Raport: Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
III kwartał 2017r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,003 346,730,003 346,733 346,730,000,000,000,000,000,000,00
010010952010244 344,33244 344,330,00244 344,33244 344,330,000,000,000,000,000,000,00
010010953865247 744,33247 691,060,00247 691,06247 691,060,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 000,0012 748,640,0012 748,6412 748,640,000,000,000,000,000,000,00
600600166630150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001668216162 000,0012 748,640,0012 748,6412 748,640,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 500,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750105 000,0085 625,190,0085 625,1985 625,190,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0011 109,770,0011 109,7711 109,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,0018 360,420,0018 360,4218 360,420,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,290,0090,2990,290,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785623 100,00116 503,630,00116 503,63116 503,630,000,000,000,000,000,000,00
75075011201048 508,0036 018,000,0036 018,0036 018,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013148 558,0036 022,650,0036 022,6536 022,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502306403 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069010 010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097047 000,0046 082,540,0046 082,5446 082,540,000,000,000,000,000,000,00
750750237903361 010,0047 082,540,0047 082,5447 082,540,000,000,000,000,000,000,00
75075095205760 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095625764 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509584159124 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00756,000,00756,00756,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00756,000,00756,00756,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,0016 772,900,009 400,509 616,507 372,404 024,400,000,000,000,000,00
756756017670715 000,0016 772,900,009 400,509 616,507 372,404 024,400,000,000,000,000,00
7567561503101 242 000,00952 909,170,00681 224,83681 224,83272 106,7671 809,76422,4285 974,00199 644,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,006 446,506 446,503 467,353 060,35761,101 296,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 974,000,0020 965,0020 965,007 051,00194,0042,000,000,000,000,00
7567561503409 500,002 517,000,002 500,002 500,00250,00250,00233,00776,000,000,000,00
7567561505000,00980,000,00980,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561506401 000,00174,000,00174,00197,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0014 497,620,003 658,673 658,6710 838,950,000,000,000,000,000,00
75675615797211 296 300,001 008 204,540,00715 949,00714 992,20293 714,0675 314,111 458,5288 046,00199 644,000,000,00
7567561603101 150 000,001 196 861,630,00821 204,66822 856,75401 769,12244 528,0826 112,15216 683,0044 461,001 839,00635,90
756756160320552 000,00548 128,590,00404 898,25405 897,85159 625,8066 504,3516 395,4685 109,000,001 182,200,00
75675616033030 000,0031 475,850,0024 787,9624 907,968 450,694 350,331 762,800,000,000,000,00
756756160340104 000,00124 904,600,00105 596,00105 596,0022 350,0022 350,003 041,4039 050,0013 575,000,000,00
75675616036037 000,0049 082,000,0045 792,0045 792,003 290,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00110,000,00110,00110,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00118 379,880,00118 379,02118 739,020,860,860,000,000,000,000,00
7567561606401 000,004 162,860,004 162,864 162,860,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0060 105,190,005 821,315 821,3154 283,880,000,000,000,00260,000,00
75675616805122 034 500,002 133 210,600,001 530 752,061 533 883,75649 770,35337 733,6247 311,81340 842,0058 036,003 281,20635,90
75675618041020 000,0016 998,300,0016 998,3017 059,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460573 000,00572 759,000,00572 759,00572 759,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0054 220,530,0054 220,5354 220,530,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00655,930,00655,93655,930,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634654 000,00644 633,760,00644 633,76644 694,760,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,001 565 987,000,001 565 987,001 428 231,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100206 000,0010 259,050,0010 259,0510 045,010,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 190 589,001 576 246,050,001 576 246,051 438 276,010,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 722 382,003 170 921,000,003 170 921,003 443 078,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 722 382,003 170 921,000,003 170 921,003 443 078,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,001 612 170,000,001 612 170,001 612 170,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,001 612 170,000,001 612 170,001 612 170,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00109,170,00109,17109,170,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,0013 314,000,0013 314,0015 528,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814203071 825,5371 825,530,0071 825,5371 825,530,000,000,000,000,000,000,00
75875814633024 953,5924 953,590,0024 953,5924 953,590,000,000,000,000,000,000,00
7587581487762117 779,12112 937,290,00112 937,29115 151,290,000,000,000,000,000,000,00
80180101201043 479,0043 479,000,0043 479,0043 479,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018291243 479,0043 479,000,0043 479,0043 479,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,0018 063,000,0018 063,0018 063,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,0018 063,000,0018 063,0018 063,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,006 756,220,006 756,226 756,220,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0032 313,300,0032 313,3032 313,300,000,000,000,000,000,000,00
8018010406903 000,004 608,780,004 608,784 608,780,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,0080 280,000,0080 280,0080 280,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484955170 040,00123 958,300,00123 958,30123 958,300,000,000,000,000,000,000,00
801801100830155 000,00121 192,080,00121 192,08121 192,080,000,000,000,000,000,000,00
80180110201012 089,0012 013,230,0012 013,2312 013,230,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751167 089,00133 205,310,00133 205,31133 205,310,000,000,000,000,000,000,00
8018015020104 021,004 021,000,004 021,004 021,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150829614 021,004 021,000,004 021,004 021,000,000,000,000,000,000,000,00
85285202083020 000,0020 669,380,0020 669,3820 669,380,000,000,000,000,000,000,00
852852028688420 000,0020 669,380,0020 669,3820 669,380,000,000,000,000,000,000,00
85285213201027 176,0020 669,000,0020 669,0020 669,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 121,004 616,000,004 616,004 616,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010532 297,0025 285,000,0025 285,0025 285,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203021 500,0016 333,000,0016 333,0016 333,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809621 500,0016 333,000,0016 333,0016 333,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203069 316,0051 276,000,0051 276,0051 276,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809869 316,0051 276,000,0051 276,0051 276,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0054 547,000,0054 547,0054 547,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0054 547,000,0054 547,0054 547,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,009 380,000,009 380,009 380,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,009 380,000,009 380,009 380,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030192 000,00119 997,000,00119 997,00119 997,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112192 000,00119 997,000,00119 997,00119 997,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205721 812,2321 812,230,0021 812,2321 812,230,000,000,000,000,000,000,00
852852958820421 812,2321 812,230,0021 812,2321 812,230,000,000,000,000,000,000,00
85485415203027 118,0027 118,000,0027 118,0027 118,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829927 118,0027 118,000,0027 118,0027 118,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 324 050,003 433 104,000,003 433 104,003 433 104,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 324 050,003 433 104,000,003 433 104,003 433 104,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 010 000,001 575 575,000,001 575 575,001 575 575,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236010 000,002 078,190,002 078,192 078,190,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 020 000,001 577 653,190,001 577 653,191 577 653,190,000,000,000,000,000,000,00
85585503201048,0048,000,0048,0048,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836848,0048,000,0048,0048,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0035 660,310,0035 660,3135 660,310,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019269182 000,0036 410,310,0036 410,3136 410,310,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00609 492,830,00329 898,42330 743,42317 800,78221 999,9438 206,370,000,003 441,532 335,00
9009000205805 000,004 709,880,004 709,884 709,880,000,000,000,000,000,000,00
9009000206401 000,001 728,600,001 750,201 750,200,000,0021,600,000,000,000,00
9009000209103 000,002 893,350,002 893,352 893,350,000,000,000,000,000,000,00
90090002244019 054,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000295962493 054,00618 824,660,00339 251,85340 096,85317 800,78221 999,9438 227,970,000,003 441,532 335,00
9009001906906 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
9219211620200,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950570,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92592503244038 905,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
925925039586838 905,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010247 744,33247 691,060,00247 691,06247 691,060,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600162 000,0012 748,640,0012 748,6412 748,640,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700623 100,00116 503,630,00116 503,63116 503,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750233 568,0083 105,190,0083 105,1983 105,190,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00756,000,00756,00756,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 190 389,005 379 067,850,004 476 981,374 341 463,22950 856,81417 072,1348 770,33428 888,00257 680,003 281,20635,90
Razem dział7585 989 724,124 896 028,290,004 896 028,295 170 399,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801408 713,00322 726,610,00322 726,61322 726,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852442 825,23319 299,610,00319 299,61319 299,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85427 118,0027 118,000,0027 118,0027 118,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 344 098,005 010 805,190,005 010 805,195 010 805,190,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900581 054,00659 567,190,00379 994,38380 839,38317 800,78221 999,9438 227,970,000,003 441,532 335,00
Razem dział9210,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92538 905,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM21 290 241,6817 080 917,260,0015 899 257,9716 038 955,821 268 657,59639 072,0786 998,30428 888,00257 680,006 722,732 970,90
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050150 000,007 380,007 380,000,000,000,000,000,00
010010107070150 000,007 380,007 380,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,006 460,006 460,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,006 460,006 460,000,000,000,000,000,00
0100109542104 000,003 874,893 874,890,000,000,000,000,00
01001095430020 791,0720 206,0720 206,07585,000,000,000,000,00
010010954430239 553,26239 553,26239 553,260,000,000,000,000,00
0100109514045264 344,33263 634,22263 634,22585,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210251 000,00149 369,03149 369,0367 949,040,000,000,000,00
60060016427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300100 000,0081 022,0681 022,060,000,000,000,000,00
6006001660501 605 000,001 145 204,841 145 204,840,000,000,000,000,00
60060016794461 976 000,001 375 595,931 375 595,9367 949,040,000,000,000,00
70070005430015 000,009 990,889 990,880,000,000,000,000,00
700700057500515 000,009 990,889 990,880,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0013 466,1013 466,100,000,000,000,000,00
71071004605065 000,0020 172,0020 172,000,000,000,000,000,00
710710048206495 000,0033 638,1033 638,100,000,000,000,000,00
750750112950502,00502,00502,000,000,000,000,000,00
75075011401033 600,0025 200,0025 200,000,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141109 528,006 936,006 936,00867,000,000,000,000,00
750750114120892,00656,00656,0082,000,000,000,000,00
7507501142101 688,000,000,000,000,000,000,000,00
750750119920149 010,0036 094,0036 094,00949,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0044 850,0044 850,000,000,000,000,000,00
7507502242105 000,001 127,971 127,970,000,000,000,000,00
750750228301275 000,0045 977,9745 977,970,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 600 000,001 238 848,241 238 848,2444 635,190,000,000,000,00
750750234040140 000,00129 144,66129 144,660,000,000,000,000,00
75075023410050 000,0033 718,6633 718,661 494,000,000,000,000,00
750750234110270 000,00205 883,61205 883,6120 033,900,000,000,000,00
75075023412048 000,0025 023,1425 023,142 900,720,000,000,000,00
75075023414010 000,002 963,002 963,000,000,000,000,000,00
7507502341706 500,002 839,522 839,52144,000,000,000,000,00
750750234210285 367,12217 774,57217 774,578 021,270,000,000,000,00
750750234260105 000,0053 284,9453 284,9421,950,000,000,000,00
75075023427055 000,0040 642,0040 642,000,000,000,000,000,00
75075023428015 000,004 959,004 959,000,000,000,000,000,00
750750234300246 041,00221 314,54221 314,545 212,440,000,000,000,00
75075023436042 000,0028 935,6128 935,612 802,720,000,000,000,00
75075023441010 000,006 579,726 579,720,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0031 372,9331 372,930,000,000,000,000,00
75075023444040 478,0040 478,0040 478,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,0015 226,4015 226,40730,000,000,000,000,00
75075023605030 000,0026 604,9026 604,900,000,000,000,000,00
750750236060100 000,0099 454,0099 454,000,000,000,000,000,00
750750231632533 110 386,122 425 047,442 425 047,4485 996,190,000,000,000,00
75075075421020 000,000,000,004 434,150,000,000,000,00
75075075430050 000,0045 000,0045 000,000,000,000,000,000,00
750750758433570 000,0045 000,0045 000,004 434,150,000,000,000,00
75075095303018 000,006 400,006 400,000,000,000,000,000,00
75075095430760 000,001 291,501 291,501 291,500,000,000,000,00
75075095430920 000,00553,50553,50553,500,000,000,000,00
7507509544007 000,005 800,005 800,000,000,000,000,000,00
75075095606764 000,0049 200,0049 200,000,000,000,000,000,00
75075095606930 000,0012 300,0012 300,000,000,000,000,000,00
75075095663012 862,003 602,003 602,000,000,000,000,000,00
75075095110657211 862,0079 147,0079 147,001 845,000,000,000,000,00
751751014110143,0071,7371,7335,870,000,000,000,00
75175101412020,0010,2810,285,130,000,000,000,00
751751014170840,00572,24572,2457,040,000,000,000,00
75175101882521 003,00654,25654,2598,040,000,000,000,00
7547541228208 560,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412303019 500,0012 989,0812 989,080,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 344,481 344,48137,840,000,000,000,00
754754124120500,0078,7978,798,280,000,000,000,00
75475412417021 000,0017 386,6717 386,67301,330,000,000,000,00
75475412421083 000,0036 824,5336 824,530,000,000,000,000,00
75475412426020 000,0012 795,6812 795,680,000,000,000,000,00
75475412430015 000,0011 318,8011 318,80147,600,000,000,000,00
7547541243603 000,00794,73794,730,000,000,000,000,00
75475412443010 000,005 101,505 101,500,000,000,000,000,00
754754126230565,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412122206183 125,0098 634,2698 634,26595,050,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475495630022 964,000,000,000,000,000,000,000,00
754754958254922 964,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110250 000,00116 857,53116 857,530,000,000,000,000,00
7577570284569250 000,00116 857,53116 857,530,000,000,000,000,00
758758184810173 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386173 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020106 640,0081 003,2581 003,254 017,240,000,000,000,00
8018010140101 615 760,001 207 561,101 207 561,1067 954,740,000,000,000,00
801801014040118 400,00117 748,60117 748,600,000,000,000,000,00
801801014110290 100,00227 267,70227 267,7037 808,040,000,000,000,00
80180101412042 675,0021 338,3221 338,323 695,730,000,000,000,00
801801014210186 708,0097 824,4697 824,460,000,000,000,000,00
80180101424072 579,00242,00242,000,000,000,000,000,00
80180101426037 600,0018 700,8918 700,890,000,000,000,000,00
801801014270126 620,0015 834,5315 834,530,000,000,000,000,00
80180101430021 700,0018 438,3518 438,350,000,000,000,000,00
80180101436011 100,005 584,585 584,580,000,000,000,000,00
8018010144104 400,002 253,242 253,240,000,000,000,000,00
8018010144305 100,001 866,391 866,390,000,000,000,000,00
80180101444097 357,0097 357,0097 357,000,000,000,000,000,00
801801016050100 587,003 075,003 075,000,000,000,000,000,00
801801016059124 000,002 460,002 460,000,000,000,000,000,00
801801011512312 961 326,001 918 555,411 918 555,41113 475,750,000,000,000,00
8018010330208 510,005 578,025 578,02194,070,000,000,000,00
801801034010131 184,0065 631,3065 631,302 188,330,000,000,000,00
8018010340408 700,008 531,448 531,440,000,000,000,000,00
80180103411028 000,0013 290,2813 290,281 424,910,000,000,000,00
8018010341204 500,001 978,671 978,67203,680,000,000,000,00
8018010344405 780,005 780,005 780,000,000,000,000,000,00
80180103104644186 674,00100 789,71100 789,714 010,990,000,000,000,00
80180104302028 000,0015 296,2115 296,21543,070,000,000,000,00
801801044010415 000,00262 388,17262 388,178 989,730,000,000,000,00
80180104404029 000,008 833,958 833,950,000,000,000,000,00
80180104411079 380,0048 165,1148 165,115 701,810,000,000,000,00
80180104412028 000,005 759,345 759,34545,050,000,000,000,00
80180104421063 500,0026 612,1326 612,132 684,520,000,000,000,00
80180104426010 000,008 572,158 572,150,000,000,000,000,00
8018010442704 000,00867,15867,150,000,000,000,000,00
801801044300133 040,0073 308,5273 308,5218 553,540,000,000,000,00
8018010443602 000,001 520,491 520,490,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00555,62555,620,000,000,000,000,00
8018010444305 000,00485,68485,680,000,000,000,000,00
80180104444022 620,0022 620,0022 620,000,000,000,000,000,00
80180104134885820 540,00474 984,52474 984,5237 017,720,000,000,000,00
80180110302037 060,0037 054,7537 054,750,000,000,000,000,00
801801104010637 500,00637 464,54637 464,540,000,000,000,000,00
80180110404062 000,0061 916,0161 916,010,000,000,000,000,00
801801104110120 400,00120 371,57120 371,570,000,000,000,000,00
80180110412013 300,0013 240,1513 240,150,000,000,000,000,00
801801104210164 500,00159 928,18159 928,180,000,000,000,000,00
80180110424012 089,006 622,906 622,900,000,000,000,000,00
80180110426030 800,0030 731,8630 731,860,000,000,000,000,00
80180110427014 380,0014 375,0114 375,010,000,000,000,000,00
80180110430012 000,0011 853,3611 853,360,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 444,192 444,190,000,000,000,000,00
8018011044102 000,001 813,821 813,820,000,000,000,000,00
801801104430700,00683,64683,640,000,000,000,000,00
80180110444052 000,0052 000,0052 000,000,000,000,000,000,00
801801101391311 161 229,001 150 499,981 150 499,980,000,000,000,000,00
801801134010100 000,0073 601,8873 601,882 601,130,000,000,000,00
8018011340409 000,007 201,037 201,030,000,000,000,000,00
80180113411018 000,0013 847,5913 847,591 585,410,000,000,000,00
8018011341203 000,001 061,431 061,4386,000,000,000,000,00
80180113421028 718,0019 325,0719 325,071 327,930,000,000,000,00
8018011342705 000,00553,50553,500,000,000,000,000,00
801801134300191 000,00129 581,50129 581,500,000,000,000,000,00
8018011344303 000,001 703,401 703,400,000,000,000,000,00
8018011344403 282,003 282,003 282,000,000,000,000,000,00
80180113118844361 000,00250 157,40250 157,405 600,470,000,000,000,00
80180146430025 896,001 880,001 880,00310,000,000,000,000,00
801801468524725 896,001 880,001 880,00310,000,000,000,000,00
80180148401098 000,0072 369,4172 369,412 219,970,000,000,000,00
8018014840407 000,006 754,736 754,730,000,000,000,000,00
80180148411018 000,0013 712,2713 712,271 367,100,000,000,000,00
8018014841201 000,00652,98652,9863,440,000,000,000,00
8018014842101 100,00779,79779,790,000,000,000,000,00
801801484220145 218,00106 228,51106 228,510,000,000,000,000,00
8018014842604 400,00242,90242,900,000,000,000,000,00
8018014843002 000,001 383,541 383,540,000,000,000,000,00
8018014844403 282,003 282,003 282,000,000,000,000,000,00
80180148118659280 000,00205 406,13205 406,133 650,510,000,000,000,00
8018014930204 300,003 200,003 200,000,000,000,000,000,00
80180149401063 404,0047 200,0047 200,000,000,000,000,000,00
8018014940405 500,005 500,005 500,000,000,000,000,000,00
8018014941109 500,007 125,307 125,300,000,000,000,000,00
8018014941202 000,001 550,001 550,000,000,000,000,000,00
8018014910025084 704,0064 575,3064 575,300,000,000,000,000,00
80180150302010 650,007 312,507 312,500,000,000,000,000,00
801801504010171 150,00117 272,70117 272,700,000,000,000,000,00
80180150404017 150,0017 150,0017 150,000,000,000,000,000,00
80180150411039 440,0029 308,5429 308,540,000,000,000,000,00
8018015041205 670,003 718,003 718,000,000,000,000,000,00
80180150421036 184,0029 947,0029 947,000,000,000,000,000,00
8018015042404 021,00435,63435,630,000,000,000,000,00
8018015042601 450,001 163,001 163,000,000,000,000,000,00
8018015043004 360,003 490,003 490,000,000,000,000,000,00
80180150444010 200,0010 200,0010 200,000,000,000,000,000,00
80180150121701300 275,00219 997,37219 997,370,000,000,000,000,00
80180195401012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 500,0016 500,0016 500,000,000,000,000,000,00
8018019510188633 000,0016 500,0016 500,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441102 100,001 296,721 296,72344,950,000,000,000,00
851851544120150,0049,7549,7539,450,000,000,000,00
85185154417022 000,0016 873,6916 873,69846,310,000,000,000,00
85185154421025 250,0021 011,1821 011,181 375,740,000,000,000,00
85185154430014 500,0011 712,0011 712,000,000,000,000,000,00
8518515410691564 000,0050 943,3450 943,342 606,450,000,000,000,00
852852024330120 000,0086 829,2786 829,270,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,0086 829,2786 829,270,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213413032 297,0024 975,8024 975,800,000,000,000,000,00
852852139019532 297,0024 975,8024 975,800,000,000,000,000,00
85285214311033 200,0022 367,3122 367,310,000,000,000,000,00
852852148917633 200,0022 367,3122 367,310,000,000,000,000,00
85285216311069 316,0050 671,3550 671,350,000,000,000,000,00
852852168917869 316,0050 671,3550 671,350,000,000,000,000,00
852852194010143 165,00120 193,85120 193,855 275,850,000,000,000,00
85285219404014 000,0013 701,9613 701,960,000,000,000,000,00
85285219411030 841,0022 089,9722 089,972 851,840,000,000,000,00
8528521941203 353,002 198,312 198,31210,940,000,000,000,00
8528521941701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219421019 275,001 995,741 995,74832,330,000,000,000,00
85285219430012 000,004 341,384 341,380,000,000,000,000,00
8528521944102 000,001 436,941 436,940,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944404 376,004 376,004 376,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00550,00550,000,000,000,000,000,00
85285219133011233 510,00170 884,15170 884,159 170,960,000,000,000,00
852852284110500,0097,5297,52187,820,000,000,000,00
85285228417015 400,008 956,248 956,24423,760,000,000,000,00
852852289436015 900,009 053,769 053,76611,580,000,000,000,00
852852303110247 000,00160 127,17160 127,1714 655,920,000,000,000,00
8528523089192247 000,00160 127,17160 127,1714 655,920,000,000,000,00
85285295311015 000,008 647,608 647,600,000,000,000,000,00
85285295311917 265,005 700,005 700,000,000,000,000,000,00
85285295401715 750,007 858,667 858,660,000,000,000,000,00
8528529541172 320,001 419,261 419,260,000,000,000,000,00
852852954127230,00113,16113,160,000,000,000,000,00
8528529541772 012,23746,19746,190,000,000,000,000,00
8528529543071 500,00182,70182,700,000,000,000,000,00
8528529511312154 077,2324 667,5724 667,570,000,000,000,000,00
854854152950800,00796,00796,000,000,000,000,000,00
85485415324033 920,0033 910,8033 910,800,000,000,000,000,00
854854159245934 720,0034 706,8034 706,800,000,000,000,000,00
85485416324044 980,0044 550,0044 550,000,000,000,000,000,00
854854168951044 980,0044 550,0044 550,000,000,000,000,000,00
8558550131104 260 147,003 388 631,303 388 631,300,000,000,000,000,00
85585501401034 000,0025 038,2225 038,22996,570,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141106 382,004 025,084 025,08636,220,000,000,000,00
855855014120845,00568,78568,7873,710,000,000,000,00
8558550141708 000,004 864,504 864,5085,500,000,000,000,00
8558550142105 337,003 691,773 691,770,000,000,000,000,00
8558550143004 745,002 690,352 690,350,000,000,000,000,00
8558550144401 094,001 094,001 094,000,000,000,000,000,00
8558550147001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275664 324 050,003 433 104,003 433 104,001 792,000,000,000,000,00
8558550231101 861 456,001 460 197,591 460 197,590,000,000,000,000,00
85585502401033 600,0025 200,0025 200,000,000,000,000,000,00
8558550240402 850,002 850,002 850,000,000,000,000,000,00
85585502411096 700,0071 929,2871 929,28500,000,000,000,000,00
855855024120890,00600,00600,0075,000,000,000,000,00
8558550242106 476,004 360,344 360,340,000,000,000,000,00
8558550243006 334,003 964,533 964,530,000,000,000,000,00
8558550244401 094,001 094,001 094,000,000,000,000,000,00
855855024700600,00300,00300,000,000,000,000,000,00
855855021233972 010 000,001 570 495,741 570 495,74575,000,000,000,000,00
85585503295015,0014,3214,320,000,000,000,000,00
85585503421048,000,000,000,000,000,000,000,00
855855039351863,0014,3214,320,000,000,000,000,00
8558550440104 000,002 601,002 601,000,000,000,000,000,00
855855044110878,00469,75469,750,000,000,000,000,00
855855044120122,0063,7263,720,000,000,000,000,00
85585504985995 000,003 134,473 134,470,000,000,000,000,00
8558550843302 000,001 716,001 716,000,000,000,000,000,00
85585508906932 000,001 716,001 716,000,000,000,000,000,00
90090001426060 000,0023 179,2323 179,230,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0061 818,5761 818,570,000,000,000,000,00
900900016059690 413,007 693,537 693,530,000,000,000,000,00
90090001105520825 413,0092 691,3392 691,330,000,000,000,000,00
900900024300524 054,00317 708,22317 708,2235 279,280,000,000,000,00
9009000295202524 054,00317 708,22317 708,2235 279,280,000,000,000,00
9009000442102 500,002 482,252 482,250,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 482,252 482,250,000,000,000,000,00
900900056059420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
9009000596964420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
90090013430015 000,008 671,508 671,502 840,170,000,000,000,00
900900139521315 000,008 671,508 671,502 840,170,000,000,000,00
900900154260235 250,00111 378,05111 378,050,000,000,000,000,00
90090015427088 000,0071 684,8971 684,890,000,000,000,000,00
90090015605070 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495393 250,00183 062,94183 062,940,000,000,000,000,00
9009001942105 000,001 535,371 535,371 733,000,000,000,000,00
90090019951295 000,001 535,371 535,371 733,000,000,000,000,00
90090095421015 500,0010 417,6610 417,660,000,000,000,000,00
90090095430014 500,0012 233,0012 233,000,000,000,000,000,00
900900956050220 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095606010 870,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
90090095111615260 870,0028 650,6628 650,660,000,000,000,000,00
921921162480215 000,00153 500,00153 500,000,000,000,000,000,00
9219211695517215 000,00153 500,00153 500,000,000,000,000,000,00
92192195421019 640,0012 540,2312 540,230,000,000,000,000,00
9219219543005 490,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
9219219510162625 130,0013 540,2313 540,230,000,000,000,000,00
92592503430051 873,0031 176,0031 176,000,000,000,000,000,00
925925039772851 873,0031 176,0031 176,000,000,000,000,000,00
92692605282040 000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
926926059635140 000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010425 844,33277 474,22277 474,22585,000,000,000,000,00
Razem dział6001 981 000,001 375 595,931 375 595,9367 949,040,000,000,000,00
Razem dział70015 000,009 990,889 990,880,000,000,000,000,00
Razem dział71095 000,0033 638,1033 638,100,000,000,000,000,00
Razem dział7503 516 258,122 631 266,412 631 266,4193 224,340,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00654,25654,2598,040,000,000,000,00
Razem dział754211 089,0098 634,2698 634,26595,050,000,000,000,00
Razem dział757250 000,00116 857,53116 857,530,000,000,000,000,00
Razem dział758173 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 214 644,004 403 345,824 403 345,82164 065,440,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0050 943,3450 943,342 606,450,000,000,000,00
Razem dział852808 300,23549 576,38549 576,3824 438,460,000,000,000,00
Razem dział85479 700,0079 256,8079 256,800,000,000,000,000,00
Razem dział8556 341 113,005 008 464,535 008 464,532 367,000,000,000,000,00
Razem dział9002 446 087,00636 032,27636 032,2739 852,450,000,000,000,00
Razem dział921240 130,00167 040,23167 040,230,000,000,000,000,00
Razem dział92551 873,0031 176,0031 176,000,000,000,000,000,00
Razem dział92640 000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM22 955 041,6815 494 946,9515 494 946,95395 781,270,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010106903 000,00400,00
G8018010108300,001 560,00
G80180110083030 000,0018 350,00
G8018011009600,00169,12
HRAZEM 32693633 000,0020 479,12
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0020 479,12
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142102 000,00980,76
M8018010143001 000,003,50
M80180110421010 000,002 354,88
M8018011042202 000,00871,47
M80180110426010 000,000,00
M8018011043008 000,006 459,39
NRAZEM 51094833 000,0010 670,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,009 809,12
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0020 479,12
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)2 384 012,352 384 012,350,000,000,000,000,000,002 384 012,350,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie2 384 012,352 384 012,350,000,000,000,000,000,002 384 012,350,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 010 372,041 010 372,040,000,000,000,000,000,000,000,0075 314,11935 057,930,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 010 372,041 010 372,040,000,000,000,000,000,000,000,0075 314,11935 057,930,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 100 147,661 100 147,66197 715,00197 715,000,000,000,000,000,000,00615 157,15287 275,510,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.474 137,99474 137,990,000,000,000,000,000,000,000,00206 102,48268 035,510,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.626 009,67626 009,67197 715,00197 715,000,000,000,000,000,000,00409 054,6719 240,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)21 290 241,6815 899 257,97
A1. Dochody bieżące20 536 288,0915 844 834,19
A2. Dochody majątkowe753 953,5954 423,78
B. WYDATKI (B1+B2)22 955 041,6815 494 946,95
B1. Wydatki bieżące19 233 780,6814 110 570,68
B2. Wydatki majątkowe3 721 261,001 384 376,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 664 800,00404 311,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 600 000,002 796 244,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
2 600 000,002 600 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,00196 244,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
935 200,00620 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
935 200,00620 200,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 664 800,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki1 664 800,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)7 110 000,007 110 000,000,000,000,000,000,000,007 110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)7 110 000,007 110 000,000,000,000,000,000,000,007 110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe7 110 000,007 110 000,000,000,000,000,000,000,007 110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 1 100 000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki