Raport: Sprawozdania Budżetowe I kwartał 2012
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010106207740 789,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010107227740 789,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001662073 217 539,150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016668233 217 539,150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005075047 000,0016 539,080,0016 539,0816 539,080,000,000,000,000,000,000,00
700700050770900 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087018 000,0018 666,440,0018 666,4418 666,440,000,000,000,000,000,000,00
7007000573565968 265,0035 205,520,0035 205,5235 205,520,000,000,000,000,000,000,00
720720952007219 751,690,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956207661 934,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209581029881 685,790,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0012 136,000,0012 136,0012 136,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0012 140,650,0012 140,6512 140,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502306904 000,00554,700,00554,70554,700,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,004 953,980,004 953,984 953,980,000,000,000,000,000,000,00
750750237839339 000,005 508,680,005 508,685 508,680,000,000,000,000,000,000,00
751751012010823,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862823,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,0015,000,0015,0015,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,0015,000,0015,0015,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310497 800,00520 115,250,00145 467,44145 467,44374 717,9835 369,9870,1715 422,0065 277,0059,000,00
756756150320235,00284,500,00107,00107,00213,5051,5036,00102,000,000,000,00
75675615033018 500,0022 426,000,005 605,005 605,0016 821,001,000,000,001 725,000,000,00
7567561503408 800,008 800,000,004 400,004 400,004 400,000,000,001 206,000,000,000,00
7567561505002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561578171527 335,00551 625,750,00155 579,44155 579,44396 152,4835 422,48106,1716 730,0067 002,0059,000,00
756756160310935 600,00979 641,240,00351 937,87351 937,87632 659,74130 317,854 956,3769 110,008 624,00120,000,00
756756160320540 000,00551 384,560,00177 391,73177 391,73377 828,7555 918,853 835,9239 332,000,00722,002 021,00
75675616033024 000,0028 996,180,0013 072,3813 072,3816 183,402 685,90259,600,000,0011,000,00
75675616034095 000,0084 132,700,0041 511,5541 511,5542 621,155 771,150,0011 006,004 025,000,004 600,00
75675616036020 000,003 588,000,003 588,003 588,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,0080,000,0080,0080,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500250 000,0042 954,000,0042 954,0043 770,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,0038,000,0038,0038,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 866 600,001 690 814,680,00630 573,53631 389,531 069 293,04194 693,759 051,89119 448,0012 649,00853,006 621,00
75675618041020 000,004 761,000,004 761,004 761,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460490 000,00131 698,190,00131 698,19131 698,190,000,000,000,000,000,000,00
75675618048064 500,0027 997,750,0027 997,7527 997,750,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618091035 000,0048 013,990,003 078,293 078,2944 935,700,000,000,000,000,000,00
7567561809201 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044615 500,00212 670,930,00167 735,23167 735,2344 935,700,000,000,000,000,000,00
7567562100101 546 727,00289 968,000,00289 968,00265 508,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,0063,690,0063,69638,260,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 549 727,00290 031,690,00290 031,69266 146,260,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 690 046,001 419 250,000,001 419 250,001 135 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 690 046,001 419 250,000,001 419 250,001 135 400,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 666 237,00416 559,000,00416 559,00416 559,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 666 237,00416 559,000,00416 559,00416 559,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409203 000,0069,280,0069,2869,280,000,000,000,000,000,000,00
75875814203019 678,070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814633016 337,310,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758148585239 015,3869,280,0069,2869,280,000,000,000,000,000,000,00
7587583129202 808,00702,000,00702,00702,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795092 808,00702,000,00702,00702,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010181732500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083070 000,0025 233,500,0025 233,5025 233,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174170 000,0025 233,500,0025 233,5025 233,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200729 172,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520095 148,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501234 320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 401 000,00317 263,000,00317 263,00317 263,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,001 551,860,001 551,861 551,860,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 411 000,00318 814,860,00318 814,86318 814,860,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 300,001 430,000,001 430,001 430,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 200,001 540,000,001 540,001 540,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213901059 500,002 970,000,002 970,002 970,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203020 000,003 250,000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809620 000,003 250,000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203067 000,0019 650,000,0019 650,0019 650,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809867 000,0019 650,000,0019 650,0019 650,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0020 119,000,0020 119,0020 119,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0020 119,000,0020 119,0020 119,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00306,000,00306,00306,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00306,000,00306,00306,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529520104 600,004 600,000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203095 000,0018 800,000,0018 800,0018 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852959018799 600,0023 400,000,0023 400,0023 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200792 354,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 861,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853959026497 215,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,002 032,310,002 032,312 032,310,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,002 032,310,002 032,312 032,310,000,000,000,000,000,000,00
90090095620772 427,0072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
900900959720272 427,0072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695620717 969,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926956209946,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510603718 915,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010740 789,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6003 217 539,150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700968 265,0035 205,520,0035 205,5235 205,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział720881 685,790,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75078 545,0017 649,330,0017 649,3317 649,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751823,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 566 162,002 745 158,050,001 243 934,891 220 865,461 510 381,22230 116,239 158,06136 178,0079 651,00912,006 621,00
Razem dział7585 398 106,381 836 580,280,001 836 580,281 552 730,280,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801104 820,0025 233,500,0025 233,5025 233,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 680 100,00388 509,860,00388 509,86388 509,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85397 215,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział90076 927,0074 459,310,0074 459,3174 459,310,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92618 915,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 831 292,325 123 002,850,003 621 779,693 314 860,261 510 381,22230 116,239 158,06136 178,0079 651,00912,006 621,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
plany dotacji i subwencji zostana dostosowane na najbliższej sesji
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
01001010707050 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
01001030285011 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389011 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540524 000,000,000,000,000,000,000,000,00
15015011663910 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
150150112180010 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210100 000,0018 677,3218 677,320,000,000,000,000,00
60060016427040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300100 044,0077 432,4277 432,420,000,000,000,000,00
6006001660573 217 539,150,000,000,000,000,000,000,00
600600166059591 801,036 150,006 150,000,000,000,000,000,00
60060016855124 049 384,18102 259,74102 259,740,000,000,000,000,00
70070005430010 000,003 611,943 611,9472,000,000,000,000,00
70070005459010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005606080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000585655100 000,003 611,943 611,9472,000,000,000,000,00
71071004430028 000,0011 906,4011 906,400,000,000,000,000,00
71071004606096 000,0095 940,0095 940,000,000,000,000,000,00
7107100482074124 000,00107 846,40107 846,400,000,000,000,000,00
72072095401770 453,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095401912 340,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095411712 047,700,000,000,000,000,000,000,00
7207209541192 118,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541271 480,000,000,000,000,000,000,000,00
720720954129304,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209542175 645,700,000,000,000,000,000,000,00
720720954219997,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095430782 291,390,000,000,000,000,000,000,00
72072095430914 523,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095435725 405,650,000,000,000,000,000,000,00
7207209543594 484,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209544377 318,500,000,000,000,000,000,000,00
7207209544391 292,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956067661 934,100,000,000,000,000,000,000,00
720720956069116 812,000,000,000,000,000,000,000,00
720720951441231 019 446,040,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,008 686,848 686,840,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,00865,82865,82432,910,000,000,000,00
750750114120800,00133,34133,3466,670,000,000,000,00
750750119204139 445,0012 136,0012 136,00499,580,000,000,000,00
75075022303050 000,0011 686,3711 686,370,000,000,000,000,00
75075022421010 000,001 534,061 534,060,000,000,000,000,00
750750228301260 000,0013 220,4313 220,430,000,000,000,000,00
7507502340101 220 000,00283 710,55283 710,5528 935,620,000,000,000,00
75075023404086 000,0083 136,4983 136,490,000,000,000,000,00
75075023410045 000,009 360,649 360,641 576,000,000,000,000,00
750750234110149 000,0054 486,5054 486,5016 223,110,000,000,000,00
75075023412030 000,006 698,516 698,511 805,850,000,000,000,00
75075023414015 000,002 797,002 797,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,0086,3086,300,000,000,000,000,00
750750234210105 836,3963 444,1463 444,140,000,000,000,000,00
75075023426010 000,001 554,241 554,240,000,000,000,000,00
7507502342705 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
7507502342805 000,00680,00680,000,000,000,000,000,00
75075023430080 000,0043 583,7243 583,720,000,000,000,000,00
7507502343505 000,00999,39999,390,000,000,000,000,00
7507502343607 000,001 503,591 503,590,000,000,000,000,00
7507502343706 000,001 625,361 625,360,000,000,000,000,00
75075023441020 000,002 583,972 583,9741,000,000,000,000,00
75075023443018 000,001 409,331 409,330,000,000,000,000,00
75075023444040 000,0019 300,0019 300,000,000,000,000,000,00
75075023470015 000,001 634,001 634,000,000,000,000,000,00
75075023605080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231628931 951 836,39579 793,73579 793,7348 581,580,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529007 752,001 943,001 943,000,000,000,000,000,00
75075095303010 000,002 630,002 630,000,000,000,000,000,00
7507509566396 375,006 375,006 375,000,000,000,000,000,00
750750958841424 127,0010 948,0010 948,000,000,000,000,000,00
751751014110106,000,000,0029,610,000,000,000,00
75175101412017,000,000,004,240,000,000,000,00
751751014170700,00125,97125,9747,190,000,000,000,00
7517510188252823,00125,97125,9781,040,000,000,000,00
7547541230308 000,001 547,841 547,840,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00285,39285,390,000,000,000,000,00
75475412417010 000,002 890,002 890,000,000,000,000,000,00
75475412421050 000,006 015,316 015,310,000,000,000,000,00
75475412426018 000,002 603,982 603,980,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,00971,20971,200,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00413,13413,130,000,000,000,000,00
7547541244309 000,001 972,001 972,000,000,000,000,000,00
75475412113316110 000,0016 698,8516 698,850,000,000,000,000,00
754754144210200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541480378200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803854 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110300 000,00107 330,41107 330,410,000,000,000,000,00
7577570284569300 000,00107 330,41107 330,410,000,000,000,000,00
75875818481076 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138676 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020119 000,0031 301,3931 301,393 107,410,000,000,000,00
8018010140101 803 000,00500 801,08500 801,0848 572,130,000,000,000,00
801801014040150 000,00105 406,50105 406,5044 430,190,000,000,000,00
801801014110297 000,0079 232,0079 232,0055 180,360,000,000,000,00
80180101412047 000,0012 077,1012 077,107 588,070,000,000,000,00
801801014210238 815,00135 504,42135 504,420,000,000,000,000,00
8018010142404 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426031 000,0010 562,5010 562,500,000,000,000,000,00
80180101427016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142801 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
80180101430027 000,009 134,889 134,880,000,000,000,000,00
8018010143502 200,00129,15129,150,000,000,000,000,00
8018010143706 000,001 393,291 393,290,000,000,000,000,00
8018010144104 000,001 377,441 377,440,000,000,000,000,00
8018010144305 500,00372,00372,000,000,000,000,000,00
801801014440109 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010160595 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011538212 865 515,00887 341,75887 341,75158 878,160,000,000,000,00
80180103302019 200,004 548,274 548,27436,550,000,000,000,00
801801034010228 300,0056 950,8956 950,894 721,560,000,000,000,00
80180103404015 950,009 293,799 293,794 211,370,000,000,000,00
80180103411039 600,009 631,279 631,275 375,970,000,000,000,00
8018010341206 150,001 500,051 500,05770,230,000,000,000,00
801801034240500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103108884321 700,0081 924,2781 924,2715 515,680,000,000,000,00
80180104231020 000,003 320,323 320,320,000,000,000,000,00
80180104430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801048751545 000,003 320,323 320,320,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0015 585,0815 585,081 546,210,000,000,000,00
801801104010950 000,00253 763,41253 763,4123 314,540,000,000,000,00
80180110404070 100,0048 178,9648 178,9621 827,700,000,000,000,00
801801104110140 000,0036 340,0836 340,0825 473,740,000,000,000,00
80180110412020 000,005 681,485 681,483 370,950,000,000,000,00
8018011041405 000,00708,00708,000,000,000,000,000,00
8018011041703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210152 685,00119 309,63119 309,630,000,000,000,000,00
8018011042402 000,00345,00345,000,000,000,000,000,00
80180110426020 000,0018 561,2618 561,260,000,000,000,000,00
8018011042705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104280500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043007 000,005 147,145 147,140,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00169,54169,540,000,000,000,000,00
8018011043703 000,00904,49904,490,000,000,000,000,00
8018011044101 000,00435,28435,280,000,000,000,000,00
8018011044304 000,00988,00988,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101560811 500 285,00506 117,35506 117,3575 533,140,000,000,000,00
80180113401080 000,0020 963,7620 963,761 784,150,000,000,000,00
8018011340406 500,005 993,445 993,440,000,000,000,000,00
80180113411013 000,004 297,584 297,581 030,280,000,000,000,00
8018011341202 000,00654,98654,98147,630,000,000,000,00
80180113421040 000,0010 007,8410 007,840,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,0044 299,0844 299,080,000,000,000,000,00
801801134360700,00175,00175,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,002 700,002 700,000,000,000,000,000,00
80180113123204323 800,0089 291,6889 291,682 962,060,000,000,000,00
80180146430015 000,004 504,004 504,000,000,000,000,000,00
801801468524715 000,004 504,004 504,000,000,000,000,000,00
801801484010100 000,0025 654,5525 654,552 360,200,000,000,000,00
8018014840408 700,005 935,905 935,902 690,650,000,000,000,00
80180148411017 000,003 408,453 408,452 794,130,000,000,000,00
8018014841202 500,00423,86423,86290,690,000,000,000,00
8018014842102 000,00107,15107,150,000,000,000,000,00
80180148422030 000,0021 141,8921 141,890,000,000,000,000,00
80180148426015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,0065,0065,000,000,000,000,000,00
8018014844404 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659180 700,0056 736,8056 736,808 135,670,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 409,001 630,211 630,21899,120,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127715,00255,75255,75128,880,000,000,000,00
80180195417729 196,009 924,399 924,391 435,240,000,000,000,00
8018019542102 280,0065,0265,020,000,000,000,000,00
80180195444016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511430765 000,0011 875,3711 875,372 463,240,000,000,000,00
8518515342101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00111,51111,5150,200,000,000,000,00
851851544120500,0010,2910,293,430,000,000,000,00
85185154417020 000,003 524,383 524,38279,800,000,000,000,00
85185154421024 400,005 104,105 104,100,000,000,000,000,00
851851544260500,0010,7010,700,000,000,000,000,00
85185154430016 000,001 679,801 679,800,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0010 440,7810 440,78333,430,000,000,000,00
85285202433020 000,005 616,475 616,470,000,000,000,000,00
852852029038420 000,005 616,475 616,470,000,000,000,000,00
852852054170750,00682,00682,0068,000,000,000,000,00
8528520542102 250,00506,85506,850,000,000,000,000,00
85285205944373 000,001 188,851 188,8568,000,000,000,000,00
8528521231101 342 194,00327 874,40327 874,400,000,000,000,000,00
85285212401024 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411020 869,005 605,725 605,722 432,700,000,000,000,00
852852124120637,00159,25159,250,000,000,000,000,00
8528521242103 000,002 329,432 329,430,000,000,000,000,00
8528521243006 000,001 487,761 487,760,000,000,000,000,00
8528521244401 100,00500,00500,000,000,000,000,000,00
8528521247001 200,00330,00330,000,000,000,000,000,00
852852121231041 401 000,00346 286,56346 286,562 432,700,000,000,000,00
85285213413011 050,002 325,352 325,351 216,980,000,000,000,00
852852139019511 050,002 325,352 325,351 216,980,000,000,000,00
85285214311035 000,0010 482,1010 482,100,000,000,000,000,00
852852148917635 000,0010 482,1010 482,100,000,000,000,000,00
85285216311083 750,0024 220,0024 220,000,000,000,000,000,00
852852168917883 750,0024 220,0024 220,000,000,000,000,000,00
852852194010126 000,0034 385,7034 385,703 761,650,000,000,000,00
85285219404015 000,0011 379,0811 379,080,000,000,000,000,00
85285219411022 000,007 938,897 938,892 390,790,000,000,000,00
8528521941203 500,00932,85932,85264,370,000,000,000,00
8528521942109 500,00447,10447,100,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943005 000,00811,21811,210,000,000,000,000,00
852852194370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00158,30158,300,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521947003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219137471192 000,0057 053,1357 053,136 416,810,000,000,000,00
852852284110800,00127,44127,44215,160,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,001 399,031 399,03301,960,000,000,000,00
85285228984806 000,001 526,471 526,47517,120,000,000,000,00
852852953110128 350,0038 071,5938 071,590,000,000,000,000,00
8528529589257128 350,0038 071,5938 071,590,000,000,000,000,00
85385395311915 113,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395401725 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539540194 861,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 287,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954127720,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395417717 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539542174 147,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430730 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954377200,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395122725102 328,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665049 060,0012 265,0012 265,000,000,000,000,000,00
900900029755249 060,0012 265,0012 265,000,000,000,000,000,00
90090003430017 000,002 489,522 489,520,000,000,000,000,00
900900039520317 000,002 489,522 489,520,000,000,000,000,00
9009000442103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951143 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260180 000,0034 605,7734 605,770,000,000,000,000,00
90090015427061 866,0018 580,3718 580,370,000,000,000,000,00
90090015605061 134,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495303 000,0053 186,1453 186,140,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421025 000,005 424,985 424,980,000,000,000,000,00
90090095427038 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095430029 255,130,000,000,000,000,000,000,00
90090095605930 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109834122 255,135 424,985 424,980,000,000,000,000,00
921921162480175 000,0087 000,0087 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517175 000,0087 000,0087 000,000,000,000,000,000,00
92692605282030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605417010 000,004 626,004 626,00241,780,000,000,000,00
92692605421010 000,00710,38710,380,000,000,000,000,00
92692605430010 000,002 700,302 700,300,000,000,000,000,00
9269260510903160 000,008 036,688 036,68241,780,000,000,000,00
92692695605718 915,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695605916 085,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510573735 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01085 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
Razem dział15010 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
Razem dział6004 054 384,18102 259,74102 259,740,000,000,000,000,00
Razem dział700100 000,003 611,943 611,9472,000,000,000,000,00
Razem dział710124 000,00107 846,40107 846,400,000,000,000,000,00
Razem dział7201 019 446,040,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 095 408,39616 098,16616 098,1649 081,160,000,000,000,00
Razem dział751823,00125,97125,9781,040,000,000,000,00
Razem dział754114 200,0016 698,8516 698,850,000,000,000,000,00
Razem dział757300 000,00107 330,41107 330,410,000,000,000,000,00
Razem dział75876 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 317 000,001 641 111,541 641 111,54263 487,950,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0010 440,7810 440,78333,430,000,000,000,00
Razem dział8521 880 150,00486 770,52486 770,5210 651,610,000,000,000,00
Razem dział853102 328,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900509 315,1373 365,6473 365,640,000,000,000,000,00
Razem dział921175 000,0087 000,0087 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92695 000,008 036,688 036,68241,780,000,000,000,00
RAZEM16 122 709,743 271 016,213 271 016,21323 948,970,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)269 153,14269 153,140,000,000,000,000,000,00269 153,140,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe269 153,14269 153,140,000,000,000,000,000,00269 153,140,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)313 000,38313 000,380,000,000,000,000,000,000,000,000,00313 000,380,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe313 000,38313 000,380,000,000,000,000,000,000,000,000,00313 000,380,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 298 495,231 298 495,2372 324,0072 324,000,000,000,000,000,000,000,001 226 171,230,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 298 495,231 298 495,2372 324,0072 324,000,000,000,000,000,000,000,001 226 171,230,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)17 831 292,323 621 779,69
A1. Dochody bieżące12 185 350,763 530 686,25
A2. Dochody majątkowe5 645 941,5691 093,44
B. WYDATKI (B1+B2)16 122 709,743 271 016,21
B1. Wydatki bieżące11 016 899,463 139 966,63
B2. Wydatki majątkowe5 105 810,28131 049,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)1 708 582,58350 763,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
0,00200 000,00
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
0,00200 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 708 582,58243 602,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 208 582,58143 602,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych813 216,0072 427,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00100 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
wykonane przychody 200.000 zl dotyczą zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu w 2012 r.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)7 251 693,587 251 693,58141 404,580,00141 404,580,000,000,007 110 289,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)7 251 693,587 251 693,58141 404,580,00141 404,580,000,000,007 110 289,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe200 000,00200 000,000,000,000,000,000,000,00200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe7 051 693,587 051 693,58141 404,580,00141 404,580,000,000,006 910 289,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,00740 789,00740 789,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki