Raport: Sprawozdania Budżetowe I kwartał 2011
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
  7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,000,000,005 038,591 728,960,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0018 138,460,0018 138,4618 138,460,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005735651 096 265,0026 111,800,0021 073,2121 073,215 038,591 728,960,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0012 136,000,0012 136,0012 136,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0012 136,000,0012 136,0012 136,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,00604,200,00604,20604,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,003 333,680,003 333,683 333,680,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0021 248,290,0021 248,2921 248,290,000,000,000,000,000,000,00
75075056201010 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781610 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00198,000,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00198,000,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,00655,900,00655,90655,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,00655,900,00655,90655,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00447 753,810,00125 303,77125 303,77322 450,0418 517,8124,179 921,0056 201,000,000,00
756756150320100,00124,000,00275,00275,00151,000,00158,005,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 503,000,004 625,004 625,0013 877,000,000,00829,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,004 400,004 400,004 400,000,000,001 067,000,000,000,00
7567561505000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561578171405 400,00476 180,810,00135 603,77135 603,77340 878,0418 517,81182,1711 822,0056 201,000,000,00
756756160310935 600,00957 353,420,00338 753,04338 753,04618 600,38136 389,887 958,2856 065,008 624,00231,003 263,00
756756160320490 000,00449 928,560,00142 511,92142 511,92307 416,6449 689,653 759,813 224,000,002 262,000,00
75675616033022 000,0024 185,750,0010 649,2710 649,2713 536,482 584,88239,000,000,0083,000,00
75675616034098 300,0084 030,900,0035 016,8035 016,8049 014,1010 814,100,0010 469,004 025,000,005 100,00
75675616036020 000,003 053,000,003 053,001 301,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00290,000,00290,00290,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0033 684,320,0033 684,3232 186,320,000,000,000,000,000,000,00
7567561609100,00445,000,00445,00445,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 766 900,001 552 970,950,00564 403,35561 153,35988 567,60199 478,5111 957,0969 758,0012 649,002 576,008 363,00
75675618041020 000,004 847,000,004 847,004 847,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00151 971,020,00151 971,02151 971,020,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0024 547,670,0024 547,6724 547,670,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00149,200,00149,20149,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0038 972,780,002 963,582 963,5836 009,200,000,000,000,000,000,00
7567561809200,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044550 494,00221 040,670,00185 031,47185 031,4736 009,200,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00277 555,000,00277 555,00199 484,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00277 555,000,00277 555,00199 484,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 359 315,001 041 009,000,001 041 009,001 041 009,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 359 315,001 041 009,000,001 041 009,001 041 009,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,00425 361,000,00425 361,00425 361,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,00425 361,000,00425 361,00425 361,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,0078,120,0078,1278,120,000,000,000,000,000,000,00
75875814774925 000,0078,120,0078,1278,120,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016297268 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010188029269 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083035 000,0032 631,500,0032 631,5032 631,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174135 000,0032 631,500,0032 631,5032 631,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 359 000,00370 468,000,00370 468,00370 468,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,001 810,930,001 810,931 810,930,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 369 000,00372 278,930,00372 278,93372 278,930,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,001 220,000,001 220,001 220,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,002 040,000,002 040,002 040,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,003 260,000,003 260,003 260,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,006 040,000,006 040,006 040,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,006 040,000,006 040,006 040,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0021 470,000,0021 470,0021 470,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0021 470,000,0021 470,0021 470,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0028 093,000,0028 093,0028 093,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0028 093,000,0028 093,0028 093,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00226,800,00226,80226,800,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00226,800,00226,80226,800,000,000,000,000,000,000,00
85285295203068 000,0029 020,000,0029 020,0029 020,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817768 000,0029 020,000,0029 020,0029 020,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,001 776,630,001 776,631 776,630,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,001 776,630,001 776,631 776,630,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 096 265,0026 111,800,0021 073,2121 073,215 038,591 728,960,000,000,000,000,00
Razem dział750104 369,0043 898,290,0043 898,2943 898,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751789,00198,000,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 119 767,002 528 403,330,001 163 249,491 081 928,491 365 454,84217 996,3212 139,2681 580,0068 850,002 576,008 363,00
Razem dział7585 065 762,001 466 448,120,001 466 448,121 466 448,120,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801354 800,0032 631,500,0032 631,5032 631,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 610 200,00460 388,730,00460 388,73460 388,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00287 613,470,00287 613,47287 613,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 012 315,005 237 225,240,003 867 032,813 785 711,811 370 493,43219 725,2812 139,2681 580,0068 850,002 576,008 363,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,000,000,005 038,591 728,960,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0018 138,460,0018 138,4618 138,460,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005735651 096 265,0026 111,800,0021 073,2121 073,215 038,591 728,960,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0012 136,000,0012 136,0012 136,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0012 136,000,0012 136,0012 136,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,00604,200,00604,20604,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,003 333,680,003 333,683 333,680,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0021 248,290,0021 248,2921 248,290,000,000,000,000,000,000,00
75075056201010 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781610 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00198,000,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00198,000,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,00655,900,00655,90655,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,00655,900,00655,90655,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00447 753,810,00125 303,77125 303,77322 450,0418 517,8124,179 921,0056 201,000,000,00
756756150320100,00124,000,00275,00275,00151,000,00158,005,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 503,000,004 625,004 625,0013 877,000,000,00829,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,004 400,004 400,004 400,000,000,001 067,000,000,000,00
7567561505000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561578171405 400,00476 180,810,00135 603,77135 603,77340 878,0418 517,81182,1711 822,0056 201,000,000,00
756756160310935 600,00957 353,420,00338 753,04338 753,04618 600,38136 389,887 958,2856 065,008 624,00231,003 263,00
756756160320490 000,00449 928,560,00142 511,92142 511,92307 416,6449 689,653 759,813 224,000,002 262,000,00
75675616033022 000,0024 185,750,0010 649,2710 649,2713 536,482 584,88239,000,000,0083,000,00
75675616034098 300,0084 030,900,0035 016,8035 016,8049 014,1010 814,100,0010 469,004 025,000,005 100,00
75675616036020 000,003 053,000,003 053,001 301,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00290,000,00290,00290,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0033 684,320,0033 684,3232 186,320,000,000,000,000,000,000,00
7567561609100,00445,000,00445,00445,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 766 900,001 552 970,950,00564 403,35561 153,35988 567,60199 478,5111 957,0969 758,0012 649,002 576,008 363,00
75675618041020 000,004 847,000,004 847,004 847,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00151 971,020,00151 971,02151 971,020,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0024 547,670,0024 547,6724 547,670,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00149,200,00149,20149,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0038 972,780,002 963,582 963,5836 009,200,000,000,000,000,000,00
7567561809200,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044550 494,00221 040,670,00185 031,47185 031,4736 009,200,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00277 555,000,00277 555,00199 484,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00277 555,000,00277 555,00199 484,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 359 315,001 292 045,000,001 292 045,001 041 009,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 359 315,001 292 045,000,001 292 045,001 041 009,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,00425 361,000,00425 361,00425 361,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,00425 361,000,00425 361,00425 361,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,0078,120,0078,1278,120,000,000,000,000,000,000,00
75875814774925 000,0078,120,0078,1278,120,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016297268 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010188029269 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083035 000,0032 631,500,0032 631,5032 631,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174135 000,0032 631,500,0032 631,5032 631,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 359 000,00370 468,000,00370 468,00370 468,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,001 810,930,001 810,931 810,930,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 369 000,00372 278,930,00372 278,93372 278,930,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,001 220,000,001 220,001 220,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,002 040,000,002 040,002 040,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,003 260,000,003 260,003 260,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,006 040,000,006 040,006 040,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,006 040,000,006 040,006 040,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0021 470,000,0021 470,0021 470,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0021 470,000,0021 470,0021 470,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0028 093,000,0028 093,0028 093,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0028 093,000,0028 093,0028 093,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00226,800,00226,80226,800,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00226,800,00226,80226,800,000,000,000,000,000,000,00
85285295203068 000,0029 020,000,0029 020,0029 020,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817768 000,0029 020,000,0029 020,0029 020,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,001 776,630,001 776,631 776,630,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,001 776,630,001 776,631 776,630,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 096 265,0026 111,800,0021 073,2121 073,215 038,591 728,960,000,000,000,000,00
Razem dział750104 369,0043 898,290,0043 898,2943 898,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751789,00198,000,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 119 767,002 528 403,330,001 163 249,491 081 928,491 365 454,84217 996,3212 139,2681 580,0068 850,002 576,008 363,00
Razem dział7585 065 762,001 717 484,120,001 717 484,121 466 448,120,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801354 800,0032 631,500,0032 631,5032 631,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 610 200,00460 388,730,00460 388,73460 388,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00287 613,470,00287 613,47287 613,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 012 315,005 488 261,240,004 118 068,813 785 711,811 370 493,43219 725,2812 139,2681 580,0068 850,002 576,008 363,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106057671 789,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106059421 211,0016 987,5816 987,580,000,000,000,000,00
01001010191861 143 000,0016 987,5816 987,580,000,000,000,000,00
01001030285010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
1501501166392 835,000,000,000,000,000,000,000,00
15015011218002 835,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600116666130 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421070 000,001 547,001 547,000,000,000,000,000,00
60060016427030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300120 000,0070 619,8370 619,830,000,000,000,000,00
60060016605050 000,006 737,926 737,920,000,000,000,000,00
60060016605929 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001685505299 000,0078 904,7578 904,750,000,000,000,000,00
7007000543008 000,004 073,404 073,400,000,000,000,000,00
70070005459020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700057959528 000,004 073,404 073,400,000,000,000,000,00
71071004430026 000,009 272,009 272,000,000,000,000,000,00
710710046060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100482074126 000,009 272,009 272,000,000,000,000,000,00
710710132710110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107101374433110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,008 686,828 686,820,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,00865,84865,84432,920,000,000,000,00
750750114120800,00133,34133,3466,670,000,000,000,00
750750119204139 445,0012 136,0012 136,00499,590,000,000,000,00
75075022303050 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
7507502242109 000,002 172,322 172,320,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228731260 000,0016 172,3216 172,320,000,000,000,000,00
7507502340101 276 000,00257 742,28257 742,2825 123,000,000,000,000,00
750750234040107 000,0096 413,0996 413,090,000,000,000,000,00
750750234110195 505,0052 585,7852 585,7813 087,200,000,000,000,00
75075023412033 000,007 630,147 630,141 835,940,000,000,000,00
75075023414010 000,002 940,002 940,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,002 940,852 940,85130,090,000,000,000,00
750750234210172 762,0064 506,4264 506,420,000,000,000,000,00
75075023426010 000,001 990,391 990,390,000,000,000,000,00
75075023427010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342806 000,00736,00736,000,000,000,000,000,00
750750234300100 000,0025 961,6225 961,620,000,000,000,000,00
7507502343505 000,001 138,391 138,390,000,000,000,000,00
7507502343607 000,001 674,631 674,630,000,000,000,000,00
7507502343706 000,001 617,181 617,180,000,000,000,000,00
75075023441020 000,004 126,164 126,1657,000,000,000,000,00
75075023443018 000,007 729,927 729,920,000,000,000,000,00
75075023444045 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
75075023470015 000,007 814,707 814,700,000,000,000,000,00
750750236050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231648532 156 267,00555 547,55555 547,5540 233,230,000,000,000,00
7507505630207 530,000,000,000,000,000,000,000,00
750750564110280,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056412046,000,000,000,000,000,000,000,00
7507505641701 858,000,000,000,000,000,000,000,00
750750564210300,00150,00150,000,000,000,000,000,00
750750564410500,00477,46477,460,000,000,000,000,00
750750569984610 514,00627,46627,460,000,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529008 000,001 928,001 928,000,000,000,000,000,00
75075095303010 000,002 250,002 250,000,000,000,000,000,00
7507509566398 730,000,000,000,000,000,000,000,00
750750958841426 730,004 178,004 178,000,000,000,000,000,00
75175101411092,0025,3425,340,000,000,000,000,00
75175101412017,004,114,110,000,000,000,000,00
751751014170680,00167,80167,800,000,000,000,000,00
7517510188252789,00197,25197,250,000,000,000,000,00
752752124300500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280264500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412303018 000,006 625,926 625,920,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00436,39436,390,000,000,000,000,00
75475412417014 000,00786,68786,680,000,000,000,000,00
75475412421055 800,004 512,474 512,470,000,000,000,000,00
75475412426018 000,006 699,176 699,170,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,001 588,001 588,000,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00408,46408,460,000,000,000,000,00
7547541244309 000,00924,00924,000,000,000,000,000,00
75475412113316129 800,0021 981,0921 981,090,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541480468200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142101 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475421803851 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475495630060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754958254960 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410045 000,007 500,177 500,171 263,000,000,000,000,00
75675647421015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756478471360 000,007 500,177 500,171 263,000,000,000,000,00
757757028110240 000,0069 642,1669 642,160,000,000,000,000,00
7577570284569240 000,0069 642,1669 642,160,000,000,000,000,00
758758184810126 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386126 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0029 096,4729 096,472 892,670,000,000,000,00
8018010140101 820 000,00486 607,61486 607,6142 509,120,000,000,000,00
801801014040145 000,0095 869,0695 869,0643 446,520,000,000,000,00
801801014110295 000,0084 202,7684 202,7645 272,240,000,000,000,00
80180101412047 000,0012 855,9212 855,926 962,180,000,000,000,00
801801014210231 000,00114 371,66114 371,660,000,000,000,000,00
8018010142404 000,00247,00247,000,000,000,000,000,00
80180101426040 000,0010 699,2610 699,260,000,000,000,000,00
80180101427055 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142801 000,00140,00140,000,000,000,000,000,00
80180101430023 400,005 974,095 974,090,000,000,000,000,00
8018010143504 000,0087,7287,720,000,000,000,000,00
8018010143706 000,001 343,331 343,330,000,000,000,000,00
8018010144104 000,00903,14903,140,000,000,000,000,00
8018010144306 000,00851,80851,800,000,000,000,000,00
801801014440115 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
801801016050140 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016057268 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016059115 200,004 920,004 920,000,000,000,000,000,00
801801011659283 440 400,00858 169,82858 169,82141 082,730,000,000,000,00
80180103302018 000,004 051,714 051,71380,570,000,000,000,00
801801034010219 000,0054 209,0054 209,004 001,310,000,000,000,00
80180103404017 000,009 942,579 942,574 505,970,000,000,000,00
80180103411034 000,009 040,999 040,994 534,930,000,000,000,00
8018010341206 000,001 466,871 466,87735,800,000,000,000,00
8018010342101 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801034410600,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103117504309 000,0078 711,1478 711,1414 158,580,000,000,000,00
80180104231017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430020 000,001 546,201 546,200,000,000,000,000,00
801801048751537 000,001 546,201 546,200,000,000,000,000,00
80180110302052 000,0013 105,2113 105,211 326,060,000,000,000,00
801801104010830 000,00213 557,86213 557,8619 492,950,000,000,000,00
80180110404067 000,0043 051,4043 051,4019 509,680,000,000,000,00
801801104110136 500,0033 456,9733 456,9720 471,580,000,000,000,00
80180110412021 000,003 399,313 399,313 108,090,000,000,000,00
8018011041405 000,002 070,002 070,000,000,000,000,000,00
8018011041703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210122 000,0096 099,8296 099,820,000,000,000,000,00
8018011042404 000,00570,00570,000,000,000,000,000,00
80180110426020 000,0015 521,5115 521,510,000,000,000,000,00
8018011042707 000,00172,20172,200,000,000,000,000,00
801801104280500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110430013 000,002 619,822 619,820,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00175,44175,440,000,000,000,000,00
8018011043703 000,00979,78979,780,000,000,000,000,00
8018011044101 000,00691,68691,680,000,000,000,000,00
8018011044304 000,00956,00956,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101560811 350 000,00426 427,00426 427,0063 908,360,000,000,000,00
80180113401075 000,0018 921,5618 921,561 725,150,000,000,000,00
8018011340406 000,005 265,375 265,370,000,000,000,000,00
80180113411012 000,003 648,973 648,97952,810,000,000,000,00
8018011341202 000,00592,06592,06154,600,000,000,000,00
80180113421050 000,0013 544,1313 544,130,000,000,000,000,00
80180113427036 546,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,0032 794,1732 794,17278,200,000,000,000,00
801801134360700,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
80180113123204358 846,0077 816,2677 816,263 110,760,000,000,000,00
80180146430017 000,003 987,503 987,500,000,000,000,000,00
801801468524717 000,003 987,503 987,500,000,000,000,000,00
80180148401095 000,0022 567,6822 567,682 276,490,000,000,000,00
8018014840407 600,004 890,364 890,362 217,500,000,000,000,00
80180148411015 000,003 264,703 264,702 319,310,000,000,000,00
8018014841202 200,00353,34353,34376,320,000,000,000,00
8018014842101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148422034 300,0021 953,3721 953,37856,800,000,000,000,00
80180148426015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844404 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659175 600,0053 029,4553 029,458 046,420,000,000,000,00
80180195401013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 201,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127682,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195417720 317,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541797 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542174 260,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195430712 200,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954417840,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019513142784 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515342102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902142 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00178,43178,4389,220,000,000,000,00
851851544120500,0015,4415,446,860,000,000,000,00
85185154417020 000,004 425,454 425,45482,620,000,000,000,00
85185154421024 400,006 623,306 623,300,000,000,000,000,00
851851544260500,0023,0823,080,000,000,000,000,00
85185154430016 000,002 101,852 101,850,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0013 367,5513 367,55578,700,000,000,000,00
85285202433025 000,006 987,306 987,300,000,000,000,000,00
852852029038425 000,006 987,306 987,300,000,000,000,000,00
8528520542103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205902673 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231101 309 417,00328 102,20328 102,200,000,000,000,000,00
85285212401023 000,003 748,003 748,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411014 000,005 311,185 311,18333,330,000,000,000,00
852852124120723,00120,50120,5060,250,000,000,000,00
8528521242102 560,00245,90245,900,000,000,000,000,00
8528521243005 000,00899,10899,100,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121231041 359 000,00341 426,88341 426,88393,580,000,000,000,00
85285213413010 000,003 264,113 264,110,000,000,000,000,00
852852139019510 000,003 264,113 264,110,000,000,000,000,00
85285214311037 100,007 951,107 951,100,000,000,000,000,00
852852148917637 100,007 951,107 951,100,000,000,000,000,00
85285216311063 100,0021 631,8821 631,880,000,000,000,000,00
852852168917863 100,0021 631,8821 631,880,000,000,000,000,00
852852194010136 000,0028 631,4828 631,483 058,110,000,000,000,00
85285219404015 000,0012 927,6512 927,650,000,000,000,000,00
85285219411022 000,006 873,776 873,771 342,400,000,000,000,00
8528521941203 500,00863,85863,85153,380,000,000,000,00
8528521942109 500,001 766,611 766,610,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943005 000,00483,04483,040,000,000,000,000,00
852852194370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00246,24246,240,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,001 850,001 850,000,000,000,000,000,00
8528521947003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219137471202 000,0053 642,6453 642,644 553,890,000,000,000,00
852852284110800,00191,16191,1663,720,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,001 200,001 200,00100,990,000,000,000,00
85285228984806 000,001 391,161 391,16164,710,000,000,000,00
85285295311090 200,0044 272,8144 272,810,000,000,000,000,00
852852958925790 200,0044 272,8144 272,810,000,000,000,000,00
85385395311910 233,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395401725 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539540194 372,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 287,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954127720,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395417717 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539542174 643,00150,00150,000,000,000,000,000,00
85385395430730 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954377200,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539512272597 455,00150,00150,000,000,000,000,000,00
900900016050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000196951100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002630025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665048 700,0012 170,0012 170,000,000,000,000,000,00
9009000210385273 700,0012 170,0012 170,000,000,000,000,000,00
90090003430030 000,001 993,081 993,080,000,000,000,000,00
900900039520330 000,001 993,081 993,080,000,000,000,000,00
9009000442105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951145 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260190 000,0058 348,9558 348,950,000,000,000,000,00
90090015427055 000,0013 846,9213 846,920,000,000,000,000,00
90090015605078 000,00288,00288,000,000,000,000,000,00
90090015105495323 000,0072 483,8772 483,870,000,000,000,000,00
90090095421015 000,004 183,374 183,370,000,000,000,000,00
90090095427015 000,006 021,506 021,500,000,000,000,000,00
90090095430080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605052 631,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605779 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059167 800,0032 317,8032 317,800,000,000,000,000,00
90090095121941409 631,0042 522,6742 522,670,000,000,000,000,00
921921162480160 000,0048 500,0048 500,000,000,000,000,000,00
9219211695517160 000,0048 500,0048 500,000,000,000,000,000,00
9269260541191 896,000,000,000,000,000,000,000,00
926926054129305,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605417025 000,002 024,562 024,560,000,000,000,000,00
92692605417712 470,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605421015 000,00699,70699,700,000,000,000,000,00
9269260542708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605430022 000,004 962,014 962,010,000,000,000,000,00
9269260512290684 671,007 686,277 686,270,000,000,000,000,00
Razem dział0101 178 000,0016 987,5816 987,580,000,000,000,000,00
Razem dział1502 835,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600329 000,0078 904,7578 904,750,000,000,000,000,00
Razem dział70028 000,004 073,404 073,400,000,000,000,000,00
Razem dział710236 000,009 272,009 272,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 312 956,00588 661,33588 661,3340 732,820,000,000,000,00
Razem dział751789,00197,25197,250,000,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754191 000,0022 321,0922 321,090,000,000,000,000,00
Razem dział75660 000,007 500,177 500,171 263,000,000,000,000,00
Razem dział757240 000,0069 642,1669 642,160,000,000,000,000,00
Razem dział758126 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 771 846,001 499 687,371 499 687,37230 306,850,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0013 367,5513 367,55578,700,000,000,000,00
Razem dział8521 795 400,00480 567,88480 567,885 112,180,000,000,000,00
Razem dział85397 455,00150,00150,000,000,000,000,000,00
Razem dział900941 331,00129 169,62129 169,620,000,000,000,000,00
Razem dział921160 000,0048 500,0048 500,000,000,000,000,000,00
Razem dział92684 671,007 686,277 686,270,000,000,000,000,00
RAZEM13 620 783,002 976 688,422 976 688,42277 993,550,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)378 322,33378 322,330,000,000,000,000,000,00378 322,330,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe378 322,33378 322,330,000,000,000,000,000,00378 322,330,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)292 957,25292 957,250,000,000,000,000,000,000,000,000,00292 957,250,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług292 957,25292 957,250,000,000,000,000,000,000,000,000,00292 957,250,000,000,000,00
N4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 228 839,151 228 839,1578 071,0078 071,000,000,000,000,000,000,000,001 150 768,150,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 228 839,151 228 839,1578 071,0078 071,000,000,000,000,000,000,000,001 150 768,150,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)14 012 315,003 867 032,81
A1. Dochody bieżące11 189 358,003 186 729,22
A2. Dochody majątkowe2 822 957,00680 303,59
B. WYDATKI (B1+B2)13 620 783,002 976 688,42
B1. Wydatki bieżące11 011 887,002 903 267,12
B2. Wydatki majątkowe2 608 896,0073 421,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)391 532,00890 344,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 506 735,0058 559,77
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 506 735,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,0058 559,77
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 898 267,00739 051,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 498 267,00639 051,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych391 532,00391 532,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele400 000,00100 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)14 012 315,004 118 068,81
A1. Dochody bieżące11 189 358,003 437 765,22
A2. Dochody majątkowe2 822 957,00680 303,59
B. WYDATKI (B1+B2)13 620 783,002 976 688,42
B1. Wydatki bieżące11 011 887,002 903 267,12
B2. Wydatki majątkowe2 608 896,0073 421,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)391 532,001 141 380,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 506 735,0058 559,77
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 506 735,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,0058 559,77
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 898 267,00739 051,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 498 267,00639 051,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych391 532,00391 532,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele400 000,00100 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 141 294,926 141 294,92196 771,920,000,00196 771,920,000,005 944 523,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 141 294,926 141 294,92196 771,920,000,00196 771,920,000,005 944 523,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 141 294,926 141 294,92196 771,920,000,00196 771,920,000,005 944 523,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Zmniejszenie zobowiązań z tytułu umorzenia pożyczek WFOŚiGW o kwotę 143.999,34 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki