Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gmina Pokrzywnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pokrzywnica w liczbach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez kompetentny podmiot zewnętrzny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Olszewska, ug@pokrzywnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 691 87 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Aleja Jana Pawła II oraz od drogi wewnętrznej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ul. Alei Jana Pawła II. Wejście o szerokości 120 cm drzwi dwuskrzydłowe bez progów.
  2. Osoby na wózkach obsługiwane są na parterze, dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia biurowe. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa prowadząca na korytarz oraz do biur na piętrze. W budynku nie ma wind.
  3. Budynek nie posiada pochylni, platform schodowych. Brak jest również informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  4. Przed budynkiem urzędu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza w budynku urzędu powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

pokrzywnica.pl w wersji dla systemu Android
pokrzywnica.pl w wersji dla systemu iOS