Raport: Sprawozdania Budżetowe II kwartał 2009
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2009r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-33, wersja pierwotna (325, 900, 90011)
 5. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80110)
 6. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80101)
 7. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
 12. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
01001010096050 000,00600,000,00600,00600,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010198050 000,00600,000,00600,00600,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010157 817,00157 817,000,00157 817,00157 817,000,000,000,000,000,000,000,00
010010953115157 817,00157 817,000,00157 817,00157 817,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,00237,460,00237,46237,460,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,00237,460,00237,46237,460,000,000,000,000,000,000,00
600600146620249 750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001467234249 750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001662981 640 588,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016731741 700 588,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,00520,950,00520,95630,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0022 605,150,0022 605,1522 605,150,000,000,000,000,000,000,00
700700050780150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572705193 265,0023 126,100,0023 126,1023 235,900,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0020 026,000,0020 026,0020 026,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360442,00193,500,00193,50193,500,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 887,0020 219,500,0020 219,5020 219,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,001 413,360,001 413,361 413,360,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,006 116,370,006 116,376 116,370,000,000,000,000,000,000,00
750750237839325 000,007 529,730,007 529,737 529,730,000,000,000,000,000,000,00
751751012010768,00384,000,00384,00384,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862768,00384,000,00384,00384,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201010 245,0010 245,000,0010 245,0010 245,000,000,000,000,000,000,000,00
751751137787410 245,0010 245,000,0010 245,0010 245,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,002 490,000,002 490,002 490,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,002 490,000,002 490,002 490,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310344 000,00356 306,680,00182 263,81182 263,81174 042,8717 383,750,0011 156,00111 292,000,000,00
756756150320475,00388,000,00199,00199,00189,000,000,00112,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 258,000,009 132,009 132,009 126,000,000,001 636,000,000,000,00
7567561503407 600,0010 617,000,005 417,005 417,005 200,000,000,002 416,000,000,000,00
756756150500500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,00516,300,00516,30516,300,000,000,000,000,000,000,00
7567561579081374 975,00386 085,980,00197 528,11197 528,11188 557,8717 383,750,0015 320,00111 292,000,000,00
756756160310848 116,00910 395,750,00492 488,52492 488,52425 682,85139 307,307 775,6284 600,0019 444,002 810,002 896,00
756756160320550 166,00453 959,320,00229 147,78229 147,78228 452,8455 737,513 641,30121 512,000,00843,00565,00
75675616033021 713,0022 725,900,0013 858,9013 858,909 422,802 381,10555,800,000,008,000,00
756756160340100 600,0087 081,190,0048 043,2948 043,2939 037,901 991,300,0018 006,007 200,001 500,000,00
75675616036030 000,0011 110,000,0011 110,0011 110,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00245,000,00245,00245,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0073 492,040,0073 492,0473 492,040,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,008 125,640,008 125,648 125,640,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 765 595,001 567 134,840,00876 511,17876 511,17702 596,39199 417,2111 972,72224 118,0026 644,005 161,003 461,00
75675618041035 000,0010 088,000,0010 088,0010 088,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,0066 801,270,0066 801,2766 801,270,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0046 244,680,0046 244,6846 244,680,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,002 115,430,002 115,432 115,430,000,000,000,000,000,000,00
756756180920500,00213,660,00213,66213,660,000,000,000,000,000,000,00
7567561879134370 500,00125 463,040,00125 463,04125 463,040,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 116 511,00450 486,000,00450 486,00396 374,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 787,240,001 787,241 787,240,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 118 511,00452 273,240,00452 273,24398 161,240,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 075 345,001 912 520,000,001 912 520,001 912 520,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 075 345,001 912 520,000,001 912 520,001 912 520,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 976 303,00988 152,000,00988 152,00988 152,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 976 303,00988 152,000,00988 152,00988 152,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581404700,00109,800,00109,800,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00179,710,00179,71179,710,000,000,000,000,000,000,00
75875814779625 000,00289,510,00289,51179,710,000,000,000,000,000,000,00
75875831292045 724,0022 860,000,0022 860,0022 860,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950945 724,0022 860,000,0022 860,0022 860,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101630050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018720250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011062983 172 490,002 667 321,810,002 667 321,812 667 321,810,000,000,000,000,000,000,00
80180110872093 172 490,002 667 321,810,002 667 321,812 667 321,810,000,000,000,000,000,000,00
80180148083015 000,0014 475,800,0014 475,8014 475,800,000,000,000,000,000,000,00
801801488177915 000,0014 475,800,0014 475,8014 475,800,000,000,000,000,000,000,00
8018019520304 938,004 938,000,004 938,004 938,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195830264 938,004 938,000,004 938,004 938,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 470 000,00582 841,000,00582 841,00582 841,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223604 000,0044 166,860,003 774,743 774,7440 392,1240 392,120,000,000,000,000,00
85285212904341 474 000,00627 007,860,00586 615,74586 615,7440 392,1240 392,120,000,000,000,000,00
8528521320107 600,003 800,000,003 800,003 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 600,003 800,000,003 800,003 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201053 000,0034 650,000,0034 650,0034 650,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 400,0013 080,000,0013 080,0013 080,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010680 400,0047 730,000,0047 730,0047 730,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192008111 263,0023 640,810,0023 640,8123 640,810,000,000,000,000,000,000,00
8528521920095 856,004 171,910,004 171,914 171,910,000,000,000,000,000,000,00
85285219203071 800,0035 800,000,0035 800,0035 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992118188 919,0063 612,720,0063 612,7263 612,720,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203052 000,0031 200,000,0031 200,0031 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817752 000,0031 200,000,0031 200,0031 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203043 531,0032 767,000,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829943 531,0032 767,000,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010207 817,00158 417,000,00158 417,00158 417,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,00237,460,00237,46237,460,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 950 338,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700193 265,0023 126,100,0023 126,1023 235,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75064 887,0027 749,230,0027 749,2327 749,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75111 013,0010 629,000,0010 629,0010 629,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754400,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 639 581,002 533 447,100,001 654 265,561 600 153,56891 154,26216 800,9611 972,72239 438,00137 936,005 161,003 461,00
Razem dział7585 102 372,002 923 821,510,002 923 821,512 923 711,710,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8013 242 428,002 686 735,610,002 686 735,612 686 735,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 803 919,00773 800,580,00733 408,46733 408,4640 392,1240 392,120,000,000,000,000,00
Razem dział85443 531,0032 767,000,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM16 500 751,009 171 090,590,008 251 516,938 197 404,93931 546,38257 193,0811 972,72239 438,00137 936,005 161,003 461,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
01001010096050 000,00600,000,00600,00600,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010198050 000,00600,000,00600,00600,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010157 817,00157 817,000,00157 817,00157 817,000,000,000,000,000,000,000,00
010010953115157 817,00157 817,000,00157 817,00157 817,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,00237,460,00237,46237,460,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,00237,460,00237,46237,460,000,000,000,000,000,000,00
600600146620249 750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001467234249 750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001662981 640 588,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016731741 700 588,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,00520,950,00520,95630,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0022 605,150,0022 605,1522 605,150,000,000,000,000,000,000,00
700700050780150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572705193 265,0023 126,100,0023 126,1023 235,900,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0020 026,000,0020 026,0020 026,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360442,00193,500,00193,50193,500,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 887,0020 219,500,0020 219,5020 219,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,001 413,360,001 413,361 413,360,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,006 116,370,006 116,376 116,370,000,000,000,000,000,000,00
750750237839325 000,007 529,730,007 529,737 529,730,000,000,000,000,000,000,00
751751012010768,00384,000,00384,00384,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862768,00384,000,00384,00384,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201010 245,0010 245,000,0010 245,0010 245,000,000,000,000,000,000,000,00
751751137787410 245,0010 245,000,0010 245,0010 245,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,002 490,000,002 490,002 490,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,002 490,000,002 490,002 490,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310344 000,00356 306,680,00182 263,81182 263,81174 042,8717 383,750,0011 156,00111 292,000,000,00
756756150320475,00388,000,00199,00199,00189,000,000,00112,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 258,000,009 132,009 132,009 126,000,000,001 636,000,000,000,00
7567561503407 600,0010 617,000,005 417,005 417,005 200,000,000,002 416,000,000,000,00
756756150500500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,00516,300,00516,30516,300,000,000,000,000,000,000,00
7567561579081374 975,00386 085,980,00197 528,11197 528,11188 557,8717 383,750,0015 320,00111 292,000,000,00
756756160310848 116,00910 395,750,00492 488,52492 488,52425 682,85139 307,307 775,6284 600,0019 444,002 810,002 896,00
756756160320550 166,00453 959,320,00229 147,78229 147,78228 452,8455 737,513 641,30121 512,000,00843,00565,00
75675616033021 713,0022 725,900,0013 858,9013 858,909 422,802 381,10555,800,000,008,000,00
756756160340100 600,0087 081,190,0048 043,2948 043,2939 037,901 991,300,0018 006,007 200,001 500,000,00
75675616036030 000,0011 110,000,0011 110,0011 110,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00245,000,00245,00245,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0073 492,040,0073 492,0473 492,040,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,008 125,640,008 125,648 125,640,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 765 595,001 567 134,840,00876 511,17876 511,17702 596,39199 417,2111 972,72224 118,0026 644,005 161,003 461,00
75675618041035 000,0010 088,000,0010 088,0010 088,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,0066 801,270,0066 801,2766 801,270,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0046 244,680,0046 244,6846 244,680,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,002 115,430,002 115,432 115,430,000,000,000,000,000,000,00
756756180920500,00213,660,00213,66213,660,000,000,000,000,000,000,00
7567561879134370 500,00125 463,040,00125 463,04125 463,040,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 116 511,00450 486,000,00450 486,00396 374,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 787,240,001 787,241 787,240,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 118 511,00452 273,240,00452 273,24398 161,240,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 075 345,001 912 520,000,001 912 520,001 912 520,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 075 345,001 912 520,000,001 912 520,001 912 520,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 976 303,00988 152,000,00988 152,00988 152,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 976 303,00988 152,000,00988 152,00988 152,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581404700,00109,800,00109,800,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00179,710,00179,71179,710,000,000,000,000,000,000,00
75875814779625 000,00289,510,00289,51179,710,000,000,000,000,000,000,00
75875831292045 724,0022 860,000,0022 860,0022 860,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950945 724,0022 860,000,0022 860,0022 860,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101630050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018720250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011062983 172 490,002 667 321,810,002 667 321,812 667 321,810,000,000,000,000,000,000,00
80180110872093 172 490,002 667 321,810,002 667 321,812 667 321,810,000,000,000,000,000,000,00
80180148083015 000,0014 475,800,0014 475,8014 475,800,000,000,000,000,000,000,00
801801488177915 000,0014 475,800,0014 475,8014 475,800,000,000,000,000,000,000,00
8018019520304 938,004 938,000,004 938,004 938,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195830264 938,004 938,000,004 938,004 938,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 470 000,00582 841,000,00582 841,00582 841,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223604 000,0044 166,860,003 774,743 774,7440 392,1240 392,120,000,000,000,000,00
85285212904341 474 000,00627 007,860,00586 615,74586 615,7440 392,1240 392,120,000,000,000,000,00
8528521320107 600,003 800,000,003 800,003 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 600,003 800,000,003 800,003 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201053 000,0034 650,000,0034 650,0034 650,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 400,0013 080,000,0013 080,0013 080,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010680 400,0047 730,000,0047 730,0047 730,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192008111 263,0023 640,810,0023 640,8123 640,810,000,000,000,000,000,000,00
8528521920095 856,004 171,910,004 171,914 171,910,000,000,000,000,000,000,00
85285219203071 800,0035 800,000,0035 800,0035 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992118188 919,0063 612,720,0063 612,7263 612,720,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203052 000,0031 200,000,0031 200,0031 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817752 000,0031 200,000,0031 200,0031 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203043 531,0032 767,000,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829943 531,0032 767,000,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010207 817,00158 417,000,00158 417,00158 417,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,00237,460,00237,46237,460,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 950 338,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700193 265,0023 126,100,0023 126,1023 235,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75064 887,0027 749,230,0027 749,2327 749,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75111 013,0010 629,000,0010 629,0010 629,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754400,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 639 581,002 533 447,100,001 654 265,561 600 153,56891 154,26216 800,9611 972,72239 438,00137 936,005 161,003 461,00
Razem dział7585 102 372,002 923 821,510,002 923 821,512 923 711,710,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8013 242 428,002 686 735,610,002 686 735,612 686 735,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 803 919,00773 800,580,00733 408,46733 408,4640 392,1240 392,120,000,000,000,000,00
Razem dział85443 531,0032 767,000,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM16 500 751,009 171 090,590,008 251 516,938 197 404,93931 546,38257 193,0811 972,72239 438,00137 936,005 161,003 461,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Zwiększenie planu części oświatowej subwencji o kwotę 20.000 zł przyznanej pismem Ministra Finansów z dnia 29.06.2009 r. nastąpi w II półroczu 2009 Nr ST5/4822/3g/BKU/09
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605070 000,0057 759,3857 759,380,000,000,000,000,00
010010106059100 000,007,267,260,000,000,000,000,00
0100101013129170 000,0057 766,6457 766,640,000,000,000,000,00
01001030285010 000,004 268,304 268,300,000,000,000,000,00
01001030389010 000,004 268,304 268,300,000,000,000,000,00
0100109542103 094,003 094,003 094,000,000,000,000,000,00
01001095430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010954430154 723,00154 722,40154 722,400,000,000,000,000,00
0100109514045182 817,00157 816,40157 816,400,000,000,000,000,00
020020014300500,000,000,000,000,000,000,000,00
020020016321500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011605071 000,00182,00182,000,000,000,000,000,00
600600116666171 000,00182,00182,000,000,000,000,000,00
600600146050249 750,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300620 475,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001472964870 225,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421060 000,0058 791,5758 791,57929,500,000,000,000,00
60060016427040 000,003 296,683 296,680,000,000,000,000,00
60060016430050 000,0047 847,9047 847,90140,460,000,000,000,00
6006001660581 640 588,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001660591 555 000,0059 746,6359 746,63216,000,000,000,000,00
60060016606045 000,0043 500,0043 500,000,000,000,000,000,00
60060016915733 390 588,00213 182,78213 182,781 285,960,000,000,000,00
7007000543004 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
70070005606060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058106564 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
71071004430025 000,0011 224,0011 224,000,000,000,000,000,00
710710047601425 000,0011 224,0011 224,000,000,000,000,000,00
71071013271075 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710137443375 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,0014 629,7514 629,751 112,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,002 536,272 536,27589,200,000,000,000,00
750750114120800,00409,98409,9895,600,000,000,000,00
750750119204139 445,0020 026,0020 026,001 796,800,000,000,000,00
75075022303045 000,0020 900,0020 900,000,000,000,000,000,00
7507502242108 500,003 713,243 713,240,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750224740500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750229205255 000,0024 613,2424 613,240,000,000,000,000,00
7507502340101 135 000,00540 315,78540 315,7829 312,060,000,000,000,00
75075023404085 000,0077 479,5577 479,550,000,000,000,000,00
750750234110180 000,0089 970,7489 970,7411 499,740,000,000,000,00
75075023412029 000,0015 453,6515 453,652 471,890,000,000,000,00
7507502341409 000,004 966,004 966,000,000,000,000,000,00
75075023417019 000,0010 256,3710 256,37313,130,000,000,000,00
750750234210145 000,0070 549,6670 549,66555,600,000,000,000,00
75075023426012 000,003 183,153 183,150,000,000,000,000,00
75075023427010 000,007 317,157 317,150,000,000,000,000,00
7507502342802 000,001 929,001 929,000,000,000,000,000,00
75075023430061 542,0035 381,5635 381,560,000,000,000,000,00
7507502343508 000,002 451,472 451,470,000,000,000,000,00
7507502343604 000,003 293,923 293,92717,520,000,000,000,00
75075023437014 000,003 801,443 801,440,000,000,000,000,00
75075023441019 000,0010 586,4610 551,9676,000,000,000,000,00
75075023443014 000,0010 697,9810 697,980,000,000,000,000,00
75075023444035 000,0026 250,0026 250,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,005 379,005 379,000,000,000,000,000,00
75075023474020 000,0012 545,0212 545,020,000,000,000,000,00
75075023475016 000,002 244,802 244,800,000,000,000,000,00
750750236050120 000,00113 371,79113 371,790,000,000,000,000,00
75075023606045 000,004 570,004 570,000,000,000,000,000,00
750750231743431 992 542,001 051 994,491 051 959,9944 945,940,000,000,000,00
75075075430018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012518 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303012 000,003 350,003 350,000,000,000,000,000,00
750750957887512 000,003 350,003 350,000,000,000,000,000,00
75175101411099,0049,4349,430,000,000,000,000,00
75175101412016,008,008,000,000,000,000,000,00
751751014170653,00326,42326,420,000,000,000,000,00
7517510188252768,00383,85383,850,000,000,000,000,00
7517511330304 950,004 950,004 950,000,000,000,000,000,00
751751134110288,00288,00288,000,000,000,000,000,00
75175113412047,0047,0047,000,000,000,000,000,00
7517511341701 894,001 894,001 894,000,000,000,000,000,00
7517511342101 675,001 675,001 675,000,000,000,000,000,00
7517511343001 116,001 116,001 116,000,000,000,000,000,00
751751134410275,00275,00275,000,000,000,000,000,00
7517511310421410 245,0010 245,0010 245,000,000,000,000,000,00
75475405617012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
754754058232912 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
75475411630080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754118246580 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230302 000,001 543,641 543,640,000,000,000,000,00
7547541241102 100,00747,22747,220,000,000,000,000,00
754754124120500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412417014 000,006 690,126 690,120,000,000,000,000,00
75475412421040 400,0020 788,2520 788,250,000,000,000,000,00
75475412426011 000,008 629,978 629,970,000,000,000,000,00
75475412427022 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,004 547,264 547,2661,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00883,28883,280,000,000,000,000,00
7547541244308 000,002 478,002 478,000,000,000,000,000,00
75475412117436108 000,0046 307,7446 307,7461,000,000,000,000,00
754754144210200,000,000,000,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541484678400,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421421015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754218038515 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410037 000,0016 609,3516 609,350,000,000,000,000,00
75675647421030 500,0014 416,5014 416,500,000,000,000,000,00
7567564747402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567564747501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756479420370 500,0031 025,8531 025,850,000,000,000,000,00
757757028070220 000,00170 881,82170 881,820,000,000,000,000,00
7577570284529220 000,00170 881,82170 881,820,000,000,000,000,00
75875818481084 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138684 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020109 000,0048 997,8948 997,892 542,710,000,000,000,00
8018010140101 645 000,00787 375,24787 375,2436 519,840,000,000,000,00
801801014040121 600,00121 494,87121 494,870,000,000,000,000,00
801801014110296 000,00141 778,12141 778,1221 179,340,000,000,000,00
80180101412040 000,0022 830,1622 830,163 415,120,000,000,000,00
801801014210259 020,0086 167,4986 167,49272,120,000,000,000,00
8018010142404 000,002 146,712 146,710,000,000,000,000,00
80180101426030 000,0017 072,1617 072,160,000,000,000,000,00
801801014270120 000,002 783,752 783,750,000,000,000,000,00
8018010142802 000,00250,00250,000,000,000,000,000,00
80180101430018 000,0011 124,9611 124,96469,590,000,000,000,00
8018010143504 500,00792,00792,000,000,000,000,000,00
8018010143706 000,003 220,283 220,280,000,000,000,000,00
8018010144104 000,001 328,881 328,880,000,000,000,000,00
8018010144304 800,001 727,001 727,000,000,000,000,000,00
801801014440115 000,0086 250,0086 250,000,000,000,000,000,00
8018010147402 000,00645,38645,380,000,000,000,000,00
8018010147504 000,001 242,121 242,120,000,000,000,000,00
801801016050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011633022 934 920,001 337 227,011 337 227,0164 398,720,000,000,000,00
80180103302013 000,005 906,875 906,87295,060,000,000,000,00
801801034010140 000,0074 668,5274 668,523 266,260,000,000,000,00
80180103404011 000,0010 922,6910 922,690,000,000,000,000,00
80180103411024 000,0013 124,8113 124,811 911,260,000,000,000,00
8018010341204 000,002 118,282 118,28310,110,000,000,000,00
8018010342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 400,00444,76444,760,000,000,000,000,00
801801034410400,0075,2275,220,000,000,000,000,00
80180103444010 000,007 500,007 500,000,000,000,000,000,00
801801034740400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103122244205 200,00114 761,15114 761,155 782,690,000,000,000,00
80180104231015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010443008 000,00388,50388,500,000,000,000,000,00
801801048751523 000,00388,50388,500,000,000,000,000,00
80180110302050 160,0022 977,8722 977,871 181,150,000,000,000,00
801801104010735 000,00368 989,37368 989,3717 961,730,000,000,000,00
80180110404056 500,0056 448,5656 448,560,000,000,000,000,00
801801104110123 000,0066 768,8466 768,8410 038,580,000,000,000,00
80180110412018 000,0010 991,2310 991,231 660,150,000,000,000,00
8018011041704 000,00708,78708,7841,220,000,000,000,00
801801104210160 000,0081 926,0281 926,021 289,130,000,000,000,00
80180110424014 500,004 119,904 119,900,000,000,000,000,00
80180110426022 400,0011 610,8811 610,880,000,000,000,000,00
801801104270130 000,00292,80292,800,000,000,000,000,00
801801104280800,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8018011043004 000,003 414,723 414,720,000,000,000,000,00
8018011043501 500,00174,00174,000,000,000,000,000,00
8018011043703 000,002 069,022 069,020,000,000,000,000,00
8018011044101 500,00682,93682,930,000,000,000,000,00
8018011044304 000,002 043,202 043,200,000,000,000,000,00
80180110444040 400,0030 300,0030 300,000,000,000,000,000,00
8018011047402 000,00753,85753,850,000,000,000,000,00
8018011047501 000,00461,00461,000,000,000,000,000,00
801801101614311 371 760,00664 882,97664 882,9732 171,960,000,000,000,00
80180113401064 000,0034 787,6634 787,661 649,790,000,000,000,00
8018011340405 200,004 676,004 676,000,000,000,000,000,00
80180113411011 000,005 876,895 876,89928,650,000,000,000,00
8018011341201 700,00949,66949,66150,680,000,000,000,00
801801134170162 000,0089 048,0689 048,060,000,000,000,000,00
80180113421050 000,0014 266,0814 266,080,000,000,000,000,00
80180113427029 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011343005 316,00427,00427,000,000,000,000,000,00
8018011343601 200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,00439,00439,000,000,000,000,000,00
8018011344403 500,002 630,002 630,000,000,000,000,000,00
801801134740500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113132114336 416,00153 300,35153 300,352 729,120,000,000,000,00
80180146430016 200,003 103,503 103,500,000,000,000,000,00
801801468524716 200,003 103,503 103,500,000,000,000,000,00
80180148401080 000,0036 569,8036 569,802 171,960,000,000,000,00
8018014841107 000,004 654,004 654,001 219,160,000,000,000,00
8018014841202 000,00751,60751,60197,820,000,000,000,00
80180148421010 000,006 749,306 749,300,000,000,000,000,00
80180148422030 000,0025 381,5625 381,560,000,000,000,000,00
80180148426025 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00477,00477,00390,600,000,000,000,00
8018014844403 600,002 700,002 700,000,000,000,000,000,00
80180148114619158 600,0082 283,2682 283,263 979,540,000,000,000,00
8018019540109 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120220,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 500,00866,00866,000,000,000,000,000,00
8018019543004 938,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,0011 250,0011 250,000,000,000,000,000,00
801801954750500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511093634 158,0012 116,0012 116,000,000,000,000,000,00
8518515342101 500,00224,76224,760,000,000,000,000,00
8518515343001 500,00700,00700,000,000,000,000,000,00
85185153945143 000,00924,76924,760,000,000,000,000,00
851851544110300,00213,59213,590,000,000,000,000,00
851851544120100,0029,1729,170,000,000,000,000,00
85185154417029 500,0014 899,0114 899,01360,000,000,000,000,00
85185154421019 200,0015 397,8415 397,840,000,000,000,000,00
8518515442601 500,006,206,200,000,000,000,000,00
85185154430014 000,0013 985,2813 985,280,000,000,000,000,00
8518515443701 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515447401 000,00916,00916,000,000,000,000,000,00
8518515412028567 000,0045 447,0945 447,09360,000,000,000,000,00
85285202433020 000,0012 021,6012 021,600,000,000,000,000,00
852852029038420 000,0012 021,6012 021,600,000,000,000,000,00
8528521231101 419 000,00554 658,37558 556,370,000,000,000,000,00
85285212401025 000,0012 180,9912 180,99817,170,000,000,000,00
85285212411017 000,005 774,835 774,83466,690,000,000,000,00
852852124120700,00261,05261,0571,780,000,000,000,00
8528521242102 000,00959,31959,310,000,000,000,000,00
8528521243006 850,002 239,822 239,820,000,000,000,000,00
852852124440950,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521247401 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121238041 474 000,00576 824,37580 722,371 355,640,000,000,000,00
8528521341307 600,003 870,003 870,000,000,000,000,000,00
85285213901957 600,003 870,003 870,000,000,000,000,000,00
85285214311093 622,0047 813,7947 813,790,000,000,000,000,00
852852148917693 622,0047 813,7947 813,790,000,000,000,000,00
85285219311912 252,004 620,604 620,600,000,000,000,000,00
852852194010129 800,0051 765,1651 765,191 894,620,000,000,000,00
85285219401854 003,0020 947,2120 947,211 701,880,000,000,000,00
8528521940195 856,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219404011 000,0011 000,0011 000,000,000,000,000,000,00
85285219411022 000,0010 058,7910 058,791 070,060,000,000,000,00
85285219411810 685,003 768,463 768,46931,560,000,000,000,00
8528521941203 000,001 534,481 534,48164,580,000,000,000,00
8528521941281 630,00574,88574,88143,260,000,000,000,00
85285219417818 224,008 998,258 998,25376,000,000,000,000,00
8528521942103 126,003 093,533 093,530,000,000,000,000,00
8528521942187 490,002 592,922 592,920,000,000,000,000,00
8528521942601 000,00420,00420,000,000,000,000,000,00
8528521942681 320,00420,00420,000,000,000,000,000,00
8528521943002 000,00506,83506,830,000,000,000,000,00
85285219430813 482,002 008,032 008,030,000,000,000,000,00
8528521943701 000,00129,00129,000,000,000,000,000,00
8528521943783 129,00129,00129,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00369,20369,200,000,000,000,000,00
8528521944301 000,00109,77109,770,000,000,000,000,00
8528521944402 850,002 138,002 138,000,000,000,000,000,00
852852194740700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
852852194748800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194750500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194758500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219192519308 347,00125 884,11125 884,146 281,960,000,000,000,00
852852284110800,00342,24342,2457,040,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,002 403,002 403,00108,900,000,000,000,00
85285228984806 000,002 745,242 745,24165,940,000,000,000,00
85285295311075 000,0062 155,8862 155,880,000,000,000,000,00
852852958925775 000,0062 155,8862 155,880,000,000,000,000,00
85485415324032 767,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,00
85485415326010 764,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159276943 531,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,00
90090001605060 000,00207,40207,400,000,000,000,000,00
900900019695160 000,00207,40207,400,000,000,000,000,00
90090002430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002630050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000210150270 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090003430014 000,005 979,365 979,360,000,000,000,000,00
900900039520314 000,005 979,365 979,360,000,000,000,000,00
9009000442103 000,001 530,961 530,960,000,000,000,000,00
90090004951143 000,001 530,961 530,960,000,000,000,000,00
900900154260145 000,0082 461,6982 461,69102,840,000,000,000,00
90090015427028 000,0019 826,8519 826,853 325,880,000,000,000,00
90090015605050 000,0091,5091,500,000,000,000,000,00
90090015105495223 000,00102 380,04102 380,043 428,720,000,000,000,00
90090095605020 000,00974,00974,000,000,000,000,000,00
900900956058240 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605910 000,0055,4455,440,000,000,000,000,00
90090095109162270 000,001 029,441 029,440,000,000,000,000,00
921921162480120 000,0086 000,0086 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517120 000,0086 000,0086 000,000,000,000,000,000,00
92692605421023 000,004 909,664 909,660,000,000,000,000,00
9269260543007 000,003 567,563 567,560,000,000,000,000,00
9269260510204130 000,008 477,228 477,220,000,000,000,000,00
Razem dział010362 817,00219 851,34219 851,340,000,000,000,000,00
Razem dział020500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6004 331 813,00213 364,78213 364,781 285,960,000,000,000,00
Razem dział70064 000,0052,8052,800,000,000,000,000,00
Razem dział710100 000,0011 224,0011 224,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 116 987,001 099 983,731 099 949,2346 742,740,000,000,000,00
Razem dział75111 013,0010 628,8510 628,850,000,000,000,000,00
Razem dział754215 400,0058 307,7458 307,7461,000,000,000,000,00
Razem dział75670 500,0031 025,8531 025,850,000,000,000,000,00
Razem dział757220 000,00170 881,82170 881,820,000,000,000,000,00
Razem dział75884 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 080 254,002 368 062,742 368 062,74109 062,030,000,000,000,00
Razem dział85170 000,0046 371,8546 371,85360,000,000,000,000,00
Razem dział8521 984 569,00831 314,99835 213,027 803,540,000,000,000,00
Razem dział85443 531,0032 767,0032 767,000,000,000,000,000,00
Razem dział900640 000,00111 127,20111 127,203 428,720,000,000,000,00
Razem dział921120 000,0086 000,0086 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92630 000,008 477,228 477,220,000,000,000,000,00
RAZEM15 545 384,005 299 441,915 303 305,44168 743,990,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-33: wersja pierwotna (325, 900, 90011)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.funduszu celowego część 1)działrozdział
12345678910
1424032  325 90090011
A.
Kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
11121314
G06907 000,001 770,07
G092050,000,49
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 928467 050,001 770,56
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)1 464,431 464,43
L190 Ogółem (H+K110)8 514,433 234,99
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej
B.
Kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
11121314
M42105 464,431 047,87
M43003 000,000,00
M855050,000,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1082968 514,431 047,87
P130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego0,002 187,12
S190 Ogółem (N+P130)8 514,433 234,99
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieRozliczenie wyniku
Stan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)1 464,432 187,12
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)1 464,432 187,12
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D.
1. Należności
Kod pozycjiParagrafStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
11121314
X100 (Inne)0,000,00
XRAZEM 912360,000,00
2. Zobowiązania
Kod pozycjiParagrafStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
11121314
Y100 (Inne)0,000,00
YRAZEM 912360,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2009-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80110)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw. część 3) symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
1424032    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G8018011009200,004,30
G80180110096055 000,0046 662,50
HRAZEM 8279155 000,0046 666,80
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)51,2051,20
L190 Ogółem (H+K150)55 051,2046 718,00
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M80180110421030 000,0016 696,34
M8018011042208 000,005 788,73
M80180110426013 500,0011 571,25
M8018011043003 551,202 116,46
NRAZEM 9790155 051,2036 172,78
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0010 545,22
S190 Ogółem (N+P150)55 051,2046 718,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2009-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80101)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw. część 3) symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
1424032    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G8018010109001 000,000,00
G8018010109601 000,000,00
HRAZEM 827622 000,000,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)502,40502,40
L190 Ogółem (H+K150)2 502,40502,40
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010142102 502,400,00
NRAZEM 851122 502,400,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,00502,40
S190 Ogółem (N+P150)2 502,40502,40
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2009-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)2 223 745,802 223 745,800,000,000,000,000,000,002 223 745,800,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie392 449,91392 449,910,000,000,000,000,000,00392 449,910,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe1 831 295,891 831 295,890,000,000,000,000,000,001 831 295,890,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)257 193,08257 193,080,000,000,000,000,000,000,000,000,00257 193,080,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe257 193,08257 193,080,000,000,000,000,000,000,000,000,00257 193,080,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)704 519,86704 519,8654 112,0054 112,000,000,000,000,000,000,000,00650 407,860,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.650 407,86650 407,860,000,000,000,000,000,000,000,000,00650 407,860,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.54 112,0054 112,0054 112,0054 112,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)16 500 751,008 251 516,93
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)15 545 384,005 303 305,44
B1. Wydatki bieżące10 296 571,005 010 840,04
B2. Wydatki majątkowe5 248 813,00292 465,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)955 367,002 948 211,49
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
0,000,00
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
0,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
955 367,002 477 683,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
755 367,00577 683,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele200 000,00100 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
1 585 694,85239 438,00137 936,005 161,003 461,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
1 787,24
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
450 486,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
229 346,78121 624,000,00843,00565,00
A5. podatek od nieruchomości
A5
674 752,3395 756,00130 736,002 810,002 896,00
A6. podatek leśny
A6
22 990,901 636,000,008,000,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
53 460,2920 422,007 200,001 500,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
2 490,00
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
73 492,04
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
10 088,00
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
66 801,27
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)4 660 496,284 660 496,28514 496,280,000,00514 496,280,000,004 146 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)2 700 000,002 700 000,000,000,000,000,000,000,002 700 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe2 700 000,002 700 000,000,000,000,000,000,000,002 700 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)1 960 496,281 960 496,28514 496,280,000,00514 496,280,000,001 446 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe1 960 496,281 960 496,28514 496,280,000,00514 496,280,000,001 446 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki