Raport: Sprawozdania Budżetowe III kwartał 2013
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2013r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 500,002 561,790,002 561,792 561,790,000,000,000,000,000,000,00
010010952010177 806,86177 806,860,00177 806,86177 806,860,000,000,000,000,000,000,00
010010953865180 306,86180 368,650,00180 368,65180 368,650,000,000,000,000,000,000,00
600600166207909 024,32644 812,990,00644 812,99644 812,990,000,000,000,000,000,000,00
6006001666823909 024,32644 812,990,00644 812,99644 812,990,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,003 796,330,003 031,053 031,05765,28765,280,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0066 215,910,0066 215,9166 215,910,000,000,000,000,000,000,00
7007000507604 500,004 640,940,002 000,002 000,002 640,942 640,940,000,000,000,000,00
700700050770627 000,00282 657,210,00282 657,21282 657,210,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,009 234,000,009 234,009 234,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050920200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000576155740 265,00366 544,390,00363 138,17363 138,173 406,223 406,220,000,000,000,000,00
720720952007303 862,0442 956,560,0042 956,5642 956,560,000,000,000,000,000,000,00
72072095200923 100,357 580,570,007 580,577 580,570,000,000,000,000,000,000,00
720720956207182 783,7533 904,130,0033 904,1333 904,130,000,000,000,000,000,000,00
72072095620922 991,265 983,080,005 983,085 983,080,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247532 737,4090 424,340,0090 424,3490 424,340,000,000,000,000,000,000,00
75075011201037 015,0028 470,000,0028 470,0028 470,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,001,550,001,551,550,000,000,000,000,000,000,00
750750118013137 115,0028 471,550,0028 471,5528 471,550,000,000,000,000,000,000,00
7507502306906 000,963 728,190,003 728,193 728,190,000,000,000,000,000,000,00
750750230960500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,0012 670,020,0012 670,0212 670,020,000,000,000,000,000,000,00
75075023200724 080,0024 080,000,0024 080,0024 080,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238040070 580,9640 978,210,0040 978,2140 978,210,000,000,000,000,000,000,00
7507509520076 043,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509562071 965 017,24262 925,870,00262 925,87262 925,870,000,000,000,000,000,000,00
75075095840591 971 060,24262 925,870,00262 925,87262 925,870,000,000,000,000,000,000,00
751751012010821,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862821,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,003 083,000,003 083,003 083,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,003 083,000,003 083,003 083,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310588 700,00482 659,650,00359 845,65359 845,65122 964,0012 279,00150,0023 961,00196 873,500,000,00
756756150320553,00363,000,00297,00297,0067,008,001,00395,250,000,000,00
75675615033024 000,0022 576,000,0016 943,0016 943,005 634,001,001,000,002 998,500,000,00
75675615034011 000,009 967,000,009 967,009 967,000,000,000,003 111,500,000,000,00
75675615049010 000,0010 000,000,00120,00120,009 880,000,000,000,000,000,000,00
75675615050010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,003 552,600,000,000,003 552,600,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561582251652 853,00532 718,250,00390 772,65390 772,65142 097,6012 288,00152,0027 467,75199 872,000,000,00
7567561603101 145 000,001 196 128,380,00807 005,54807 005,54395 069,25207 772,285 946,4177 760,7528 224,004 350,002 094,40
756756160320540 000,00551 976,810,00389 554,29389 554,29167 124,0266 881,744 701,50126 330,000,001 232,00337,00
75675616033028 000,0030 879,460,0023 276,5023 276,508 015,703 623,70412,740,000,0079,500,00
756756160340130 000,0077 342,200,0067 694,7567 694,759 647,459 647,450,0025 049,5013 050,000,000,00
75675616036030 000,0018 980,400,0018 980,4018 980,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00290,000,00290,00290,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160490214 100,00214 100,000,007 256,007 256,00206 844,000,000,000,000,000,000,00
756756160500210 000,00119 102,060,00120 659,06119 102,060,000,000,000,000,000,000,00
75675616091031 000,0049 723,410,001 451,001 451,0048 272,410,000,000,000,001 012,30565,10
75675616803622 329 100,002 258 522,720,001 436 167,541 434 610,54834 972,83287 925,1711 060,65229 140,2541 274,006 673,802 996,50
75675618041030 000,0013 278,000,0013 278,0013 278,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460460 000,00163 531,730,00163 531,73163 531,730,000,000,000,000,000,000,00
75675618048064 500,0057 534,650,0057 534,6557 534,650,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809105 000,007 301,750,007 301,757 301,750,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044565 500,00241 646,130,00241 646,13241 646,130,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 736 963,001 050 157,000,001 166 047,001 050 157,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,001 703,360,001 703,361 703,360,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 739 963,001 051 860,360,001 167 750,361 051 860,360,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 444 629,002 639 243,000,002 914 681,002 639 243,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 444 629,002 639 243,000,002 914 681,002 639 243,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 574 111,001 180 584,000,001 180 584,001 180 584,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 574 111,001 180 584,000,001 180 584,001 180 584,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409202 000,00342,530,00342,53342,530,000,000,000,000,000,000,00
75875814203037 697,7437 697,740,0037 697,7437 697,740,000,000,000,000,000,000,00
7587581463301 705,201 705,200,001 705,201 705,200,000,000,000,000,000,000,00
758758148585241 402,9439 745,470,0039 745,4739 745,470,000,000,000,000,000,000,00
80180104203016 146,008 073,000,008 073,008 073,000,000,000,000,000,000,000,00
801801048293516 146,008 073,000,008 073,008 073,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083090 000,0078 670,000,0078 670,0078 670,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108174190 000,0078 670,000,0078 670,0078 670,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200716 456,0016 060,370,0016 060,3716 060,370,000,000,000,000,000,000,00
8018019520092 904,002 904,000,002 904,002 904,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501219 360,0018 964,370,0018 964,3718 964,370,000,000,000,000,000,000,00
85285206203014 402,0014 402,000,0014 402,0014 402,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808814 402,0014 402,000,0014 402,0014 402,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 421 000,001 114 638,000,001 114 638,001 114 638,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,006 153,210,006 153,216 153,210,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 431 000,001 120 791,210,001 120 791,211 120 791,210,000,000,000,000,000,000,00
8528521320105 800,005 800,000,005 800,005 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 800,004 592,000,004 592,004 592,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010511 600,0010 392,000,0010 392,0010 392,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203031 000,0014 983,000,0014 983,0014 983,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809631 000,0014 983,000,0014 983,0014 983,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203066 862,0051 027,000,0051 027,0051 027,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809866 862,0051 027,000,0051 027,0051 027,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203081 600,0053 699,000,0053 699,0053 699,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810181 600,0053 699,000,0053 699,0053 699,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201027 900,0020 495,000,0020 495,0020 495,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288892028 900,0020 495,000,0020 495,0020 495,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295201024 514,0016 892,000,0016 892,0016 892,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030124 000,00103 039,000,00103 039,00103 039,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187148 514,00119 931,000,00119 931,00119 931,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200785 037,7585 012,750,0085 012,7585 012,750,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 475,674 500,670,004 500,674 500,670,000,000,000,000,000,000,00
853853959026489 513,4289 513,420,0089 513,4289 513,420,000,000,000,000,000,000,00
85485415203030 448,0030 448,000,0030 448,0030 448,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415204017 000,0017 000,000,0017 000,0017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159033947 448,0047 448,000,0047 448,0047 448,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 000,001 779,310,001 779,311 779,310,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 000,001 779,310,001 779,311 779,310,000,000,000,000,000,000,00
90090095096084 000,0084 000,000,0084 000,0084 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207500 000,0029 606,220,0029 606,2229 606,220,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162584 000,00113 606,220,00113 606,22113 606,220,000,000,000,000,000,000,00
9219211620200,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950570,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605200710 370,0010 368,770,0010 368,7710 368,770,000,000,000,000,000,000,00
9269260520091 260,001 260,000,001 260,001 260,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754711 630,0011 628,770,0011 628,7711 628,770,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010180 306,86180 368,650,00180 368,65180 368,650,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600909 024,32644 812,990,00644 812,99644 812,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700740 265,00366 544,390,00363 138,17363 138,173 406,223 406,220,000,000,000,000,00
Razem dział720532 737,4090 424,340,0090 424,3490 424,340,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 078 756,20332 375,630,00332 375,63332 375,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751821,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7565 294 416,004 087 830,460,003 239 419,683 121 972,68977 070,43300 213,1711 212,65256 608,00241 146,006 673,802 996,50
Razem dział7585 060 142,943 859 572,470,004 135 010,473 859 572,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801125 506,00105 707,370,00105 707,37105 707,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 813 878,001 405 720,210,001 405 720,211 405 720,210,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85389 513,4289 513,420,0089 513,4289 513,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85447 448,0047 448,000,0047 448,0047 448,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900589 000,00115 385,530,00115 385,53115 385,530,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92611 630,0011 628,770,0011 628,7711 628,770,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 474 945,1411 345 453,230,0010 769 074,2310 376 189,23980 476,65303 619,3911 212,65256 608,00241 146,006 673,802 996,50
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001010707070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001030285010 850,005 747,335 747,330,000,000,000,000,00
01001030389010 850,005 747,335 747,330,000,000,000,000,00
01001095430023 486,4121 258,6121 258,611 497,000,000,000,000,00
010010954430174 320,45174 320,45174 320,450,000,000,000,000,00
010010959835197 806,86195 579,06195 579,061 497,000,000,000,000,00
1501501166393 285,002 715,922 715,920,000,000,000,000,00
15015011218003 285,002 715,922 715,920,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,0032 001,8332 001,830,000,000,000,000,00
60060016427046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300120 000,0064 382,1364 382,13425,000,000,000,000,00
600600166057909 024,52644 812,99644 812,990,000,000,000,000,00
600600166059235 502,48125 844,83125 844,830,000,000,000,000,00
60060016855121 440 527,00867 041,78867 041,78425,000,000,000,000,00
70070005430020 000,007 942,307 942,300,000,000,000,000,00
70070005459010 000,003 695,003 695,000,000,000,000,000,00
700700057959530 000,0011 637,3011 637,300,000,000,000,000,00
71071004430040 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
710710047601440 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
72072095401749 128,4015 096,4815 096,480,000,000,000,000,00
7207209540199 605,602 664,092 664,090,000,000,000,000,00
7207209541178 555,132 581,502 581,500,000,000,000,000,00
7207209541191 660,50455,55455,550,000,000,000,000,00
7207209541271 098,60245,73245,730,000,000,000,000,00
720720954129195,0043,3543,350,000,000,000,000,00
72072095421727 162,901 410,831 410,830,000,000,000,000,00
720720954219754,00248,97248,970,000,000,000,000,00
720720954307110 214,101 620,521 620,520,000,000,000,000,00
7207209543094 096,00285,98285,980,000,000,000,000,00
72072095435716 797,506 906,576 906,570,000,000,000,000,00
7207209543594 147,001 218,811 218,810,000,000,000,000,00
72072095443727 450,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095606786 404,1333 904,1333 904,130,000,000,000,000,00
7207209560695 983,085 983,085 983,080,000,000,000,000,00
72072095139684353 251,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
75075011401031 000,0023 250,0623 250,060,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141102 765,002 010,882 010,88251,360,000,000,000,00
750750114120800,00581,84581,8472,730,000,000,000,00
750750119204137 015,0028 292,7828 292,78324,090,000,000,000,00
75075022303070 000,0031 350,0031 350,000,000,000,000,000,00
75075022421010 000,004 273,704 273,700,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0035 623,7035 623,700,000,000,000,000,00
7507502340101 221 000,00844 601,40844 601,4028 431,000,000,000,000,00
750750234040100 000,0099 960,5899 960,580,000,000,000,000,00
75075023410040 000,0026 137,4626 137,461 154,000,000,000,000,00
750750234110260 821,00152 807,41152 807,4112 594,670,000,000,000,00
75075023412030 000,0016 960,7816 960,781 581,950,000,000,000,00
75075023414010 000,003 204,003 204,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,006 695,306 695,300,000,000,000,000,00
750750234210219 002,94149 117,23149 117,230,000,000,000,000,00
75075023426015 000,0011 831,8611 831,860,000,000,000,000,00
75075023427043 000,0035 583,8035 583,800,000,000,000,000,00
7507502342803 000,002 490,002 490,000,000,000,000,000,00
750750234300220 000,00149 888,09149 888,09720,000,000,000,000,00
75075023435011 051,009 803,899 803,890,000,000,000,000,00
7507502343606 000,002 634,902 634,900,000,000,000,000,00
7507502343705 000,003 945,513 945,510,000,000,000,000,00
75075023441010 000,004 870,924 870,920,000,000,000,000,00
75075023443013 000,0012 908,9312 908,930,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0038 288,0038 288,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,006 124,006 124,00165,000,000,000,000,00
7507502360609 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
750750231629032 274 162,941 586 854,061 586 854,0644 646,620,000,000,000,00
75075075430025 700,0024 408,0024 408,001 292,000,000,000,000,00
750750758012525 700,0024 408,0024 408,001 292,000,000,000,000,00
75075095303017 000,005 360,005 360,000,000,000,000,000,00
7507509543076 043,003 121,863 121,860,000,000,000,000,00
7507509543091 066,40550,92550,920,000,000,000,000,00
7507509560571 952 488,00242 059,56242 059,56529 392,750,000,000,000,00
750750956059344 557,00155 247,24155 247,240,000,000,000,000,00
75075095663911 640,003 274,023 274,020,000,000,000,000,00
750750951062462 332 794,40409 613,60409 613,60529 392,750,000,000,000,00
751751014110106,0058,7258,7229,360,000,000,000,00
75175101412017,008,428,424,210,000,000,000,00
751751014170698,00468,19468,1946,880,000,000,000,00
7517510188252821,00535,33535,3380,450,000,000,000,00
7547541230308 000,007 993,727 993,720,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 015,541 015,540,000,000,000,000,00
75475412417017 000,009 160,009 160,000,000,000,000,000,00
75475412421044 500,0019 393,3819 393,380,000,000,000,000,00
75475412426018 000,008 171,448 171,440,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,002 909,362 909,360,000,000,000,000,00
7547541243702 000,001 008,181 008,180,000,000,000,000,00
7547541244309 000,004 551,004 551,000,000,000,000,000,00
75475412113316111 500,0054 202,6254 202,620,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110325 000,00275 095,70275 095,700,000,000,000,000,00
7577570284569325 000,00275 095,70275 095,700,000,000,000,000,00
758758184810102 378,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386102 378,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0093 009,3893 009,383 170,830,000,000,000,00
8018010140101 800 000,001 430 171,551 430 171,5542 003,580,000,000,000,00
801801014040160 250,00159 114,72159 114,720,000,000,000,000,00
801801014110300 000,00279 478,16279 478,1626 230,200,000,000,000,00
80180101412046 000,0035 786,2835 786,283 029,530,000,000,000,00
801801014210260 000,00171 813,85171 813,850,000,000,000,000,00
8018010142404 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426041 364,0030 266,3730 266,370,000,000,000,000,00
80180101427031 000,004 554,124 554,120,000,000,000,000,00
801801014280800,00200,00200,000,000,000,000,000,00
80180101430025 000,0011 620,8211 620,820,000,000,000,000,00
801801014350800,00330,59330,590,000,000,000,000,00
8018010143704 400,004 192,314 192,310,000,000,000,000,00
8018010144103 200,00419,36419,360,000,000,000,000,00
8018010144305 000,002 426,002 426,000,000,000,000,000,00
801801014440109 670,00109 670,00109 670,000,000,000,000,000,00
80180101605931 000,0030 245,9230 245,920,000,000,000,000,00
801801011538212 942 984,002 363 299,432 363 299,4374 434,140,000,000,000,00
80180103302014 226,0010 448,1010 448,10351,320,000,000,000,00
801801034010192 420,00140 641,52140 641,524 965,860,000,000,000,00
80180103404016 960,0016 758,0816 758,080,000,000,000,000,00
80180103411038 422,0027 427,6127 427,612 525,940,000,000,000,00
8018010341205 404,003 829,943 829,94282,520,000,000,000,00
80180103444011 520,0011 520,0011 520,000,000,000,000,000,00
80180103104644278 952,00210 625,25210 625,258 125,640,000,000,000,00
8018010423104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430084 000,0050 320,3250 320,320,000,000,000,000,00
801801048751588 000,0050 320,3250 320,320,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0045 362,8145 362,811 173,110,000,000,000,00
801801104010910 000,00711 239,34711 239,3418 837,040,000,000,000,00
80180110404081 650,0081 603,7181 603,710,000,000,000,000,00
801801104110170 000,00131 891,02131 891,0211 293,880,000,000,000,00
80180110412025 000,0017 669,5717 669,571 426,530,000,000,000,00
8018011041405 000,004 521,004 521,000,000,000,000,000,00
801801104210210 000,00186 636,55186 636,550,000,000,000,000,00
8018011042401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426030 000,0029 109,9729 109,970,000,000,000,000,00
80180110427010 000,009 206,809 206,800,000,000,000,000,00
80180110430011 000,008 419,668 419,660,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00495,46495,460,000,000,000,000,00
8018011043703 000,002 095,112 095,110,000,000,000,000,00
8018011044101 000,0064,0064,000,000,000,000,000,00
8018011044304 000,001 979,001 979,000,000,000,000,000,00
80180110444055 500,0055 500,0055 500,000,000,000,000,000,00
801801101476311 574 150,001 285 794,001 285 794,0032 730,560,000,000,000,00
801801134010100 000,0083 558,3083 558,301 931,310,000,000,000,00
8018011340405 900,005 830,185 830,180,000,000,000,000,00
80180113411015 000,0010 033,2010 033,201 166,750,000,000,000,00
8018011341202 000,001 444,551 444,5574,750,000,000,000,00
80180113421023 000,0022 621,7022 621,700,000,000,000,000,00
8018011342701 900,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300145 400,0086 512,7986 512,790,000,000,000,000,00
801801134360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
80180113123204300 000,00213 300,72213 300,723 172,810,000,000,000,00
80180146430012 620,003 338,003 338,000,000,000,000,000,00
801801468524712 620,003 338,003 338,000,000,000,000,000,00
801801484010104 000,0067 293,9667 293,961 267,000,000,000,000,00
8018014840408 900,008 484,908 484,900,000,000,000,000,00
80180148411020 000,008 510,128 510,12829,680,000,000,000,00
8018014841202 500,001 056,141 056,140,000,000,000,000,00
8018014842101 500,00129,53129,530,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0029 657,2329 657,230,000,000,000,000,00
80180148426015 000,0014 867,3114 867,310,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00430,50430,500,000,000,000,000,00
8018014844404 400,004 400,004 400,000,000,000,000,000,00
80180148118659207 300,00134 829,69134 829,692 096,680,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 118,004 043,574 043,570,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127574,00252,80252,800,000,000,000,000,00
80180195417711 764,0011 764,0011 764,000,000,000,000,000,00
8018019541792 904,002 904,002 904,000,000,000,000,000,00
8018019542103 740,00955,97955,970,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
8018019511848651 600,0035 920,3435 920,340,000,000,000,000,00
8518515342101 500,00233,74233,740,000,000,000,000,00
85185153902141 500,00233,74233,740,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00498,38498,3871,820,000,000,000,00
851851544120500,0045,5945,5910,300,000,000,000,00
85185154417020 000,0012 462,7312 462,73223,540,000,000,000,00
85185154421024 400,0020 208,6220 208,620,000,000,000,000,00
851851544260500,00250,00250,000,000,000,000,000,00
85185154430016 000,0011 574,0811 574,080,000,000,000,000,00
851851544370100,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0045 089,4045 089,40305,660,000,000,000,00
85285202433045 098,0033 067,9633 067,960,000,000,000,000,00
852852029038445 098,0033 067,9633 067,960,000,000,000,000,00
852852042900350,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520488956350,000,000,000,000,000,000,000,00
852852054170800,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,001 560,911 560,910,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 310,912 310,910,000,000,000,000,00
85285206417014 402,007 140,007 140,00360,000,000,000,000,00
852852069022814 402,007 140,007 140,00360,000,000,000,000,00
8528521231101 349 274,001 047 581,101 047 581,100,000,000,000,000,00
85285212401024 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 600,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
85285212411035 000,0032 654,1832 654,18425,450,000,000,000,00
852852124120637,00463,28463,2857,910,000,000,000,00
8528521242103 300,002 100,202 100,200,000,000,000,000,00
8528521243003 389,002 527,872 527,870,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
8528521247001 500,001 328,001 328,000,000,000,000,000,00
852852121231041 421 000,001 108 554,631 108 554,63483,360,000,000,000,00
85285213413011 600,0010 504,4910 504,490,000,000,000,000,00
852852139019511 600,0010 504,4910 504,490,000,000,000,000,00
85285214311040 000,0023 593,6423 593,640,000,000,000,000,00
852852148917640 000,0023 593,6423 593,640,000,000,000,000,00
85285216311066 862,0050 638,0050 638,000,000,000,000,000,00
852852168917866 862,0050 638,0050 638,000,000,000,000,000,00
852852194010136 000,00103 077,88103 077,883 725,100,000,000,000,00
85285219404013 000,0012 594,0112 594,010,000,000,000,000,00
85285219411027 000,0021 241,6621 241,662 992,700,000,000,000,00
8528521941203 500,002 856,322 856,32267,840,000,000,000,00
8528521942106 500,003 228,243 228,240,000,000,000,000,00
8528521942601 200,00600,00600,000,000,000,000,000,00
85285219427010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943003 500,002 388,492 388,490,000,000,000,000,00
852852194370500,00250,00250,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00514,84514,840,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219141741209 000,00150 411,44150 411,446 985,640,000,000,000,00
852852284110800,00654,84654,8472,760,000,000,000,00
852852284120200,009,809,800,000,000,000,000,00
85285228417032 900,0022 946,9822 946,981 054,990,000,000,000,00
852852289848033 900,0023 611,6223 611,621 127,750,000,000,000,00
852852953110183 800,00148 076,68148 076,680,000,000,000,000,00
852852954210714,00492,00492,000,000,000,000,000,00
8528529593467184 514,00148 568,68148 568,680,000,000,000,000,00
85385395311910 502,007 650,007 650,000,000,000,000,000,00
85385395401729 500,0026 987,1026 987,10516,500,000,000,000,00
8538539540194 808,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 095,002 252,812 252,81308,740,000,000,000,00
853853954127694,00303,41303,4141,580,000,000,000,00
85385395417721 000,004 465,504 465,5054,500,000,000,000,00
8538539542178 166,005 823,015 823,010,000,000,000,000,00
85385395430720 000,0019 891,6219 891,620,000,000,000,000,00
853853954377250,00150,00150,000,000,000,000,000,00
85385395122725100 015,0067 523,4567 523,45921,320,000,000,000,00
85485415324038 060,0038 060,0038 060,000,000,000,000,000,00
85485415326017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159276955 060,0038 060,0038 060,000,000,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002430089 320,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665048 930,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002101852138 250,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000442103 000,001 866,491 866,490,000,000,000,000,00
90090004951143 000,001 866,491 866,490,000,000,000,000,00
90090013430014 670,004 965,904 965,900,000,000,000,000,00
900900139521314 670,004 965,904 965,900,000,000,000,000,00
900900154260170 000,00124 686,96124 686,960,000,000,000,000,00
90090015427080 000,0068 575,3868 575,380,000,000,000,000,00
900900156050113 000,0059 803,4559 803,450,000,000,000,000,00
90090015105495363 000,00253 065,79253 065,790,000,000,000,000,00
9009001942105 000,002 793,262 793,260,000,000,000,000,00
90090019951295 000,002 793,262 793,260,000,000,000,000,00
90090095421070 000,0022 338,1122 338,110,000,000,000,000,00
90090095427025 000,0012 545,0012 545,000,000,000,000,000,00
90090095430030 000,0016 915,2016 915,200,000,000,000,000,00
900900956059994 396,0056 861,7256 861,720,000,000,000,000,00
900900951098341 119 396,00108 660,03108 660,030,000,000,000,000,00
921921162480200 000,00119 900,00119 900,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,00119 900,00119 900,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
9269260541171 190,001 152,311 152,310,000,000,000,000,00
926926054119210,00203,34203,340,000,000,000,000,00
9269260541775 950,005 950,005 950,000,000,000,000,000,00
9269260541791 050,001 050,001 050,000,000,000,000,000,00
9269260542105 000,001 255,991 255,990,000,000,000,000,00
9269260542472 745,502 744,452 744,450,000,000,000,000,00
926926054249484,50484,32484,320,000,000,000,000,00
9269260543005 000,00107,20107,200,000,000,000,000,00
9269260512994971 630,0030 947,6130 947,610,000,000,000,000,00
Razem dział010278 656,86270 783,47270 783,471 497,000,000,000,000,00
Razem dział1503 285,002 715,922 715,920,000,000,000,000,00
Razem dział6001 445 527,00867 041,78867 041,78425,000,000,000,000,00
Razem dział70030 000,0011 637,3011 637,300,000,000,000,000,00
Razem dział71040 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
Razem dział720353 251,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
Razem dział7504 749 672,342 084 792,142 084 792,14575 655,460,000,000,000,00
Razem dział751821,00535,33535,3380,450,000,000,000,00
Razem dział754116 500,0054 202,6254 202,620,000,000,000,000,00
Razem dział757325 000,00275 095,70275 095,700,000,000,000,000,00
Razem dział758102 378,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 455 606,004 297 427,754 297 427,75120 559,830,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0045 323,1445 323,14305,660,000,000,000,00
Razem dział8522 029 726,001 558 401,371 558 401,378 956,750,000,000,000,00
Razem dział853100 015,0067 523,4567 523,45921,320,000,000,000,00
Razem dział85455 060,0038 060,0038 060,000,000,000,000,000,00
Razem dział9001 653 316,00371 351,47371 351,470,000,000,000,000,00
Razem dział921200 000,00119 900,00119 900,000,000,000,000,000,00
Razem dział92671 630,0030 947,6130 947,610,000,000,000,000,00
RAZEM17 074 945,1410 184 812,8410 184 812,84708 401,470,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)383 105,94383 105,940,000,000,000,000,000,00383 105,940,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie383 105,94383 105,940,000,000,000,000,000,00383 105,940,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)433 835,94433 835,940,000,000,000,000,000,000,000,000,00433 835,940,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe433 835,94433 835,940,000,000,000,000,000,000,000,000,00433 835,940,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)777 316,60777 316,60152 289,00152 289,000,000,000,000,000,000,000,00625 027,600,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.406 975,60406 975,600,000,000,000,000,000,000,000,000,00406 975,600,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.370 341,00370 341,00152 289,00152 289,000,000,000,000,000,000,000,00218 052,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)17 474 945,1410 769 074,23
A1. Dochody bieżące13 256 923,379 496 245,53
A2. Dochody majątkowe4 218 021,771 272 828,70
B. WYDATKI (B1+B2)17 074 945,1410 184 812,84
B1. Wydatki bieżące12 244 734,938 745 602,90
B2. Wydatki majątkowe4 830 210,211 439 209,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)400 000,00584 261,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
495 700,00795 700,00
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
495 700,00795 700,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 700,00776 025,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
395 700,00376 025,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00400 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 583 388,006 583 388,0072 688,000,000,0072 688,000,000,006 510 700,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 583 388,006 583 388,0072 688,000,000,0072 688,000,000,006 510 700,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe300 000,00300 000,000,000,000,000,000,000,00300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 283 388,006 283 388,0072 688,000,000,0072 688,000,000,006 210 700,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki