Raport: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
I kwartał 2018r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  8. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  9. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518553 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097015 000,0010 001,930,0010 001,9310 001,930,000,000,000,000,000,000,00
600600166158615 000,0010 001,930,0010 001,9310 001,930,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750115 000,0030 553,860,0030 553,8630 553,860,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,008 607,490,008 607,498 607,490,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,0010 597,640,0010 597,6410 597,640,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785637 900,0049 758,990,0049 758,9949 758,990,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 530,0014 559,740,0014 559,7414 559,740,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 580,0014 559,740,0014 559,7414 559,740,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0016 201,150,0016 201,1516 201,150,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0016 201,150,0016 201,1516 201,150,000,000,000,000,000,000,00
750750952057749 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956257637 895,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095841591 387 480,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035016 000,006 595,910,001 398,441 398,445 197,471 787,470,000,000,000,000,00
7567560109100,0019,970,0019,9719,970,000,000,000,000,000,000,00
756756017761716 000,006 615,880,001 418,411 418,415 197,471 787,470,000,000,000,000,00
7567561503101 200 000,00810 467,670,00220 096,91220 096,91621 728,2677 728,2631 357,5031 026,0066 548,000,000,00
75675615032010 000,002 618,250,001 683,001 683,003 206,353 206,352 271,10424,000,000,000,00
75675615033025 000,0028 626,000,007 297,007 297,0021 588,00191,00259,000,000,000,000,00
7567561503403 000,003 267,000,001 900,001 900,001 600,000,00233,00684,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150640500,0046,400,0046,4046,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0013 458,240,00110,42110,4213 347,820,000,000,000,000,000,00
75675615797211 246 500,00858 483,560,00231 133,73231 133,73661 470,4381 125,6134 120,6032 134,0066 548,000,000,00
7567561603101 150 000,001 199 297,900,00433 946,11438 208,11825 590,35255 517,1760 238,5679 286,0015 214,000,000,00
756756160320540 000,00553 695,010,00199 650,18202 912,18377 748,5770 925,9223 703,7428 567,000,000,000,00
75675616033030 000,0032 786,590,0014 931,2715 067,2720 481,375 814,372 626,050,000,000,000,00
756756160340110 000,00116 165,040,0046 267,0048 167,0071 939,4416 190,442 041,4013 298,005 325,000,000,00
75675616036045 000,006 197,000,004 684,004 690,001 513,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0020,000,0020,0020,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0037 340,920,0036 201,0136 221,011 139,911 139,910,000,000,000,000,00
7567561606405 000,001 247,640,001 247,641 247,640,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0060 026,250,001 467,801 467,8058 558,450,000,000,000,000,000,00
75675616805122 040 500,002 006 776,350,00738 415,01748 001,011 356 971,09349 587,8188 609,75121 151,0020 539,000,000,00
75675618041020 000,004 259,000,004 259,004 259,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460650 000,00293 493,320,00293 493,32293 493,320,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0026 890,130,0026 890,1326 890,130,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00220,350,00220,35220,350,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634731 000,00324 862,800,00324 862,80324 862,800,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 609 147,00618 737,000,00618 737,00508 298,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 000,003 022,080,003 022,083 290,680,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 619 147,00621 759,080,00621 759,08511 588,680,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 737 756,001 437 600,000,001 437 600,001 437 600,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 737 756,001 437 600,000,001 437 600,001 437 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 805 153,00451 287,000,00451 287,00451 287,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 805 153,00451 287,000,00451 287,00451 287,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,0063,180,0063,1863,180,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,004 163,180,004 163,184 163,180,000,000,000,000,000,000,00
7587583129206 236,001 560,000,001 560,001 560,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795096 236,001 560,000,001 560,001 560,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830150 000,0046 616,400,0046 616,4046 616,400,000,000,000,000,000,000,00
801801016257409 587,0017 712,000,0017 712,0017 712,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010187989559 587,0064 328,400,0064 328,4064 328,400,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,002 495,000,002 495,002 495,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0015 370,800,0015 370,8015 370,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010406904 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801048292564 000,0017 865,800,0017 865,8017 865,800,000,000,000,000,000,000,00
85285202083027 000,005 930,000,005 930,005 930,000,000,000,000,000,000,000,00
852852028688427 000,005 930,000,005 930,005 930,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213201026 100,009 086,000,009 086,009 086,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 000,001 561,000,001 561,001 561,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010532 100,0010 647,000,0010 647,0010 647,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203019 000,004 631,000,004 631,004 631,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809619 000,004 631,000,004 631,004 631,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203045 000,0017 329,000,0017 329,0017 329,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809845 000,0017 329,000,0017 329,0017 329,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0029 104,000,0029 104,0029 104,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0029 104,000,0029 104,0029 104,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201011 500,002 860,000,002 860,002 860,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809011 500,002 860,000,002 860,002 860,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030115 000,0020 982,000,0020 982,0020 982,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112115 000,0020 982,000,0020 982,0020 982,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205723 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
852852958820423 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 386 000,001 097 409,000,001 097 409,001 097 409,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 386 000,001 097 409,000,001 097 409,001 097 409,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 012 248,00535 574,000,00535 574,00535 574,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223607 000,0018,470,0018,4718,470,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 019 248,00535 592,470,00535 592,47535 592,470,000,000,000,000,000,000,00
855855032010113,008,000,008,008,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368113,008,000,008,008,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0022 690,200,0022 690,2022 690,200,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162571 999 999,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001989482 051 999,0022 690,200,0022 690,2022 690,200,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00571 962,590,00115 604,54116 494,54487 243,88196 222,7030 885,830,003 919,110,00600,00
9009000206402 000,00678,900,00678,90678,900,000,000,000,000,000,000,00
9009000209103 000,001 265,560,001 265,561 265,560,000,000,000,00567,290,000,00
9009000292942470 000,00573 907,050,00117 549,00118 439,00487 243,88196 222,7030 885,830,004 486,400,00600,00
9009001906906 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0103 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60015 000,0010 001,930,0010 001,9310 001,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700637 900,0049 758,990,0049 758,9949 758,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 486 060,00113 908,890,00113 908,89113 908,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 653 147,003 818 497,670,001 917 589,031 817 004,632 023 638,99432 500,89122 730,35153 285,0087 087,000,000,00
Razem dział7585 564 645,001 894 610,180,001 894 610,181 894 610,180,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801623 587,0082 194,200,0082 194,2082 194,200,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852346 538,00115 021,390,00115 021,39115 021,390,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 405 361,001 633 009,470,001 633 009,471 633 009,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 527 999,00596 597,250,00140 239,20141 129,20487 243,88196 222,7030 885,830,004 486,400,00600,00
RAZEM24 264 640,008 313 851,970,005 956 585,285 856 890,882 510 882,87628 723,59153 616,18153 285,0091 573,400,00600,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518553 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097015 000,0010 001,930,0010 001,9310 001,930,000,000,000,000,000,000,00
600600166158615 000,0010 001,930,0010 001,9310 001,930,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750115 000,0030 553,860,0030 553,8630 553,860,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,008 607,490,008 607,498 607,490,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,0010 597,640,0010 597,6410 597,640,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785637 900,0049 758,990,0049 758,9949 758,990,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 530,0014 559,740,0014 559,7414 559,740,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 580,0014 559,740,0014 559,7414 559,740,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0016 201,150,0016 201,1516 201,150,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0016 201,150,0016 201,1516 201,150,000,000,000,000,000,000,00
750750952057749 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956257637 895,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095841591 387 480,0083 148,000,0083 148,0083 148,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035016 000,006 595,910,001 398,441 398,445 197,471 787,470,000,000,000,000,00
7567560109100,0019,970,0019,9719,970,000,000,000,000,000,000,00
756756017761716 000,006 615,880,001 418,411 418,415 197,471 787,470,000,000,000,000,00
7567561503101 200 000,00810 467,670,00220 096,91220 096,91621 728,2677 728,2631 357,5031 026,0066 548,000,000,00
75675615032010 000,002 618,250,001 683,001 683,003 206,353 206,352 271,10424,000,000,000,00
75675615033025 000,0028 626,000,007 297,007 297,0021 588,00191,00259,000,000,000,000,00
7567561503403 000,003 267,000,001 900,001 900,001 600,000,00233,00684,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150640500,0046,400,0046,4046,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0013 458,240,00110,42110,4213 347,820,000,000,000,000,000,00
75675615797211 246 500,00858 483,560,00231 133,73231 133,73661 470,4381 125,6134 120,6032 134,0066 548,000,000,00
7567561603101 150 000,001 199 297,900,00433 946,11438 208,11825 590,35255 517,1760 238,5679 286,0015 214,000,000,00
756756160320540 000,00553 695,010,00199 650,18202 912,18377 748,5770 925,9223 703,7428 567,000,000,000,00
75675616033030 000,0032 786,590,0014 931,2715 067,2720 481,375 814,372 626,050,000,000,000,00
756756160340110 000,00116 165,040,0046 267,0048 167,0071 939,4416 190,442 041,4013 298,005 325,000,000,00
75675616036045 000,006 197,000,004 684,004 690,001 513,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0020,000,0020,0020,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0037 340,920,0036 201,0136 221,011 139,911 139,910,000,000,000,000,00
7567561606405 000,001 247,640,001 247,641 247,640,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0060 026,250,001 467,801 467,8058 558,450,000,000,000,000,000,00
75675616805122 040 500,002 006 776,350,00738 415,01748 001,011 356 971,09349 587,8188 609,75121 151,0020 539,000,000,00
75675618041020 000,004 259,000,004 259,004 259,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460650 000,00293 493,320,00293 493,32293 493,320,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0026 890,130,0026 890,1326 890,130,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00220,350,00220,35220,350,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634731 000,00324 862,800,00324 862,80324 862,800,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 609 147,00618 737,000,00618 737,00508 298,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 000,003 022,080,003 022,083 290,680,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 619 147,00621 759,080,00621 759,08511 588,680,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 737 756,001 437 600,000,001 437 600,001 147 545,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 737 756,001 437 600,000,001 437 600,001 147 545,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 805 153,00451 287,000,00451 287,00451 287,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 805 153,00451 287,000,00451 287,00451 287,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,0063,180,0063,1863,180,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,004 163,180,004 163,184 163,180,000,000,000,000,000,000,00
7587583129206 236,001 560,000,001 560,001 560,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795096 236,001 560,000,001 560,001 560,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830150 000,0046 616,400,0046 616,4046 616,400,000,000,000,000,000,000,00
801801016257409 587,0017 712,000,0017 712,0017 712,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010187989559 587,0064 328,400,0064 328,4064 328,400,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,002 495,000,002 495,002 495,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0015 370,800,0015 370,8015 370,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010406904 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801048292564 000,0017 865,800,0017 865,8017 865,800,000,000,000,000,000,000,00
85285202083027 000,005 930,000,005 930,005 930,000,000,000,000,000,000,000,00
852852028688427 000,005 930,000,005 930,005 930,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213201026 100,009 086,000,009 086,009 086,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 000,001 561,000,001 561,001 561,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010532 100,0010 647,000,0010 647,0010 647,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203019 000,004 631,000,004 631,004 631,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809619 000,004 631,000,004 631,004 631,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203045 000,0017 329,000,0017 329,0017 329,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809845 000,0017 329,000,0017 329,0017 329,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0029 104,000,0029 104,0029 104,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0029 104,000,0029 104,0029 104,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201011 500,002 860,000,002 860,002 860,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809011 500,002 860,000,002 860,002 860,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030115 000,0020 982,000,0020 982,0020 982,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112115 000,0020 982,000,0020 982,0020 982,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205723 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
852852958820423 538,0023 538,390,0023 538,3923 538,390,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 386 000,001 097 409,000,001 097 409,001 097 409,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 386 000,001 097 409,000,001 097 409,001 097 409,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 012 248,00535 574,000,00535 574,00535 574,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223607 000,0018,470,0018,4718,470,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 019 248,00535 592,470,00535 592,47535 592,470,000,000,000,000,000,000,00
855855032010113,008,000,008,008,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368113,008,000,008,008,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,0022 690,200,0022 690,2022 690,200,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162571 999 999,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001989482 051 999,0022 690,200,0022 690,2022 690,200,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00571 962,590,00115 604,54116 494,54487 243,88196 222,7030 885,830,003 919,110,00600,00
9009000206402 000,00678,900,00678,90678,900,000,000,000,000,000,000,00
9009000209103 000,001 265,560,001 265,561 265,560,000,000,000,00567,290,000,00
9009000292942470 000,00573 907,050,00117 549,00118 439,00487 243,88196 222,7030 885,830,004 486,400,00600,00
9009001906906 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0103 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60015 000,0010 001,930,0010 001,9310 001,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700637 900,0049 758,990,0049 758,9949 758,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 486 060,00113 908,890,00113 908,89113 908,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 653 147,003 818 497,670,001 917 589,031 817 004,632 023 638,99432 500,89122 730,35153 285,0087 087,000,000,00
Razem dział7585 564 645,001 894 610,180,001 894 610,181 604 555,180,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801623 587,0082 194,200,0082 194,2082 194,200,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852346 538,00115 021,390,00115 021,39115 021,390,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 405 361,001 633 009,470,001 633 009,471 633 009,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 527 999,00596 597,250,00140 239,20141 129,20487 243,88196 222,7030 885,830,004 486,400,00600,00
RAZEM24 264 640,008 313 851,970,005 956 585,285 566 835,882 510 882,87628 723,59153 616,18153 285,0091 573,400,00600,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Zmiana dotyczy działu 758 rozdziału 75801 rubryka 8 "Dochody otrzymane"
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2017

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
75475495630019 641,0019 640,11
754754958254919 641,0019 640,11
801801016059124 000,000,00
8018010186961124 000,000,00
900900016059725 413,000,00
9009000196960725 413,000,00
Razem dział75419 641,0019 640,11
Razem dział801124 000,000,00
Razem dział900725 413,000,00
RAZEM869 054,0019 640,11
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010707050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540530 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210180 000,0025 380,5925 380,5974 938,080,000,000,000,00
60060016427020 000,001 409,211 409,210,000,000,000,000,00
600600164300100 000,0017 922,2017 922,2012 110,700,000,000,000,00
6006001660501 275 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016794461 575 000,0044 712,0044 712,0087 048,780,000,000,000,00
70070005430015 000,003 051,023 051,020,000,000,000,000,00
700700056050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000581055115 000,003 051,023 051,020,000,000,000,000,00
71071004430030 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
71071004605065 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710048206495 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
75075011401033 600,008 400,008 400,000,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141108 828,001 850,801 850,80925,400,000,000,000,00
750750114120892,00178,40178,4089,200,000,000,000,00
7507501142101 410,000,000,000,000,000,000,000,00
750750119625147 530,0013 229,2013 229,201 014,600,000,000,000,00
75075022303070 000,0011 100,0011 100,00600,000,000,000,000,00
75075022421020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228301290 000,0011 100,0011 100,00600,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 800 000,00444 966,83444 966,8344 317,340,000,000,000,00
750750234040140 000,00131 378,58131 378,580,000,000,000,000,00
75075023410055 000,0012 166,0012 166,002 044,000,000,000,000,00
750750234110250 128,00102 075,22102 075,2218 876,080,000,000,000,00
75075023412045 000,0011 454,0011 454,002 759,430,000,000,000,00
7507502341406 000,003 590,003 590,000,000,000,000,000,00
7507502341707 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210250 000,0089 092,4989 092,4915 730,100,000,000,000,00
750750234260119 641,0014 307,4514 307,450,000,000,000,000,00
75075023427040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023428010 000,001 440,001 440,000,000,000,000,000,00
750750234300240 000,0053 754,5153 754,514 710,390,000,000,000,00
75075023436040 000,0011 082,5211 082,520,000,000,000,000,00
75075023441012 000,002 842,982 842,980,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0017 315,6017 315,600,000,000,000,000,00
75075023444055 000,0048 500,0048 500,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,003 903,003 903,00165,000,000,000,000,00
750750236060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231572033 226 769,00947 869,18947 869,1888 602,340,000,000,000,00
75075075421050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507584335100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303025 000,002 300,002 300,000,000,000,000,000,00
750750954307749 585,0021 094,5021 094,501 291,500,000,000,000,00
750750954309207 146,009 040,509 040,50553,500,000,000,000,00
7507509544007 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
750750956067637 895,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956069159 474,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095663024 132,0024 132,0024 132,000,000,000,000,000,00
750750951106571 810 232,0057 767,0057 767,001 845,000,000,000,000,00
751751014110143,0035,8635,860,000,000,000,000,00
75175101412020,005,145,140,000,000,000,000,00
751751014170840,00209,76209,760,000,000,000,000,00
75175101882521 003,00250,76250,760,000,000,000,000,00
7547541230201 900,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412303020 000,006 220,486 220,480,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00420,91420,91145,260,000,000,000,00
754754124120500,0025,2925,298,730,000,000,000,00
75475412417025 000,005 260,175 260,17350,420,000,000,000,00
75475412421053 600,004 795,104 795,10497,090,000,000,000,00
75475412426020 000,008 696,558 696,550,000,000,000,000,00
75475412430015 000,002 462,932 462,93246,600,000,000,000,00
7547541243602 000,00338,17338,170,000,000,000,000,00
75475412443010 000,00616,00616,000,000,000,000,000,00
754754126060200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412122236350 000,0028 835,6028 835,601 248,100,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110220 000,0046 208,5646 208,560,000,000,000,000,00
7577570284569220 000,0046 208,5646 208,560,000,000,000,000,00
758758184810247 042,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386247 042,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020154 400,0035 352,8335 352,833 629,790,000,000,000,00
8018010140102 404 404,00675 956,40675 892,5666 905,100,000,000,000,00
801801014040210 000,00139 729,41139 729,4165 657,710,000,000,000,00
801801014110399 631,00116 422,48116 422,4878 750,490,000,000,000,00
80180101412069 491,0010 940,1910 940,198 064,440,000,000,000,00
8018010141405 000,002 725,002 725,000,000,000,000,000,00
801801014210413 200,00142 889,40142 889,4014 058,120,000,000,000,00
8018010142409 000,00286,50286,500,000,000,000,000,00
80180101426064 200,0025 707,5425 707,540,000,000,000,000,00
80180101427025 000,004 554,654 554,650,000,000,000,000,00
80180101430040 295,008 321,068 321,06443,500,000,000,000,00
80180101436012 600,002 991,662 991,660,000,000,000,000,00
8018010144105 800,00698,58698,580,000,000,000,000,00
8018010144304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014440151 686,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016050390 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011493124 358 707,001 166 575,701 166 511,86237 509,150,000,000,000,00
80180103302011 000,002 547,322 547,32248,920,000,000,000,00
801801034010149 000,0041 318,3541 318,353 255,270,000,000,000,00
80180103404011 400,006 297,126 297,122 741,030,000,000,000,00
80180103411030 000,006 405,636 405,633 644,850,000,000,000,00
8018010341204 300,00915,94915,94521,140,000,000,000,00
8018010344408 640,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644214 340,0057 484,3657 484,3610 411,210,000,000,000,00
80180104302022 000,004 811,994 811,99333,880,000,000,000,00
801801044010370 000,00105 609,32105 609,329 744,050,000,000,000,00
80180104404035 000,0021 584,5921 584,599 392,730,000,000,000,00
80180104411065 000,0018 937,7418 937,7411 312,470,000,000,000,00
8018010441208 000,002 060,382 060,381 360,940,000,000,000,00
80180104421052 000,005 682,325 682,320,000,000,000,000,00
80180104426011 000,005 851,995 851,990,000,000,000,000,00
8018010442702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300120 000,0014 180,6814 180,6865,800,000,000,000,00
8018010443603 000,00586,71586,710,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00175,52175,520,000,000,000,000,00
8018010444301 500,00885,00885,000,000,000,000,000,00
80180104444023 923,000,000,000,000,000,000,000,00
801801046057409 587,000,000,000,000,000,000,000,00
801801041409421 124 010,00180 366,24180 366,2432 209,870,000,000,000,00
801801134010120 000,0037 903,1137 903,114 512,360,000,000,000,00
8018011340409 000,008 730,028 730,020,000,000,000,000,00
80180113411018 000,007 067,567 067,562 541,060,000,000,000,00
8018011341203 000,00679,49679,4998,290,000,000,000,00
80180113421030 000,0014 977,2414 977,242 519,150,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300160 000,0049 122,1649 122,1613 677,500,000,000,000,00
8018011344304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344404 150,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
80180113118844353 150,00119 979,58119 979,5823 348,360,000,000,000,00
80180146430027 765,007 830,007 830,000,000,000,000,000,00
801801468524727 765,007 830,007 830,000,000,000,000,000,00
801801484010102 000,0028 847,1928 847,192 221,890,000,000,000,00
8018014840408 500,005 667,065 667,062 465,580,000,000,000,00
80180148411018 000,004 725,844 725,842 252,040,000,000,000,00
8018014841201 000,00199,14199,14134,370,000,000,000,00
8018014842102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801484220150 000,0045 020,4445 020,44423,270,000,000,000,00
8018014842602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844403 557,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659290 057,0084 459,6784 459,677 497,150,000,000,000,00
8018014930206 550,001 700,001 700,000,000,000,000,000,00
80180149401082 150,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
8018014940404 650,004 650,004 650,000,000,000,000,000,00
80180149411018 940,004 800,004 800,000,000,000,000,000,00
8018014941202 724,00680,00680,000,000,000,000,000,00
80180149421018 805,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
8018014942601 450,00380,00380,000,000,000,000,000,00
8018014943003 065,00780,00780,000,000,000,000,000,00
8018014944403 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180149117460141 334,0037 690,0037 690,000,000,000,000,000,00
8018015030203 000,00750,00750,000,000,000,000,000,00
80180150401093 000,0018 500,0018 500,000,000,000,000,000,00
8018015040406 500,006 500,006 500,000,000,000,000,000,00
80180150411020 369,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
8018015041202 955,00740,00740,000,000,000,000,000,00
8018015044405 800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150104691131 624,0031 490,0031 490,000,000,000,000,000,00
80180195401016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 700,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510188638 600,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441102 100,000,000,0025,280,000,000,000,00
851851544120150,000,000,003,430,000,000,000,00
85185154417022 000,001 678,841 678,84229,860,000,000,000,00
85185154421025 250,006 426,506 426,500,000,000,000,000,00
85185154430014 500,008 312,008 312,00600,000,000,000,000,00
8518515410691564 000,0016 417,3416 417,34858,570,000,000,000,00
852852024330120 000,0029 390,0129 390,010,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,0029 390,0129 390,010,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213413032 100,0010 645,2310 645,230,000,000,000,000,00
852852139019532 100,0010 645,2310 645,230,000,000,000,000,00
85285214311023 500,007 542,857 542,850,000,000,000,000,00
852852148917623 500,007 542,857 542,850,000,000,000,000,00
85285216311045 000,0017 328,2617 328,260,000,000,000,000,00
852852168917845 000,0017 328,2617 328,260,000,000,000,000,00
852852194010160 000,0042 417,9642 417,965 372,260,000,000,000,00
85285219404015 000,0014 067,0814 067,080,000,000,000,000,00
85285219411034 057,0011 509,1711 509,172 538,460,000,000,000,00
8528521941204 200,00851,33851,33158,930,000,000,000,00
8528521941701 000,00157,00157,000,000,000,000,000,00
8528521942107 000,001 815,401 815,40126,200,000,000,000,00
8528521943004 000,001 490,841 490,840,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00292,83292,830,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944404 743,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219133011235 000,0074 601,6174 601,618 195,850,000,000,000,00
852852284110500,0093,9193,91187,820,000,000,000,00
85285228417011 000,002 395,842 395,84464,160,000,000,000,00
852852289436011 500,002 489,752 489,75651,980,000,000,000,00
852852303110165 000,0050 671,7550 671,7521 133,620,000,000,000,00
8528523089192165 000,0050 671,7550 671,7521 133,620,000,000,000,00
85285295311014 000,002 721,602 721,600,000,000,000,000,00
85285295311925 896,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
85285295401717 872,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529541173 057,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954127302,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529541772 304,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529510881463 431,0010 721,6010 721,600,000,000,000,000,00
85485416324020 000,009 100,009 100,000,000,000,000,000,00
854854168951020 000,009 100,009 100,000,000,000,000,000,00
8558550131104 321 183,001 079 226,101 079 226,100,000,000,000,000,00
85585501401036 443,008 684,408 684,40476,400,000,000,000,00
8558550140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
8558550141105 288,001 099,841 099,84554,630,000,000,000,00
8558550141201 000,00124,90124,9062,450,000,000,000,00
8558550141708 000,001 990,001 990,00110,000,000,000,000,00
8558550142105 000,00460,00460,000,000,000,000,000,00
8558550143004 500,00782,77782,77118,670,000,000,000,00
8558550144401 186,00300,00300,000,000,000,000,000,00
855855014700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275664 386 000,001 095 468,011 095 468,011 322,150,000,000,000,00
8558550231101 923 639,00488 034,07488 034,070,000,000,000,000,00
85585502401033 600,008 400,008 400,000,000,000,000,000,00
8558550240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85585502411036 199,0028 808,5228 808,52600,000,000,000,000,00
855855024120900,00180,00180,0090,000,000,000,000,00
8558550242106 124,00511,32511,320,000,000,000,000,00
8558550243007 000,001 080,511 080,51118,660,000,000,000,00
8558550244401 186,00300,00300,000,000,000,000,000,00
855855024700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855021233972 012 248,00530 314,42530 314,42808,660,000,000,000,00
855855034210113,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550390568113,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504401036 000,006 959,626 959,62840,380,000,000,000,00
8558550440402 800,001 768,681 768,680,000,000,000,000,00
8558550441106 850,00939,12939,12469,560,000,000,000,00
855855044120950,00127,40127,4063,700,000,000,000,00
8558550410263946 600,009 794,829 794,821 373,640,000,000,000,00
8558550843302 000,00792,00792,000,000,000,000,000,00
85585508906932 000,00792,00792,000,000,000,000,000,00
90090001426060 000,0020 273,4120 273,410,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0021 294,9921 294,990,000,000,000,000,00
9009000160571 999 999,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059605 986,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011115772 740 985,0041 568,4041 568,400,000,000,000,000,00
900900024300524 000,0098 781,9898 781,9844 172,000,000,000,000,00
9009000295202524 000,0098 781,9898 781,9844 172,000,000,000,000,00
9009000442102 500,00249,90249,900,000,000,000,000,00
90090004951142 500,00249,90249,900,000,000,000,000,00
900900056059100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000596964100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430012 000,008 554,508 554,502 464,500,000,000,000,00
900900139521312 000,008 554,508 554,502 464,500,000,000,000,00
900900154260204 000,0050 865,3650 865,360,000,000,000,000,00
90090015427078 000,0024 723,0024 723,000,000,000,000,000,00
90090015605055 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495337 000,0075 588,3675 588,360,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900954210100 000,007 565,007 565,000,000,000,000,000,00
90090095427018 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
90090095430026 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956050500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109825644 000,0019 565,0019 565,000,000,000,000,000,00
921921162480215 000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517215 000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,00
92192195421030 000,00393,50393,500,000,000,000,000,00
92192195430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510162650 000,00393,50393,500,000,000,000,000,00
926926016050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199577100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01091 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 575 000,0044 712,0044 712,0087 048,780,000,000,000,00
Razem dział700115 000,003 051,023 051,020,000,000,000,000,00
Razem dział71095 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
Razem dział7505 274 531,001 029 965,381 029 965,3892 061,940,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00250,76250,760,000,000,000,000,00
Razem dział754355 000,0028 835,6028 835,601 248,100,000,000,000,00
Razem dział757220 000,0046 208,5646 208,560,000,000,000,000,00
Razem dział758247 042,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 679 587,001 685 875,551 685 811,71310 975,740,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0016 417,3416 417,34858,570,000,000,000,00
Razem dział852698 531,00203 391,06203 391,0629 981,450,000,000,000,00
Razem dział85420 000,009 100,009 100,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 446 961,001 636 369,251 636 369,253 504,450,000,000,000,00
Razem dział9004 365 485,00244 308,14244 308,1446 636,500,000,000,000,00
Razem dział921265 000,0063 393,5063 393,500,000,000,000,000,00
Razem dział926150 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM26 664 640,005 032 734,165 032 670,32572 315,530,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010106903 000,000,00
G80180101083030 000,0012 820,00
HRAZEM 16332433 000,0012 820,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0012 820,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421012 000,00185,10
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M8018010143009 000,008,20
NRAZEM 34059833 000,00193,30
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0012 626,70
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0012 820,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)2 578 083,182 578 083,180,000,000,000,000,000,002 578 083,180,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie2 578 083,182 578 083,180,000,000,000,000,000,002 578 083,180,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 039 439,221 039 439,220,000,000,000,000,000,000,000,0081 125,61958 313,610,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 039 439,221 039 439,220,000,000,000,000,000,000,000,0081 125,61958 313,610,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)2 078 516,412 078 516,410,000,000,000,000,000,000,000,00935 436,071 143 080,340,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 657 776,741 657 776,740,000,000,000,000,000,000,000,00532 876,401 124 900,340,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.420 739,67420 739,670,000,000,000,000,000,000,000,00402 559,6718 180,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)24 264 640,005 956 585,28
A1. Dochody bieżące20 697 159,005 836 520,15
A2. Dochody majątkowe3 567 481,00120 065,13
B. WYDATKI (B1+B2)26 664 640,005 032 670,32
B1. Wydatki bieżące19 892 567,005 008 538,32
B2. Wydatki majątkowe6 772 073,0024 132,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 400 000,00923 914,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
3 360 000,001 033 584,07
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
3 360 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,001 033 584,07
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
960 000,0050 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
960 000,0050 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
2 400 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki2 400 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 745 000,006 745 000,000,000,000,000,000,000,006 745 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 745 000,006 745 000,000,000,000,000,000,000,006 745 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 745 000,006 745 000,000,000,000,000,000,000,006 745 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W poz. E.2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 1 000 000 zł.
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki