026,9231 026,920,000,000,000,000,00
Razem dział8556 471 833,003 240 137,273 240 137,273 509,010,000,000,000,00
Razem dział9004 393 485,00507 115,76507 115,7650 506,550,000,000,000,00
Razem dział921265 000,00118 393,50118 393,506 628,170,000,000,000,00
Razem dział926150 000,0068 002,0068 002,000,000,000,000,000,00
RAZEM27 155 772,4410 664 870,1110 664 870,11465 039,080,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010106903 000,000,00
G80180101083030 000,0016 910,13
G8018010109600,001 000,00
HRAZEM 24518633 000,0017 910,13
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0017 910,13
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421012 000,002 839,02
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M8018010143009 000,009,38
NRAZEM 34059833 000,002 848,40
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0015 061,73
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0017 910,13
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)945 385,00945 385,000,000,000,000,000,000,00945 385,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie945 385,00945 385,000,000,000,000,000,000,00945 385,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 063 420,691 063 420,690,000,000,000,000,000,000,000,0081 125,61982 295,080,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 063 420,691 063 420,690,000,000,000,000,000,000,000,0081 125,61982 295,080,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 836 984,891 836 984,89183 389,00183 389,000,000,000,000,000,000,00927 190,41726 405,480,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 141 870,211 141 870,210,000,000,000,000,000,000,000,00432 304,73709 565,480,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.695 114,68695 114,68183 389,00183 389,000,000,000,000,000,000,00494 885,6816 840,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)24 755 772,4411 147 783,24
A1. Dochody bieżące21 188 291,4410 708 184,49
A2. Dochody majątkowe3 567 481,00439 598,75
B. WYDATKI (B1+B2)27 155 772,4410 664 870,11
B1. Wydatki bieżące20 383 699,4410 194 379,15
B2. Wydatki majątkowe6 772 073,00470 490,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 400 000,00482 913,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
3 360 000,001 033 584,07
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
3 360 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,001 033 584,07
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
960 000,00345 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
960 000,00345 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
2 400 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki2 400 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 450 000,006 450 000,000,000,000,000,000,000,006 450 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 450 000,006 450 000,000,000,000,000,000,000,006 450 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 450 000,006 450 000,000,000,000,000,000,000,006 450 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 900.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki