Raport: Sprawozdania Budżetowe I kwartał 2009
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2009r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-28s, korekta nr 1
  5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-N, korekta nr 1
  7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  8. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  9. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
01001010096050 000,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106298780 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106339130 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101014617960 000,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166687660 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005075020 000,0040 980,440,0040 980,4440 980,440,000,000,000,000,000,000,00
700700050780150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572705173 265,0040 980,440,0040 980,4440 980,440,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0011 833,000,0011 833,0011 833,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360442,0076,500,0076,5076,500,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 887,0011 909,500,0011 909,5011 909,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,00314,900,00314,90314,900,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,004 806,610,004 806,614 806,610,000,000,000,000,000,000,00
750750237839325 000,005 121,510,005 121,515 121,510,000,000,000,000,000,000,00
751751012010768,00192,000,00192,00192,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862768,00192,000,00192,00192,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,00774,000,00774,00774,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,00774,000,00774,00774,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310344 000,00357 028,680,00105 814,18105 814,18251 214,5015 024,680,005 578,0055 646,000,000,00
756756150320475,00388,000,00105,00105,00283,000,000,0058,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 258,000,004 569,004 569,0013 689,000,000,00818,000,000,000,00
7567561503407 600,0010 617,000,005 417,005 417,005 200,000,000,000,000,000,000,00
756756150500500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,00442,000,00442,00442,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561579081374 975,00386 733,680,00116 347,18116 347,18270 386,5015 024,680,006 454,0055 646,000,000,00
756756160310848 116,00912 000,450,00316 836,29316 836,29595 164,16150 094,964 465,8842 300,009 722,001 132,000,00
756756160320550 166,00454 092,010,00133 953,00133 953,00320 139,0156 024,102 940,1560 756,000,0012,000,00
75675616033021 713,0022 654,600,009 929,809 929,8012 724,802 673,50650,900,000,000,000,00
756756160340100 600,0075 023,870,0042 261,3442 261,3432 762,538 300,000,000,000,000,000,00
75675616036030 000,004 516,000,004 516,004 516,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00105,000,00105,00105,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0024 225,000,0024 225,0024 225,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,003 592,990,003 592,993 592,990,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 765 595,001 496 209,920,00535 419,42535 419,42960 790,50217 092,568 056,93103 056,009 722,001 144,000,00
75675618041035 000,004 656,000,004 656,004 656,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,0052 621,720,0052 621,7252 621,720,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0026 752,330,0026 752,3326 752,330,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,002 065,430,002 065,432 065,430,000,000,000,000,000,000,00
7567561809200,00213,660,00213,66213,660,000,000,000,000,000,000,00
7567561879134370 000,0086 309,140,0086 309,1486 309,140,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 116 511,00211 671,000,00211 671,00211 671,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 162,510,001 162,511 162,510,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 118 511,00212 833,510,00212 833,51212 833,510,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 075 345,001 182 825,000,001 182 825,00940 826,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 075 345,001 182 825,000,001 182 825,00940 826,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 976 303,00494 076,000,00494 076,00494 076,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 976 303,00494 076,000,00494 076,00494 076,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,0075,170,0075,1775,170,000,000,000,000,000,000,00
75875814774925 000,0075,170,0075,1775,170,000,000,000,000,000,000,00
75875831292045 724,0011 430,000,0011 430,0011 430,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950945 724,0011 430,000,0011 430,0011 430,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011008300,0013 875,800,0013 875,8013 875,800,000,000,000,000,000,000,00
80180110817410,0013 875,800,0013 875,8013 875,800,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 470 000,00354 270,000,00354 270,00354 270,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223600,001 384,750,001 384,751 384,750,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 470 000,00355 654,750,00355 654,75355 654,750,000,000,000,000,000,000,00
8528521320107 600,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 600,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201053 000,0013 400,000,0013 400,0013 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 400,006 880,000,006 880,006 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010680 400,0020 280,000,0020 280,0020 280,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192008111 263,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521920095 856,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203069 000,0016 000,000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992118186 119,0016 000,000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00302,400,00302,40302,400,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00302,400,00302,40302,400,000,000,000,000,000,000,00
85285295203057 000,0021 100,000,0021 100,0021 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817757 000,0021 100,000,0021 100,0021 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203032 767,0016 384,000,0016 384,0016 384,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829932 767,0016 384,000,0016 384,0016 384,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010960 000,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700173 265,0040 980,440,0040 980,4440 980,440,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75064 887,0017 031,010,0017 031,0117 031,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751768,00192,000,00192,00192,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 639 081,002 182 860,250,00951 683,25951 683,251 231 177,00232 117,248 056,93109 510,0065 368,001 144,000,00
Razem dział7585 102 372,001 688 406,170,001 688 406,171 446 407,170,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8010,0013 875,800,0013 875,8013 875,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 802 119,00415 287,150,00415 287,15415 287,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85432 767,0016 384,000,0016 384,0016 384,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM12 076 859,004 375 316,820,003 144 139,822 902 140,821 231 177,00232 117,248 056,93109 510,0065 368,001 144,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
01001010096050 000,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106298780 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106339130 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101014617960 000,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166687660 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005075020 000,0040 980,440,0040 980,4440 980,440,000,000,000,000,000,000,00
700700050780150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572705173 265,0040 980,440,0040 980,4440 980,440,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0011 833,000,0011 833,0011 833,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360442,0076,500,0076,5076,500,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 887,0011 909,500,0011 909,5011 909,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,00314,900,00314,90314,900,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,004 806,610,004 806,614 806,610,000,000,000,000,000,000,00
750750237839325 000,005 121,510,005 121,515 121,510,000,000,000,000,000,000,00
751751012010768,00192,000,00192,00192,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862768,00192,000,00192,00192,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,00774,000,00774,00774,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,00774,000,00774,00774,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310344 000,00357 028,680,00105 814,18105 814,18251 214,5015 024,680,005 578,0055 646,000,000,00
756756150320475,00388,000,00105,00105,00283,000,000,0058,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 258,000,004 569,004 569,0013 689,000,000,00818,000,000,000,00
7567561503407 600,0010 617,000,005 417,005 417,005 200,000,000,000,000,000,000,00
756756150500500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,00442,000,00442,00442,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561579081374 975,00386 733,680,00116 347,18116 347,18270 386,5015 024,680,006 454,0055 646,000,000,00
756756160310848 116,00912 000,450,00316 836,29316 836,29595 164,16150 094,964 465,8842 300,009 722,001 132,000,00
756756160320550 166,00454 092,010,00133 953,00133 953,00320 139,0156 024,102 940,1560 756,000,0012,000,00
75675616033021 713,0022 654,600,009 929,809 929,8012 724,802 673,50650,900,000,000,000,00
756756160340100 600,0075 023,870,0042 261,3442 261,3432 762,538 300,000,000,000,000,000,00
75675616036030 000,004 516,000,004 516,004 516,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00105,000,00105,00105,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0024 225,000,0024 225,0024 225,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,003 592,990,003 592,993 592,990,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 765 595,001 496 209,920,00535 419,42535 419,42960 790,50217 092,568 056,93103 056,009 722,001 144,000,00
75675618041035 000,004 656,000,004 656,004 656,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,0052 621,720,0052 621,7252 621,720,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0026 752,330,0026 752,3326 752,330,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,002 065,430,002 065,432 065,430,000,000,000,000,000,000,00
7567561809200,00213,660,00213,66213,660,000,000,000,000,000,000,00
7567561879134370 000,0086 309,140,0086 309,1486 309,140,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 116 511,00211 671,000,00211 671,00211 671,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 162,510,001 162,511 162,510,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 118 511,00212 833,510,00212 833,51212 833,510,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 075 345,001 182 825,000,001 182 825,00940 826,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 075 345,001 182 825,000,001 182 825,00940 826,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 976 303,00494 076,000,00494 076,00494 076,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 976 303,00494 076,000,00494 076,00494 076,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,0075,170,0075,1775,170,000,000,000,000,000,000,00
75875814774925 000,0075,170,0075,1775,170,000,000,000,000,000,000,00
75875831292045 724,0011 430,000,0011 430,0011 430,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950945 724,0011 430,000,0011 430,0011 430,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011008300,0013 875,800,0013 875,8013 875,800,000,000,000,000,000,000,00
80180110817410,0013 875,800,0013 875,8013 875,800,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 470 000,00354 270,000,00354 270,00354 270,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223600,001 384,750,001 384,751 384,750,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 470 000,00355 654,750,00355 654,75355 654,750,000,000,000,000,000,000,00
8528521320107 600,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 600,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201053 000,0013 400,000,0013 400,0013 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 400,006 880,000,006 880,006 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010680 400,0020 280,000,0020 280,0020 280,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192008111 263,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521920095 856,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203069 000,0016 000,000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992118186 119,0016 000,000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00302,400,00302,40302,400,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00302,400,00302,40302,400,000,000,000,000,000,000,00
85285295203057 000,0021 100,000,0021 100,0021 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817757 000,0021 100,000,0021 100,0021 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203032 767,0016 384,000,0016 384,0016 384,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829932 767,0016 384,000,0016 384,0016 384,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010960 000,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700173 265,0040 980,440,0040 980,4440 980,440,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75064 887,0017 031,010,0017 031,0117 031,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751768,00192,000,00192,00192,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 639 081,002 182 860,250,00951 683,25951 683,251 231 177,00232 117,248 056,93109 510,0065 368,001 144,000,00
Razem dział7585 102 372,001 688 406,170,001 688 406,171 446 407,170,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8010,0013 875,800,0013 875,8013 875,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 802 119,00415 287,150,00415 287,15415 287,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85432 767,0016 384,000,0016 384,0016 384,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM12 076 859,004 375 316,820,003 144 139,822 902 140,821 231 177,00232 117,248 056,93109 510,0065 368,001 144,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050200 000,0041 861,6841 861,680,000,000,000,000,00
010010106058780 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106059530 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010191871 510 000,0041 861,6841 861,680,000,000,000,000,00
01001030285010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
020020014300500,000,000,000,000,000,000,000,00
020020016321500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011605071 000,00182,00182,000,000,000,000,000,00
600600116666171 000,00182,00182,000,000,000,000,000,00
600600146300620 475,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914620 475,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421060 000,00781,46781,460,000,000,000,000,00
60060016427040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016430050 000,0016 512,7016 512,700,000,000,000,000,00
600600166050500 000,0021 441,7321 441,730,000,000,000,000,00
60060016606045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001685506695 000,0038 735,8938 735,890,000,000,000,000,00
7007000543004 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
70070005750054 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
71071004430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710047601425 000,000,000,000,000,000,000,000,00
71071013271075 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710137443375 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,007 599,747 599,74555,950,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,001 535,591 535,59446,720,000,000,000,00
750750114120800,00247,67247,6772,050,000,000,000,00
750750119204139 445,0011 833,0011 833,001 074,720,000,000,000,00
75075022303040 000,009 500,009 500,000,000,000,000,000,00
7507502242108 500,00975,86975,860,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750224740500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750229205250 000,0010 475,8610 475,860,000,000,000,000,00
7507502340101 100 000,00250 369,47250 369,4724 039,640,000,000,000,00
75075023404085 000,0077 479,5577 479,550,000,000,000,000,00
750750234110180 000,0049 641,7649 641,7613 132,240,000,000,000,00
75075023412029 000,008 249,648 249,642 118,110,000,000,000,00
7507502341409 000,003 059,003 059,000,000,000,000,000,00
75075023417019 000,006 692,786 692,78326,720,000,000,000,00
750750234210130 000,0041 592,5341 592,5311 012,000,000,000,000,00
75075023426012 000,00798,21798,210,000,000,000,000,00
75075023427010 000,001 399,471 399,470,000,000,000,000,00
7507502342802 000,00705,00705,000,000,000,000,000,00
75075023430051 419,0018 538,8718 538,87170,800,000,000,000,00
7507502343508 000,001 225,731 225,730,000,000,000,000,00
7507502343604 000,001 552,591 552,59390,410,000,000,000,00
75075023437014 000,001 849,551 849,550,000,000,000,000,00
75075023441019 000,005 873,385 873,3880,000,000,000,000,00
75075023443010 000,009 916,499 916,490,000,000,000,000,00
75075023444035 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,003 679,003 679,000,000,000,000,000,00
75075023474020 000,007 767,007 767,00854,000,000,000,000,00
75075023475020 000,002 244,802 244,800,000,000,000,000,00
750750236050130 000,0059 635,0359 635,032 581,020,000,000,000,00
75075023606020 000,004 570,004 570,000,000,000,000,000,00
750750231743431 917 419,00565 839,85565 839,8554 704,940,000,000,000,00
75075075430028 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012528 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303012 000,001 150,001 150,000,000,000,000,000,00
750750957887512 000,001 150,001 150,000,000,000,000,000,00
75175101411099,0024,7924,790,000,000,000,000,00
75175101412016,004,004,000,000,000,000,000,00
751751014170653,00163,21163,210,000,000,000,000,00
7517510188252768,00192,00192,000,000,000,000,000,00
75475411630080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754118246580 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230302 000,0092,4092,400,000,000,000,000,00
7547541241102 100,00373,61373,610,000,000,000,000,00
754754124120500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412417014 000,002 620,002 620,000,000,000,000,000,00
75475412421040 400,003 101,333 101,33216,990,000,000,000,00
75475412426011 000,004 550,934 550,930,000,000,000,000,00
7547541242702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,00345,26345,260,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00451,90451,900,000,000,000,000,00
7547541244308 000,00198,00198,000,000,000,000,000,00
7547541211743688 000,0011 733,4311 733,43216,990,000,000,000,00
754754144210200,000,000,000,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541484678400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410037 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647421030 000,0014 106,5014 106,500,000,000,000,000,00
7567564747402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567564747501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756479420370 000,0014 106,5014 106,500,000,000,000,000,00
757757028070220 000,00102 420,71102 420,710,000,000,000,000,00
7577570284529220 000,00102 420,71102 420,710,000,000,000,000,00
75875818481084 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138684 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020109 000,0024 322,5424 322,542 409,160,000,000,000,00
8018010140101 545 000,00367 095,34367 095,3432 405,650,000,000,000,00
801801014040121 600,0083 609,5683 609,5637 885,310,000,000,000,00
801801014110266 000,0059 072,2759 072,2737 747,310,000,000,000,00
80180101412040 000,009 504,329 504,326 064,800,000,000,000,00
801801014210239 020,0075 308,0775 308,073 359,980,000,000,000,00
8018010142404 000,001 130,311 130,310,000,000,000,000,00
80180101426030 000,008 939,908 939,900,000,000,000,000,00
80180101427070 000,00795,15795,150,000,000,000,000,00
8018010142802 000,00250,00250,000,000,000,000,000,00
80180101430018 000,003 684,993 684,99353,560,000,000,000,00
8018010143504 500,00396,89396,890,000,000,000,000,00
8018010143706 000,001 610,601 610,600,000,000,000,000,00
8018010144104 000,001 063,521 063,520,000,000,000,000,00
8018010144304 800,00416,00416,000,000,000,000,000,00
801801014440115 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010147402 000,00645,38645,380,000,000,000,000,00
8018010147504 000,001 022,121 022,120,000,000,000,000,00
801801011572522 584 920,00638 866,96638 866,96120 225,770,000,000,000,00
80180103302013 000,002 846,902 846,90287,230,000,000,000,00
801801034010140 000,0032 324,9232 324,922 984,800,000,000,000,00
80180103404011 000,007 515,907 515,903 406,790,000,000,000,00
80180103411024 000,005 344,865 344,863 442,710,000,000,000,00
8018010341204 000,00860,36860,36554,190,000,000,000,00
8018010342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 400,0059,0059,000,000,000,000,000,00
801801034410400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801034740400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103122244205 200,0048 951,9448 951,9410 675,720,000,000,000,00
8018010443008 000,00388,50388,500,000,000,000,000,00
80180104852058 000,00388,50388,500,000,000,000,000,00
80180110302050 160,0011 322,7911 322,791 145,890,000,000,000,00
801801104010715 000,00171 236,15171 236,1515 874,470,000,000,000,00
80180110404056 500,0038 844,6138 844,6117 603,950,000,000,000,00
801801104110123 000,0027 266,6427 266,6417 925,200,000,000,000,00
80180110412018 000,004 518,194 518,192 885,430,000,000,000,00
8018011041704 000,00258,79258,7941,210,000,000,000,00
801801104210120 000,0067 639,0667 639,0613 871,050,000,000,000,00
8018011042404 500,003 106,933 106,9333,750,000,000,000,00
80180110426012 400,008 999,468 999,460,000,000,000,000,00
80180110427030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104280800,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8018011043004 000,003 537,323 537,32167,400,000,000,000,00
8018011043501 500,0087,0087,000,000,000,000,000,00
8018011043703 000,001 069,471 069,470,000,000,000,000,00
8018011044101 500,00257,90257,900,000,000,000,000,00
8018011044304 000,001 050,201 050,200,000,000,000,000,00
80180110444040 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011047402 000,00439,20439,200,000,000,000,000,00
8018011047501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101614311 191 760,00339 783,71339 783,7169 548,350,000,000,000,00
80180113401064 000,0016 539,9216 539,921 457,530,000,000,000,00
8018011340405 200,004 676,004 676,000,000,000,000,000,00
80180113411011 000,003 183,263 183,26837,830,000,000,000,00
8018011341201 700,00513,42513,42135,130,000,000,000,00
801801134170162 000,0026 482,7626 482,7618 926,960,000,000,000,00
80180113421050 000,007 435,567 435,560,000,000,000,000,00
80180113427019 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011343005 316,00427,00427,000,000,000,000,000,00
8018011343601 200,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,00380,00380,000,000,000,000,000,00
8018011344403 500,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
801801134740500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113132114326 416,0060 787,9260 787,9221 357,450,000,000,000,00
80180146430016 200,002 510,502 510,500,000,000,000,000,00
801801468524716 200,002 510,502 510,500,000,000,000,000,00
80180148401080 000,0016 813,3916 813,391 584,570,000,000,000,00
8018014840405 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148411012 000,001 867,521 867,52933,700,000,000,000,00
8018014841202 000,00300,64300,64150,320,000,000,000,00
80180148421010 000,003 561,233 561,230,000,000,000,000,00
80180148422020 000,0016 102,1016 102,1011,020,000,000,000,00
8018014842605 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00477,00477,000,000,000,000,000,00
8018014844403 600,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659138 600,0044 121,8844 121,882 679,610,000,000,000,00
8018019540109 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120220,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954750500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510663629 220,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515342101 500,0080,0080,000,000,000,000,000,00
8518515343001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945143 000,0080,0080,000,000,000,000,000,00
851851544110300,0067,4667,460,000,000,000,000,00
851851544120100,0010,3010,300,000,000,000,000,00
85185154417029 500,004 938,584 938,5867,000,000,000,000,00
85185154421019 200,002 366,222 366,220,000,000,000,000,00
8518515442601 500,006,206,200,000,000,000,000,00
85185154430014 000,003 880,723 880,720,000,000,000,000,00
8518515443701 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515447401 000,00916,00916,000,000,000,000,000,00
8518515412028567 000,0012 185,4812 185,4867,000,000,000,000,00
85285202433010 000,005 364,305 364,300,000,000,000,000,00
852852029038410 000,005 364,305 364,300,000,000,000,000,00
8528521231101 419 000,00279 475,70279 723,700,000,000,000,000,00
85285212401025 000,005 346,695 346,69102,960,000,000,000,00
85285212411013 000,002 789,552 789,550,000,000,000,000,00
852852124120700,00131,24131,240,000,000,000,000,00
8528521242102 000,00836,00836,000,000,000,000,000,00
8528521243006 850,001 675,071 675,070,000,000,000,000,00
852852124440950,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521247401 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121238041 470 000,00291 004,25291 252,25102,960,000,000,000,00
8528521341307 600,001 809,001 809,000,000,000,000,000,00
85285213901957 600,001 809,001 809,000,000,000,000,000,00
85285214311093 622,0023 141,7323 141,730,000,000,000,000,00
852852148917693 622,0023 141,7323 141,730,000,000,000,000,00
85285219311912 252,003 060,603 060,600,000,000,000,000,00
852852194010127 000,0029 219,0429 219,07580,000,000,000,000,00
85285219401854 003,0015 045,2515 045,25244,330,000,000,000,00
8528521940195 856,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219404011 000,0011 000,0011 000,000,000,000,000,000,00
85285219411022 000,007 677,447 677,440,000,000,000,000,00
85285219411810 685,003 527,563 527,560,000,000,000,000,00
8528521941203 000,001 171,211 171,210,000,000,000,000,00
8528521941281 630,00538,13538,130,000,000,000,000,00
85285219417818 224,006 721,256 721,25253,000,000,000,000,00
8528521942103 126,002 443,702 443,700,000,000,000,000,00
8528521942187 490,00990,00990,000,000,000,000,000,00
8528521942601 000,00420,00420,000,000,000,000,000,00
8528521942681 320,00420,00420,000,000,000,000,000,00
8528521943002 000,00360,22360,220,000,000,000,000,00
85285219430813 482,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8528521943701 000,00129,00129,000,000,000,000,000,00
8528521943783 129,00129,00129,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00235,70235,700,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944402 850,001 850,001 850,000,000,000,000,000,00
852852194740700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
852852194748800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194750500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194758500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219192519305 547,0087 638,1087 638,131 077,330,000,000,000,00
852852284110800,00228,16228,160,000,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,001 288,901 288,9023,000,000,000,000,00
85285228984806 000,001 517,061 517,0623,000,000,000,000,00
85285295311070 000,0016 703,3016 703,300,000,000,000,000,00
852852958925770 000,0016 703,3016 703,300,000,000,000,000,00
85485415324032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158950932 767,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016050100 000,00207,40207,400,000,000,000,000,00
9009000196951100 000,00207,40207,400,000,000,000,000,00
90090002630050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900029720250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090003430014 000,002 964,602 964,600,000,000,000,000,00
900900039520314 000,002 964,602 964,600,000,000,000,000,00
9009000442103 000,00273,00273,000,000,000,000,000,00
90090004951143 000,00273,00273,000,000,000,000,000,00
9009000544301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090005953351 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000644301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090006953361 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260155 000,0039 770,9439 770,940,000,000,000,000,00
90090015427035 000,009 849,219 849,213 325,880,000,000,000,00
90090015605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495240 000,0049 620,1549 620,153 325,880,000,000,000,00
90090095605070 000,00837,00837,00137,000,000,000,000,00
900900956058240 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109162320 000,00837,00837,00137,000,000,000,000,00
921921162480120 000,000,0034 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517120 000,000,0034 000,000,000,000,000,000,00
92692605421023 000,003 249,453 249,450,000,000,000,000,00
9269260543007 000,001 741,601 741,600,000,000,000,000,00
9269260510204130 000,004 991,054 991,050,000,000,000,000,00
Razem dział0101 545 000,0041 861,6841 861,680,000,000,000,000,00
Razem dział020500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 386 475,0038 917,8938 917,890,000,000,000,000,00
Razem dział7004 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
Razem dział710100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 046 864,00589 298,71589 298,7155 779,660,000,000,000,00
Razem dział751768,00192,00192,000,000,000,000,000,00
Razem dział754173 400,0011 733,4311 733,43216,990,000,000,000,00
Razem dział75670 000,0014 106,5014 106,500,000,000,000,000,00
Razem dział757220 000,00102 420,71102 420,710,000,000,000,000,00
Razem dział75884 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8014 500 316,001 135 411,411 135 411,41224 486,900,000,000,000,00
Razem dział85170 000,0012 265,4812 265,4867,000,000,000,000,00
Razem dział8521 962 769,00427 177,74427 425,771 203,290,000,000,000,00
Razem dział85432 767,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900730 000,0053 902,1553 902,153 462,880,000,000,000,00
Razem dział921120 000,000,0034 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92630 000,004 991,054 991,050,000,000,000,000,00
RAZEM13 076 859,002 432 331,552 466 579,58285 216,720,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050200 000,0041 861,6841 861,680,000,000,000,000,00
010010106058780 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106059530 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010191871 510 000,0041 861,6841 861,680,000,000,000,000,00
01001030285010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
020020014300500,000,000,000,000,000,000,000,00
020020016321500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011605071 000,00182,00182,000,000,000,000,000,00
600600116666171 000,00182,00182,000,000,000,000,000,00
600600146300620 475,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914620 475,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421060 000,00781,46781,460,000,000,000,000,00
60060016427040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016430050 000,0016 512,7016 512,700,000,000,000,000,00
600600166050500 000,0021 441,7321 441,730,000,000,000,000,00
60060016606045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001685506695 000,0038 735,8938 735,890,000,000,000,000,00
7007000543004 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
70070005750054 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
71071004430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710047601425 000,000,000,000,000,000,000,000,00
71071013271075 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710137443375 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,007 599,747 599,74555,950,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,001 535,591 535,59446,720,000,000,000,00
750750114120800,00247,67247,6772,050,000,000,000,00
750750119204139 445,0011 833,0011 833,001 074,720,000,000,000,00
75075022303040 000,009 500,009 500,000,000,000,000,000,00
7507502242108 500,00975,86975,860,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750224740500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750229205250 000,0010 475,8610 475,860,000,000,000,000,00
7507502340101 100 000,00250 369,47250 369,4724 039,640,000,000,000,00
75075023404085 000,0077 479,5577 479,550,000,000,000,000,00
750750234110180 000,0049 641,7649 641,7613 132,240,000,000,000,00
75075023412029 000,008 249,648 249,642 118,110,000,000,000,00
7507502341409 000,003 059,003 059,000,000,000,000,000,00
75075023417019 000,006 692,786 692,78326,720,000,000,000,00
750750234210130 000,0041 592,5341 592,5311 012,000,000,000,000,00
75075023426012 000,00798,21798,210,000,000,000,000,00
75075023427010 000,001 399,471 399,470,000,000,000,000,00
7507502342802 000,00705,00705,000,000,000,000,000,00
75075023430051 419,0018 538,8718 538,87170,800,000,000,000,00
7507502343508 000,001 225,731 225,730,000,000,000,000,00
7507502343604 000,001 552,591 552,59390,410,000,000,000,00
75075023437014 000,001 849,551 849,550,000,000,000,000,00
75075023441019 000,005 873,385 873,3880,000,000,000,000,00
75075023443010 000,009 916,499 916,490,000,000,000,000,00
75075023444035 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,003 679,003 679,000,000,000,000,000,00
75075023474020 000,007 767,007 767,00854,000,000,000,000,00
75075023475020 000,002 244,802 244,800,000,000,000,000,00
750750236050130 000,0059 635,0359 635,032 581,020,000,000,000,00
75075023606020 000,004 570,004 570,000,000,000,000,000,00
750750231743431 917 419,00565 839,85565 839,8554 704,940,000,000,000,00
75075075430028 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012528 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303012 000,001 150,001 150,000,000,000,000,000,00
750750957887512 000,001 150,001 150,000,000,000,000,000,00
75175101411099,0024,7924,790,000,000,000,000,00
75175101412016,004,004,000,000,000,000,000,00
751751014170653,00163,21163,210,000,000,000,000,00
7517510188252768,00192,00192,000,000,000,000,000,00
75475411630080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754118246580 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230302 000,0092,4092,400,000,000,000,000,00
7547541241102 100,00373,61373,610,000,000,000,000,00
754754124120500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412417014 000,002 620,002 620,000,000,000,000,000,00
75475412421040 400,003 101,333 101,33216,990,000,000,000,00
75475412426011 000,004 550,934 550,930,000,000,000,000,00
7547541242702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,00345,26345,260,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00451,90451,900,000,000,000,000,00
7547541244308 000,00198,00198,000,000,000,000,000,00
7547541211743688 000,0011 733,4311 733,43216,990,000,000,000,00
754754144210200,000,000,000,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541484678400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410037 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647421030 000,0014 106,5014 106,500,000,000,000,000,00
7567564747402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567564747501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756479420370 000,0014 106,5014 106,500,000,000,000,000,00
757757028070220 000,00102 420,71102 420,710,000,000,000,000,00
7577570284529220 000,00102 420,71102 420,710,000,000,000,000,00
75875818481084 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138684 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020109 000,0024 322,5424 322,542 409,160,000,000,000,00
8018010140101 545 000,00367 095,34367 095,3432 405,650,000,000,000,00
801801014040121 600,0083 609,5683 609,5637 885,310,000,000,000,00
801801014110266 000,0059 072,2759 072,2737 747,310,000,000,000,00
80180101412040 000,009 504,329 504,326 064,800,000,000,000,00
801801014210239 020,0075 308,0775 308,073 359,980,000,000,000,00
8018010142404 000,001 130,311 130,310,000,000,000,000,00
80180101426030 000,008 939,908 939,900,000,000,000,000,00
80180101427070 000,00795,15795,150,000,000,000,000,00
8018010142802 000,00250,00250,000,000,000,000,000,00
80180101430018 000,003 684,993 684,99353,560,000,000,000,00
8018010143504 500,00396,89396,890,000,000,000,000,00
8018010143706 000,001 610,601 610,600,000,000,000,000,00
8018010144104 000,001 063,521 063,520,000,000,000,000,00
8018010144304 800,00416,00416,000,000,000,000,000,00
801801014440115 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010147402 000,00645,38645,380,000,000,000,000,00
8018010147504 000,001 022,121 022,120,000,000,000,000,00
801801011572522 584 920,00638 866,96638 866,96120 225,770,000,000,000,00
80180103302013 000,002 846,902 846,90287,230,000,000,000,00
801801034010140 000,0032 324,9232 324,922 984,800,000,000,000,00
80180103404011 000,007 515,907 515,903 406,790,000,000,000,00
80180103411024 000,005 344,865 344,863 442,710,000,000,000,00
8018010341204 000,00860,36860,36554,190,000,000,000,00
8018010342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 400,0059,0059,000,000,000,000,000,00
801801034410400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801034740400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103122244205 200,0048 951,9448 951,9410 675,720,000,000,000,00
8018010443008 000,00388,50388,500,000,000,000,000,00
80180104852058 000,00388,50388,500,000,000,000,000,00
80180110302050 160,0011 322,7911 322,791 145,890,000,000,000,00
801801104010715 000,00171 236,15171 236,1515 874,470,000,000,000,00
80180110404056 500,0038 844,6138 844,6117 603,950,000,000,000,00
801801104110123 000,0027 266,6427 266,6417 925,200,000,000,000,00
80180110412018 000,004 518,194 518,192 885,430,000,000,000,00
8018011041704 000,00258,79258,7941,210,000,000,000,00
801801104210120 000,0067 639,0667 639,0613 871,050,000,000,000,00
8018011042404 500,003 106,933 106,9333,750,000,000,000,00
80180110426012 400,008 999,468 999,460,000,000,000,000,00
80180110427030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104280800,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8018011043004 000,003 537,323 537,32167,400,000,000,000,00
8018011043501 500,0087,0087,000,000,000,000,000,00
8018011043703 000,001 069,471 069,470,000,000,000,000,00
8018011044101 500,00257,90257,900,000,000,000,000,00
8018011044304 000,001 050,201 050,200,000,000,000,000,00
80180110444040 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011047402 000,00439,20439,200,000,000,000,000,00
8018011047501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101614311 191 760,00339 783,71339 783,7169 548,350,000,000,000,00
80180113401064 000,0016 539,9216 539,921 457,530,000,000,000,00
8018011340405 200,004 676,004 676,000,000,000,000,000,00
80180113411011 000,003 183,263 183,26837,830,000,000,000,00
8018011341201 700,00513,42513,42135,130,000,000,000,00
801801134170162 000,0026 482,7626 482,7618 926,960,000,000,000,00
80180113421050 000,007 435,567 435,560,000,000,000,000,00
80180113427019 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011343005 316,00427,00427,000,000,000,000,000,00
8018011343601 200,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,00380,00380,000,000,000,000,000,00
8018011344403 500,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
801801134740500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113132114326 416,0060 787,9260 787,9221 357,450,000,000,000,00
80180146430016 200,002 510,502 510,500,000,000,000,000,00
801801468524716 200,002 510,502 510,500,000,000,000,000,00
80180148401080 000,0016 813,3916 813,391 584,570,000,000,000,00
8018014840405 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148411012 000,001 867,521 867,52933,700,000,000,000,00
8018014841202 000,00300,64300,64150,320,000,000,000,00
80180148421010 000,003 561,233 561,230,000,000,000,000,00
80180148422020 000,0016 102,1016 102,1011,020,000,000,000,00
8018014842605 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00477,00477,000,000,000,000,000,00
8018014844403 600,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659138 600,0044 121,8844 121,882 679,610,000,000,000,00
8018019540109 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120220,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954750500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510663629 220,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515342101 500,0080,0080,000,000,000,000,000,00
8518515343001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945143 000,0080,0080,000,000,000,000,000,00
851851544110300,0067,4667,460,000,000,000,000,00
851851544120100,0010,3010,300,000,000,000,000,00
85185154417029 500,004 938,584 938,5867,000,000,000,000,00
85185154421019 200,002 366,222 366,220,000,000,000,000,00
8518515442601 500,006,206,200,000,000,000,000,00
85185154430014 000,003 880,723 880,720,000,000,000,000,00
8518515443701 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515447401 000,00916,00916,000,000,000,000,000,00
8518515412028567 000,0012 185,4812 185,4867,000,000,000,000,00
85285202433010 000,005 364,305 364,300,000,000,000,000,00
852852029038410 000,005 364,305 364,300,000,000,000,000,00
8528521231101 419 000,00279 475,70279 723,700,000,000,000,000,00
85285212401025 000,005 346,695 346,69102,960,000,000,000,00
85285212411013 000,002 789,552 789,550,000,000,000,000,00
852852124120700,00131,24131,240,000,000,000,000,00
8528521242102 000,00836,00836,000,000,000,000,000,00
8528521243006 850,001 675,071 675,070,000,000,000,000,00
852852124440950,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521247401 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121238041 470 000,00291 004,25291 252,25102,960,000,000,000,00
8528521341307 600,001 809,001 809,000,000,000,000,000,00
85285213901957 600,001 809,001 809,000,000,000,000,000,00
85285214311093 622,0023 141,7323 141,730,000,000,000,000,00
852852148917693 622,0023 141,7323 141,730,000,000,000,000,00
85285219311912 252,003 060,603 060,600,000,000,000,000,00
852852194010127 000,0029 219,0429 219,07580,000,000,000,000,00
85285219401854 003,0015 045,2515 045,25244,330,000,000,000,00
8528521940195 856,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219404011 000,0011 000,0011 000,000,000,000,000,000,00
85285219411022 000,007 677,447 677,440,000,000,000,000,00
85285219411810 685,003 527,563 527,560,000,000,000,000,00
8528521941203 000,001 171,211 171,210,000,000,000,000,00
8528521941281 630,00538,13538,130,000,000,000,000,00
85285219417818 224,006 721,256 721,25253,000,000,000,000,00
8528521942103 126,002 443,702 443,700,000,000,000,000,00
8528521942187 490,00990,00990,000,000,000,000,000,00
8528521942601 000,00420,00420,000,000,000,000,000,00
8528521942681 320,00420,00420,000,000,000,000,000,00
8528521943002 000,00360,22360,220,000,000,000,000,00
85285219430813 482,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8528521943701 000,00129,00129,000,000,000,000,000,00
8528521943783 129,00129,00129,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00235,70235,700,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944402 850,001 850,001 850,000,000,000,000,000,00
852852194740700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
852852194748800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194750500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194758500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219192519305 547,0087 638,1087 638,131 077,330,000,000,000,00
852852284110800,00228,16228,160,000,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,001 288,901 288,9023,000,000,000,000,00
85285228984806 000,001 517,061 517,0623,000,000,000,000,00
85285295311070 000,0016 703,3016 703,300,000,000,000,000,00
852852958925770 000,0016 703,3016 703,300,000,000,000,000,00
85485415324032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158950932 767,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016050100 000,00207,40207,400,000,000,000,000,00
9009000196951100 000,00207,40207,400,000,000,000,000,00
90090002630050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900029720250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090003430014 000,002 964,602 964,600,000,000,000,000,00
900900039520314 000,002 964,602 964,600,000,000,000,000,00
9009000442103 000,00273,00273,000,000,000,000,000,00
90090004951143 000,00273,00273,000,000,000,000,000,00
9009000544301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090005953351 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000644301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090006953361 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260155 000,0039 770,9439 770,940,000,000,000,000,00
90090015427035 000,009 849,219 849,213 325,880,000,000,000,00
90090015605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495240 000,0049 620,1549 620,153 325,880,000,000,000,00
90090095605070 000,00837,00837,00137,000,000,000,000,00
900900956058240 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109162320 000,00837,00837,00137,000,000,000,000,00
921921162480120 000,000,0034 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517120 000,000,0034 000,000,000,000,000,000,00
92692605421023 000,003 249,453 249,450,000,000,000,000,00
9269260543007 000,001 741,601 741,600,000,000,000,000,00
9269260510204130 000,004 991,054 991,050,000,000,000,000,00
Razem dział0101 545 000,0041 861,6841 861,680,000,000,000,000,00
Razem dział020500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 386 475,0038 917,8938 917,890,000,000,000,000,00
Razem dział7004 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
Razem dział710100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 046 864,00589 298,71589 298,7155 779,660,000,000,000,00
Razem dział751768,00192,00192,000,000,000,000,000,00
Razem dział754173 400,0011 733,4311 733,43216,990,000,000,000,00
Razem dział75670 000,0014 106,5014 106,500,000,000,000,000,00
Razem dział757220 000,00102 420,71102 420,710,000,000,000,000,00
Razem dział75884 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8014 500 316,001 135 411,411 135 411,41224 486,900,000,000,000,00
Razem dział85170 000,0012 265,4812 265,4867,000,000,000,000,00
Razem dział8521 962 769,00427 177,74427 425,771 203,290,000,000,000,00
Razem dział85432 767,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900730 000,0053 902,1553 902,153 462,880,000,000,000,00
Razem dział921120 000,000,0034 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92630 000,004 991,054 991,050,000,000,000,000,00
RAZEM13 076 859,002 432 331,552 466 579,58285 216,720,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)369 761,83369 761,83258,490,000,00258,490,000,00369 503,340,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka258,49258,49258,490,000,00258,490,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie334 077,37334 077,370,000,000,000,000,000,00334 077,370,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe35 425,9735 425,970,000,000,000,000,000,0035 425,970,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)268 178,97268 178,970,000,000,000,000,000,000,000,000,00268 178,970,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe268 178,97268 178,970,000,000,000,000,000,000,000,000,00268 178,970,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)56 961,0056 961,0056 961,0056 961,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.56 961,0056 961,0056 961,0056 961,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)369 761,83369 761,83258,490,000,00258,490,000,00369 503,340,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka258,49258,49258,490,000,00258,490,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie334 077,37334 077,370,000,000,000,000,000,00334 077,370,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe35 425,9735 425,970,000,000,000,000,000,0035 425,970,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)268 178,97268 178,970,000,000,000,000,000,000,000,000,00268 178,970,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe268 178,97268 178,970,000,000,000,000,000,000,000,000,00268 178,970,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)56 961,0056 961,0056 961,0056 961,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.56 961,0056 961,0056 961,0056 961,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)12 076 859,003 144 139,82
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)13 076 859,002 466 579,58
B1. Wydatki bieżące9 580 384,002 337 844,74
B2. Wydatki majątkowe3 496 475,00128 734,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 000 000,00677 560,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 555 367,000,00
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
755 367,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst800 000,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
555 367,00171 175,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
355 367,0071 175,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele200 000,00100 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)